Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas drošuma, higiēnas un veterinārajām prasībām, tai skaitā: radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.

Galvenās aktivitātes:

  1. pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
  2. veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
  3. kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.

Apakšprogrammas izpildītājs: PVD.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

37 804

37 800

37 800

37 800

37 800

Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbau­dīto uzņēmumu skai­ta, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu

0,09

1,0

1,0

1,0

1,0

Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole

Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

18 637

12 400

17 000

17 000

17 000

Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību

1,75

2

2

2

2

Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas

Kopējais pārbaudīto kravu skaits

65 932

60 000

65 000

65 000

65 000

Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars %

1,65

1,50

1,50

1,50

1,50

Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita 

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 713 638

10 454 707

10 949 604

10 799 604

10 799 604

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

741 069

494 897

-150 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,6

4,7

-1,4

-

Atlīdzība, euro

7 340 045

7 907 370

8 227 615

8 137 615

8 137 615

Vidējais amata vietu skaits gadā

579

621

621

621

621

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 028

1 031

1 073

1 061

1 061

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

194 770

223 216

228 998

228 998

228 998

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

24 132

519 029

494 897

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

90 245

90 245

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

87 220

87 220

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

-

3 025

3 025

Citas izmaiņas

24 132

428 784

404 652

Palielināti PVD izdevumi 200 000 euro saistībā ar maksas pakalpojmu ieņēmumu apjoma palielināšanos, t.sk., atlīdzībai, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu iestādē, tādējādi samazinot augsto kadru mainību un izdevumiem precēs un pakalpojumos, lai nodrošinātu regulāru datortehnikas atjaunošanu.                                                                         

-

200 000

200 000

Palielināti izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri, t.sk. izdevumiem atlīdzībai, lai varētu nodrošināt pastiprinātu uzraudzību karstajā laikā un svētkos (virsstundu apmaksa), kā arī piemaksām un izdevumiem precēm un pakalpojumiem PVD Centrālās administratīvās ēkas grīdas seguma nomaiņai

-

150 000

150 000

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

78 784

78 784

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

24 132

-

-24 132

ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”

23 077

-

-23 077

ZM tās padotībā esošo iestāžu un SIA “Lattelekom” savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildei pārdale uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”

1 055

-

-1 055