Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

11 924 194

12 580 541

13 403 857

13 560 008

12 493 760

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

656 347

823 316

156 151

-1 066 248

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,5

6,5

1,2

-7,9

Atlīdzība, euro

8 083 476

8 668 367

9 367 772

9 367 772

8 777 772

Vidējais amata vietu skaits gadā

594

621

621

621

621

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 113

1 137

1 236

1 236

1 157

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

147 361

198 544

159 195

159 195

159 195

 

20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas drošuma, higiēnas un veterinārajām prasībām, tai skaitā: radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.

Galvenās aktivitātes:

  1. pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
  2. veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
  3. kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārā dienests (turpmāk – PVD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

40 025

37 800

37 800

37 800

37 800

Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbau­dīto uzņēmumu skai­ta, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu

0,15

1,0

1,0

1,0

1,0

Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole

Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

21 586

17 000

20 000

20 000

20 000

Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību

2,3

2,0

2,0

2,0

2,0

Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas

Kopējais pārbaudīto kravu skaits

81 527

65 000

80 000

80 000

80 000

Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars %

2,1

1,5

1,5

1,5

1,5

Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita 

0,43

0,5

0,4

0,4

0,4

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

10 565 947

11 365 480

12 194 236

12 347 204

11 280 956

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

799 533

828 756

152 968

-1 066 218

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,6

7,3

1,3

-8,6

Atlīdzība, euro

8 083 476

8 668 367

9 367 772

9 367 772

8 777 772

Vidējais amata vietu skaits gadā

594

621

621

621

621

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 113

1 137

1 236

1 236

1 157

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

147 361

198 544

159 195

159 195

159 195

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

280 132

1 108 888

828 756

t. sk.:

Citas izmaiņas

280 132

1 108 888

828 756

Samazināti izdevum atbilstoši MK 28.08.2018. Prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam.

5 008

-

-5 008

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2019., 2020. un 2021. gadā par 109 405 euro. Izmaiņas plānotas, ņemot vērā ieņēmumu no kravu kontroles un papildu oficiālās kontroles pieauguma tendenci, finansējumu plānots novirzīt strādājošo atalgojuma palielināšanai.

-

109 405

109 405

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2018 izmaiņas – samazināti izdevumi 225 124 euro apmērā un saistībā ar nepieciešamību iestrādāt iestādes naudas līdzekļus 220 983 euro apjomā uz 2019. gada budžetu palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 202 736 euro, lai nodrošinātu remontdarbus PVD struktūrvienībās un lai veiktu daļēju datortehnikas nomaiņu, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai par 18 247 euro, lai nodrošinātu licenču iegādi.

225 124

220 983

-4 141

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2019 128 500 euro apmērā, palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu PVD Rietumpierīgas pārvaldes renovācijas 4.kārtu un Ziemeļpierīgas pārvaldes infrastrutūras sakārtošanas projekta izstrādi.

-

128 500

128 500

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu atlikumiem uz virsplāna ieņēmumu prognozes rēķina atbilstoši 2018. gada faktiskajam ieņēmumu apjoma pieaugumam 650 000 euro apmērā, finansējumu plānots novirzīt strādājošo atalgojuma palielināšanai, t.sk. prēmijai par ikgadējo novērtējumu un atalgojuma palielināšanai PVD strādājošajiem.

-

650 000

650 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

 līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros uz ZM valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai.

50 000

-

-50 000

 

20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu (tostarp references laboratorijas funkciju) veikšanu valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai pārtikas aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā un pētījumu realizācijai, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni.

Galvenās aktivitātes:

  1. laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
  2. laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana;
  3. sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšanā, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” (turpmāk – BIOR).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē

Laboratorisko izmeklējumu skaits

8 877

10 000

10 000

10 000

10 000

Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā

Laboratorisko izmeklējumu skaits

9 472

9 000

9 000

9 000

9 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 358 247

1 215 061

1 209 621

1 212 804

1 212 804

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-143 186

-5 440

3 183

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,5

-0,4

0,3

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 440

-

- 5 440

t. sk.:

Citas izmaiņas

5 440

-

-5 440

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma “Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana” ietvaros (atbilstoši MK 08.09.2017.sēdes prot.Nr.44 1.§ 15.p.)

5 440

-

- 5 440