Programmas mērķis:

nodrošināt sabiedrības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā.

Galvenās aktivitātes:

  1. kultūrizglītības iestāžu (profesionālās vidējās izglītības iestādes, augstskolas) darbības nodrošināšana;
  2. pašvaldību mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmās strādājošo pedagogu darba samaksas nodrošināšana un pašvaldību profesionālās vidējās izglītības programmu finansēšana;
  3. kultūrizglītības programmu kvalitātes uzraudzība;
  4. metodiskā atbalsta sniegšana kultūrizglītības iestādēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, piešķirot finansējumu 10 valsts dibinātām profesionālās vidējās izglītības iestādēm (tostarp 4 profesionālās izglītības kompetences centriem), 142 pašvaldību  izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (no kurām 2 īsteno arī profesionālās vidējās izglītības programmas), 9 privātām iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas un 3 augstskolām – Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai (tajā skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžai), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sagatavoto speciālistu skaits kultūrizglītībā

Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību kultūras nozarei (skaits)

395

390

390

390

390

Sagatavoti speciālisti ar augstāko izglītību kultūras nozarei (skaits)

505

600

600

600

600

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

1,25

1,22

1,24

1,25

1,25

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

15,6

15,5

15,5

15,5

15,5

No valsts budžeta dotācijas apmaksāto pedagoģisko likmju skaits pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes izglītības programmām

Finansētās pedagoģiskās likmes vidēji mēnesī (skaits)

1 566

1 542

1 542

1542

1542

 

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāji (skaits)

151

150

 

151

 

151

 

151

 

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

10,4

10

10

10

10

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

56 247 965

60 855 919

63 455 924

65 563 361

63 563 361

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 607 954

2 600 005

2 107 437

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,2

4,3

3,3

-

Atlīdzība, euro

20 461 468

22 073 610

23 330 761

24 260 408

24 260 408

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

368,5

416

378,5

378,5

378,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

884

825

1 085

1 083

1 084

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

77 357

97 630

96 148

96 148

95 148

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

915

941

938

938

939

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2, euro

1 345

1 428

1 460

1 537

1 537

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

86

87

90

90

89

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)2, euro

1 655

1 659

1 735

1 799

1 801

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 036 915

3 636 920

2 600 005

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 685 144

2 685 144

Kultūras nozares darba samaksas pieaugums saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

599 796

599 796

Kultūras nozares infrastruktūras izdevumi, t. sk. apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu – PIKC Nacionālo Mākslu vidusskolas pagaidu telpu noma un pārcelšanās izdevumi

-

91 096

91 096

Augstākās izglītības kapacitātes stiprināšanai saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

700 855

700 855

Stipendiju apmēra un skaita palielināšanai saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

168 843

168 843

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

1 124 554

1 124 554

Vienreizēji pasākumi

441 419

14 762

-426 657

PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas struktūrvienības E.Dārziņa mūzikas vidusskolas aktu zāles un tās infrastruktūras uzlabošana (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

135 000

-

-135 000

Kultūras ministrijas padotības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana un PIKC „Nacionālā mākslu vidusskola” struktūrvienības „Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola” infrastruktūras sakārtošana (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

100 000

-

-100 000

Stipendiju apmēra un skaita palielinājums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām Kultūras ministrijas padotībā esošajām augstskolām (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

206 419

-

-206 419

Izdevumu atjaunošana komandējumiem, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

14 762

14 762

Citas izmaiņas

595 496

937 014

341 518

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

136 522

136 522

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 3. punktu

-

749 467

749 467

 

Transferta palielinājums no Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai

-

450

450

Kultūras infrastruktūras ēku atjaunošanas programmai “Mantojums 2030” saskaņā ar MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr. 42 34.§ 2. punktu

508 842

-

-508 842

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumam par 0,5% punktiem saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

550

-

-550

Finansējums, lai nodrošinātu ēdināšanas izmaksu segšanu Profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” 5.-9. klašu izglītojamajiem

50 257

50 575

318

Izdevumi 2021. gadā no  Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” 1. – 4. klases izglītojamo brīvpusdienas

35 847

-

-35 847