Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 502 376

11 844 851

12 580 541

12 349 977

12 439 449

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

342 475

735 690

-230 564

89 472

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

6,2

-1,8

0,7

Atlīdzība, euro

7 848 565

8 227 615

8 668 367

8 668 367

8 668 367

Vidējais amata vietu skaits gadā

624

621

621

621

621

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 023

1 073

1 137

1 137

1 137

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

186 740

228 998

198 544

198 544

198 544

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam”)

 

20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas drošuma, higiēnas un veterinārajām prasībām, tai skaitā: radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.

Galvenās aktivitātes:

  1. pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
  2. veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
  3. kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārā dienests (turpmāk – PVD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

36 282

37 800

37 800

37 800

37 800

Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbau­dīto uzņēmumu skai­ta, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu

0,09

1,0

1,0

1,0

1,0

Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole

Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

25 437

17 000

17 000

17 000

17 000

Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību

2,59

2,0

2,0

2,0

2,0

Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas

Kopējais pārbaudīto kravu skaits

74 028

65 000

65 000

65 000

65 000

Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars %

2,65

1,5

1,5

1,5

1,5

Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita 

0,34

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 633 986

10 949 604

11 365 480

11 140 356

11 226 645

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

315 618

415 876

-225 124

86 289

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

3,8

-2,0

0,8

Atlīdzība, euro

7 848 565

8 227 615

8 668 367

8 668 367

8 668 367

Vidējais amata vietu skaits gadā

624

621

621

621

621

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 023

1 073

1 137

1 137

1 137

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

186 740

228 998

198 544

198 544

198 544

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

415 876

415 876

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

300 000

300 000

PVD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanai un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģimitātes nodrošināšanai un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai)

-

300 000

300 000

Citas izmaiņas

 

115 876

115 876

Palielināti PVD izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1.janvāri, t.sk., samazināti izdevumi atlīdzībai 90 000 euro, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 105 124 euro Ziemeļlatgales pārvaldes telpu aprīkošanai un inspektoru aprīkojuma iegādei un izdevumi kapitālieguldījumiem 60 000 euro inspektoru aprīkojuma iegādei un datortehnikas pakāpeniskai nomaiņai

-

75 124

75 124

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

17 519

17 519

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

23 233

23 233

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

 

 

Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem ēku, būvju un telpu remontdarbiem un palielināti izdevumi atlīdzībai, lai ieņēmumu no maksas pakalpojumu izpildes gadījumā līdzšinējo piemaksām izlietoto finansējuma apjomu novirzītu atalgojuma palielināšanai, savukārt pārdalītos līdzekļus novirzītu piemaksu segšanai

190 000

190 000

-

 

20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu (tostarp references laboratorijas funkciju) veikšanu valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai pārtikas aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā un pētījumu realizācijai, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni.

Galvenās aktivitātes:

  1. laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
  2. laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” (turpmāk – BIOR).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē

Laboratorisko izmeklējumu skaits

9 953

10 000

10 000

10 000

10 000

Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā

Laboratorisko izmeklējumu skaits

9 758

9 000

9 000

9 000

9 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

868 390

895 247

1 215 061

1 209 621

1 212 804

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26 857

319 814

-5 440

3 183

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,1

35,7

-0,4

0,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

319 814

319 814

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

319 814

319 814

Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana (atbilstoši MK 08.09.2017.sēdes prot.Nr.44 1.§ 15.p.)

-

319 814

319 814