Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

12610 079

13403 857

13560 008

13166 245

13166 245

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

793 778

156 151

-393 763

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,3

1,2

-2,9

-

Atlīdzība, euro

8852 673

9367 772

9367 772

9390 257

9390 257

Vidējais amata vietu skaits gadā

598

621

621

621

621

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 212

1 236

1 238

1 241

1 241

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

154711

159 195

142 704

142 704

142 704

Piezīmes.

1 t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam”)

 

20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas drošuma, higiēnas un veterinārajām prasībām, tai skaitā: radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.

Galvenās aktivitātes:

  1. pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
  2. veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
  3. kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

39 711

37 800

37 800

37 800

37 800

Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbau­dīto uzņēmumu skai­ta, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu

0,12

1,0

1,0

1,0

1,0

Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole

Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

20 869

20 000

19 000

19 000

19 000

Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību

2,8

2,0

2,0

2,0

2,0

Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas

Kopējais pārbaudīto kravu skaits

89 943

80 000

88 000

88 000

88 000

Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars %

0,69

1,5

1,5

1,5

1,5

Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita

0,33

0,4

0,4

0,4

0,4

Produktu vērtēšana un reģistrācija1

Izvērtēto un reģistrēto pārtikas produktu un veterināro zāļu skaits

×

×

1 450

1 450

1 450

Piezīmes.

1No 2020.gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

11448 611

12194 236

12347 204

11953 441

11953 441

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

745 625

152 968

-393 763

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,5

1,3

-3,2

-

Atlīdzība, euro

8852 673

9367 772

9367 772

9390 257

9390 257

Vidējais amata vietu skaits gadā

598

621

621

621

621

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 212

1 236

1 238

1 241

1 241

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

154 711

159 195

142 704

142 704

142 704

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

370 209

523 177

152 968

t. sk.:

Citas izmaiņas

370 209

523 177

152 968

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40, 21.§, 3.1. apakšpunktam

86

-

-86

Palielināti izdevumi atbilstoši MK 12.06.2018. rīkojumam Nr.262, sēdes prot. Nr.28 37.§

-

86 289

86 289

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas 66 765 euro apmērā, samazināti izdevumi par 349 483 euro, kas iestrādāti valsts budžetā uz 01.01.2019., un palielināti izdevumi 416428 euro saistībā ar nepieciešamību iestrādāt plānotos iestādes naudas līdzekļu atlikumus uz 2020.gada budžetu, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem par 266 248 euro, lai nodrošinātupamatdarbības sistēmu pielāgošanu vienotai IS pārvaldībai un e-pasta licenču darbības nodrošināšanai, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai par 150 000 euro, lai veiktu PVD teritoriālo struktūrvienību infrastruktūras sakārtošanu

349 483

416 248

66 765

Krematorijas Hurikan uzturē&scaron"font-size:9.5pt">(PVD Ziemeļlatgales pārvaldei Rēzeknē un Dienvidkurzemes pārvaldei Saldū)

15 632

15 632

-

 

20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi un riska zinātniskā novērtēšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu (tostarp references laboratorijas funkciju) veikšanu valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai pārtikas aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā un pētījumu realizācijai, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni.

Galvenās aktivitātes:

  1. laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
  2. laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana;
  3. sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” (turpmāk – BIOR).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē

Laboratorisko izmeklējumu skaits

10 262

10 000

-

-

-

Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits1

×

×

10 000

10 000

10 000

Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā

Laboratorisko izmeklējumu skaits

13 364

9 000

-

-

-

Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits1

×

×

9 000

9 000

9 000

Piezīmes.

1Rezultatīvā rādītāja formulējums papildināts, lai precīzāk paskaidrotu veiktās darbības – finansējuma ietvaros veic ne tikai laboratoriskos izmeklējumus, bet arī citas ar izmeklējumiem saistītas darbības, piemēram, paraugu nosūtīšana uz ārvalstu laboratorijām, materiālu iegāde paraugu noņemšanai u.c.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1161 468

1 209 621

1212 804

1212 804

1212 804

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48 153

3 183

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,1

0,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 183

3 183

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3 183

3 183

Palielināti izdevumi 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana” ietvaros (MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts)

-

3 183

3 183