Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 503 537

15 046 436

18 752 788

17 025 630

17 025 630

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 542 899

3 706 352

-1 727 158

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,4

24,6

-9,2

-

Atlīdzība, euro

9 385 382

11 482 776

12 850 324

12 752 219

12 752 219

Vidējais amata vietu skaits gadā

585

632

632

632

632

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro

1 321

1 502

1 677

1 667

1 667

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

109 685

93 310

134 797

111 231

111 231

Piezīmes.

1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam”).

20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, ievērojot “vienas veselības” principu, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu un to ražoto produktu atbilstību pārtikas nekaitīguma (tostarp higiēnas), drošuma, un kvalitātes prasībām, tai skaitā radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.

Galvenās aktivitātes:

  1. pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
  2. veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
  3. kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

34 176

37 800

40 884

40 884

40 884

Uzņēmumu īpatsvars no kopējā pārbau­dīto uzņēmumu skai­ta, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu (%)

0,15

1,0

1,0

1,0

1,0

Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole

Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

14 613

19 000

19 000

19 000

19 000

Uzraudzības objektu īpatsvars no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību (%)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas

Kopējās pārbaudītās kravas (skaits)

108 929

95 000

105 000

105 000

105 000

Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars (%)

0,38

0,9

0,4

0,4

0,4

Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars no kopējā pārbaudīto kravu skaita (%)

0,45

0,4

0,4

0,4

0,4

Produktu vērtēšana un reģistrācija

Izvērtēti un reģistrēti pārtikas produkti un veterinārās zāles (skaits)

1 536

1 450

1 450

1 450

1 450

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 290 733

14 221 336

16 388 961

15 448 353

15 448 353

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 930 603

2 167 625

-940 608

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,7

15,2

-5,7

-

Atlīdzība, euro

9 385 382

11 482 776

12 850 324

12 752 219

12 752 219

Vidējais amata vietu skaits gadā

585

632

632

632

632

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 321

1 502

1 677

1 667

1 667

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

109 685

93 310

134 797

111 231

111 231

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

181 156

2 348 781

2 167 625

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 719 178

1 719 178

Palielināti izdevumi PP “Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

218 219

218 219

Palielināti izdevumi PP “Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

869 994

869 994

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums(MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

449 465

449 465

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

181 500

181 500

Ilgtermiņa saistības

-

230 830

230 830

Palielināti izdevumi Twinning projekta Nr. GE 18 ENI AG 07 19 “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā” ieviešanai

-

145 000

145 000

Palielināti izdevumi Twinning projekta Nr. AZ 17 ENI AG 01 20 “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” ieviešanai

-

85 830

85 830

Citas izmaiņas

181 156

398 773

217 617

Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

23 400

23 400

Izdevumu izmaiņas, jo samazināti maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi 167 242 euro apmērā un palielināti izdevumi 241 500 euro apmērā Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes atjaunošanai un Ziemeļkurzemes pārvaldes infrastruktūras sakārtošanai un teritorijas labiekārtošanai

167 242

241 500

74 258

Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pēternieki” pēc rekonstrukcijas pabeigšanas uzturēšanas izdevumu pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.8.3.apakšpunkts)

-

58 497

58 497

Palielināti izdevumi valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.7.10.apakšpunkts)

-

48 976

48 976

Palielināti izdevumi veterinārārstu darba samaksas nodrošināšanai saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu plānoto palielinājumu 2022. gadā

-

26 400

26 400

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

13 914

-

-13 914

Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā, lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu

13 914

-

-13 914

20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt references laboratorijas funkciju veikšanu un zinātnisku un tehnisku atbalstu kompetentajai iestādei dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot oficiālās kontroles rezultātu ticamību un uzlabojot Latvijas kā ES dalībvalsts spēju un kompetenci pamatot viedokli attiecībā uz dažādu infekcijas slimību ierosinātāju un pārtikas un barības piesārņotāju uzraudzības un kontroles mehānismu pilnveidošanu, tādējādi stiprinot nozares uzņēmumu eksportspēju.

Galvenās aktivitātes:

  1. references laboratorijas funkcijas realizēšana pārtikas, dzīvnieku barības, atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un dzīvnieku veselības jomā;
  2. laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;

3) sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikti laboratoriskie izmeklējumi1

Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits)1

9 298

750

2 154

2 154

2 154

Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits)2

-

-

3 100

3 100

3 100

Veiktas references laboratorijas funkcijas

References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits)

-

22

22

22

22

References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits)

-

19

19

19

19

Piezīmes.

1 Redakcionāli precizējumi.

2 Jauns rezultatīvais rādītājs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 212 804

825 100

2 363 827

1 577 277

1 577 277

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-387 704

1 538 727

-786 550

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-32,0

186,5

-33,3

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 538 727

1 538 727

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 538 727

1 538 727

Palielināti izdevumi PP “Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

233 428

233 428

Palielināti izdevumi PP “Notekūdeņu monitorings Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

538 749

538 749

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

766 550

766 550