Programmas mērķis:

nodrošināt sabiedrības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā.

Galvenās aktivitātes:

  1. kultūrizglītības iestāžu (profesionālās vidējās izglītības iestādes, augstskolas) darbības nodrošināšana;
  2. pašvaldību mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmās strādājošo pedagogu darba samaksas nodrošināšana un pašvaldību profesionālās vidējās izglītības programmu finansēšana;
  3. kultūrizglītības programmu kvalitātes uzraudzība;
  4. metodiskā atbalsta sniegšana kultūrizglītības iestādēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, piešķirot finansējumu 10 valsts dibinātām profesionālās vidējās izglītības iestādēm (tostarp 4 profesionālās izglītības kompetences centriem), 142 pašvaldību  izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (no kurām 2 īsteno arī profesionālās vidējās izglītības programmas), 9 privātām iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas un 3 augstskolām – Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai (tajā skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžai), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Sagatavoto speciālistu skaits kultūrizglītībā

Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību kultūras nozarei (skaits)

393

390

390

390

390

Sagatavoti speciālisti ar augstāko izglītību kultūras nozarei (skaits)

577

600

600

600

600

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1 000 iedzīvotājiem (skaits)

1,23

1,22

1,22

1,22

1,22

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1 000 iedzīvotājiem (skaits)

15,79

15,5

15,5

15,5

15,5

No valsts budžeta dotācijas apmaksāto pedagoģisko likmju skaits pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes izglītības programmām

Finansētās pedagoģiskās likmes vidēji mēnesī (skaits)

1 545

1 542

1 542

1 542

1 542

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāji (skaits)

150

150

150

150

150

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie uz 1 000 iedzīvotājiem (skaits)

10,3

10

10

10

10

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

53 271 958

56 060 178

60 855 919

60 720 205

60 720 205

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 788 220

4 795 741

-135 714

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,2

8,6

0,2

0

Atlīdzība, euro

19 415 819

20 454 414

22 073 610

22 266 139

22 266 136

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

413

416

416

416

416

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

737

808

825

854

854

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

133 557

110 375

97 630

97 630

97 630

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

929

941

941

941

941

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 265

1 308

1 428

1 429

1 429

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

87

87

87

87

87

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 464

1 477

1 659

1 696

1 696

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

147 971

4 943 712

4 795 741

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 887 059

3 887 059

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

-

3 102 855

3 102 855

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku (MK rīk. Nr. 17)

-

784 204

784 204

Vienreizēji pasākumi

14 762

441 419

426 657

Stipendiju apmēra un skaita palielinājums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām Kultūras ministrijas padotībā esošajām augstskolām (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr. 51 55.§ 2. punkts))

 

206 419

206 419

PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas struktūrvienības E. Dārziņa mūzikas vidusskolas aktu zāles un tās infrastruktūras uzlabošana (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr. 51 55.§ 2. punkts))

-

135 000

135 000

Kultūras ministrijas padotības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana un PIKC „Nacionālā mākslu vidusskola” struktūrvienības „Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola” infrastruktūras sakārtošana (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr. 51 55.§ 2. punkts))

-

100 000

100 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

14 762

-

-14 762

Citas izmaiņas

133 209

615 234

482 025

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

19 706

19 706

Kultūras infrastruktūras ēku atjaunošanas programmai “Mantojums 2030” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§ 2. punkts)

 

-

190 206

 

190 206

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri

-

145 852

145 852

Transferta palielinājums no Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai

-

810

810

 Izdevumi no  Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” 1. – 4. klases izglītojamo brīvpusdienas

-

35 847

35 847

 Izdevumi no  Rīgas domes saņemtā transferta, lai nodrošinātu PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” 5.-9. klases izglītojamo brīvpusdienas

50 124

50 257

133

Finansējuma palielinājums S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai nomas attiecību nodibināšanai (MK 18.08.2020. sēdes Nr. 49 prot. 12.7. apakšpunkts)

-

136 293

136 293

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

83 085

-

-83 085

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

36 263

36 263

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.07.00 “Nomas maksas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” programmas “Mantojums-2018” ietvaros” A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas nekustamā īpašuma nomas maksas un papildu maksājumu segšanai (MK 03.11.2020. sēdes prot. Nr. 66 19.§ 3. punkts)

 

36 263

36 263