Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:
  • ģimenes valsts pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai audzināšanu. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ir 11,38 euro mēnesī, par otro bērnu – divas reizes lielāks, par trešo bērnu – trīs reizes lielāks, bet par ceturto un katru nākamo bērnu 50,07 euro mēnesī. Piemaksas apmērs par vairāku bērnu audzināšanu: par diviem bērniem – 10 euro mēnesī, par trīs bērniem – 66 euro mēnesī, bet par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 euro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, – 106,72 euro mēnesī;
  • bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta. Bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu:
   1. par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam – 171 euro mēnesī;
   2. par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;

    Ja bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, tad par katru nākamo bērnu papildus pabalstam valsts piešķir arī regulāri izmaksājamu piemaksu: par bērnu kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam – 171 euro mēnesī; par bērnu kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;
  • pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (par katru aizbildnībā esošo bērnu):
  • par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai –107,50 euro mēnesī;
  • par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129 euro mēnesī;
  • atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 54,07 euro mēnesī;
  • bērna adopcijas pabalsts par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna adopciju līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai - 107,50 euro mēnesī par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai un 129 euro mēnesī par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas;
  • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, audžuģimenei, kura aprūpē 1 bērnu, – 171 euro mēnesī, kura aprūpē 2 bērnus, – 222,30 euro mēnesī, bet audžuģimenei ar 3 bērniem un vairāk – 273,60 euro mēnesī;
  • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 79,68 euro;
  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts - personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību, (vispārējā gadījumā) paliek nemainīgs - 64,03 euro; ar 2020.gada 1.janvāri personām ar invaliditāti, kuras pārsniegušas 18 gadu vecumu (arī tādām personām ar invaliditāti, kurām ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju) - personām ar I invaliditātes grupu 104,00 euro mēnesī vai 159,50 euro mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā), personām ar II invaliditātes grupu 96,00 euro mēnesī vai 147,23 euro mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā), savukārt personām ar III invaliditātes grupu 80,00 euro vai 122,69 euro mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā). Apgādnieku zaudējušiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai arī studē augstskolā, līdz 20 un 24 gadiem - par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 92,5 euro (bērnam ar invaliditāti - 106,72 euro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 euro;
  • atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns: nodarbinātiem, kuri aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, – 70% no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, bet pārējiem 171 euro mēnesī;
  • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 213,43 euro mēnesī. No 2019.gada 1.jūlija bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 313,43 euro mēnesī;
  • pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, - to piešķir personai ar invaliditāti, kura saņēmusi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un kura:
   1. ir persona, kura pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana, – 213,43 euro mēnesī;
   2. vai ir persona, kura pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana un kurai invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, – 313,43 euro mēnesī;
  • kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu (ja darbspēju zaudējuma pakāpe noteikta 10–25% apmērā un ir noteikta tās cēloņsakarība ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu), bet apgādājamajam – iztikas avota zaudēšanu;
  • valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm – 100 euro mēnesī;
  • valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze celiakija, – 106,72 euro mēnesī;
  • pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti – 17,07 euro nedēļā (par 10 stundām nedēļā).
 2. nodrošināt vienreiz izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:
  • bērna piedzimšanas pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu vai saistībā ar bērna vecumā līdz gadam ņemšanu aizbildnībā – 421,17 euro;
  • atlīdzība par bērna adopciju pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, – 1422,87euro apmērā par katru adoptēto bērnu;
  • apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs – pabalsts cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs: vispārējā vecuma gadījumā 128,06 euro, ar 2020.gada 1.janvāri pabalsta apmērs personas ar III invaliditātes grupu miršanas gadījumā 160 euro, personas ar II invaliditātes grupu miršanas gadījumā 192 euro un personas ar I invaliditātes grupu miršanas gadījumā 208 euro, personas ar III invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 245,38 euro, personas ar II invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 294,46 euro un personas ar I invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 319 euro, apgādnieku zaudējuša bērna līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai miršanas gadījumā – 185 euro (bērnam ar invaliditāti – 213,44 euro), bet bērna pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas miršanas gadījumā – 222 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)) 1

Ģimenes valsts pabalsts

340 050

351 838

349 786

351 355

352 524

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti

7 710

7 691

7 782

7 766

7 752

Bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem

39 968

39 283

36 395

36 479

36 479

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

1 723

1 741

1 414

1 400

1 393

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

3 198

3 161

3 115

3 069

2 926

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

505

529

555

583

612

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

28 348

29 782

31 867

33 780

35 820

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

19 121

19 582

20 055

20 539

20 694

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

33

40

38

38

38

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts

2 072

2 072

2 270

2 300

2 325

Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana

15 242

15 932

16 250

16 567

16 567

Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem

437

441

444

447

449

Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

3 265

3 235

3 204

3 171

3 107

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

1 073

1 009

964

930

915

Bērna piedzimšanas pabalsts

1 586

1 667

1 496

1 525

1 525

Atlīdzība par bērna adopciju

8

14

15

16

17

Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs

33

38

40

42

43

Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti

2 159

2 185

2 217

2 247

2 335

Bērna adopcijas pabalsts2

-

1 250

1 250

1 250

1 250

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

2 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2019.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

282 110 124

296 234 013

301 159 500

304 074 984

305 114 885

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 123 889

4 925 487

2 915 484

1 039 901

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,0

1,7

1,0

0,3

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 012 229

11 937 716

4 925 487

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4034 036

4034 036

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu līmeņa palielināšanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punktam, tai skaitā:

 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta personām ar invaliditāti izmaksām 4029 108 euro apmērā, nodrošinot 18 587 personām vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 18,06 euro (no 108,82 euro līdz 126,88 euro);
 • apbedīšanas pabalsta izmaksām 4928 euro apmērā, nodrošinot 12 personām vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 34,22 euro (no 217,64 euro līdz 251,86 euro)

-

4034 036

4034 036

Citas izmaiņas

7 012 229

7 903 680

891 451

1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas, t. sk.:

7 012 229

7837 944

825 715

1.1.Palielinājums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 473 personām vidēji mēnesī (no 19582 personām līdz 20 055 personām)

-

610 289

610 289

1.2.Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2085 personām vidēji mēnesī (no 29 782 personām līdz 31 867 personām);

- samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,75 euro (no 82,45 euro līdz 81,70 euro)

44 384

340 709

296 325

1.3.Samazinājums valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 31 personu vidēji mēnesī (no 3235 personām līdz 3204 personām)

38 372

-

- 38 372

1.4.Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 3 personām vidēji mēnesī (no 441 personas līdz 444 personām)

-

6 456

6 456

1.5.Palielinājums pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 7,90 euro (no 232,12 euro līdz 240,02 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 318 personām vidēji mēnesī (no 15932 personām līdz 16 250 personām)

-

2426 597

2426 597

1.6.Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 38 personām līdz 40 personām)

-

4 928

4 928

1.7.Samazinājums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 171 personu vidēji mēnesī (no 1667 personām līdz 1 496 personām), tai skaitā līdzekļu pārdale 146577 euro apmērā uz apakšprogrammu 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros” īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 20.punktam

864 302

-

- 864 302

1.8.Samazinājums bērna kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 888 personām vidēji mēnesī (no 39283 personām līdz 36 395 personām), tai skaitā:

 • pārdale uz izdevumiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 65736 euro apmērā, lai nodrošinātu transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 19.1.apakšpunktam;
 • līdzekļu pārdale 798277 euro apmērā uz apakšprogrammu 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros” īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 20.punktam

4657 036

-

- 4657 036

1.9.Palielinājums bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 50,04 euro (no 268,54 euro līdz 318,58 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 198 personām vidēji mēnesī (no 2 072 personām līdz 2 270 personām)

-

2001 033

2001 033

1.10.Ģimenes valsts pabalsta izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,30 euro (no 27,45 euro līdz 27,75 euro);

- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 052 personām vidēji mēnesī (no 351838 personām līdz 349 786 personām)

683 316

1266 684

583 368

1.11.Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 91 personu vidēji mēnesī (no 7 691 personas līdz 7 782 personām);
 • samazinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 1,54 euro (no 109,96 euro līdz 108,42 euro)

141 680

118 397

- 23 283

1.12.Samazinājums pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 327 personām vidēji mēnesī (no 1741 personas līdz 1 414 personām)

483 914

-

- 483 914

1.13.Samazinājums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 46 personām vidēji mēnesī (no 3161 personas līdz 3 115 personām)

29 946

-

- 29 946

1.14.Samazinājums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 45 personām vidēji mēnesī (no 1009 personām līdz 964 personām)

58 325

-

- 58 325

1.15.Palielinājums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 26 personām vidēji mēnesī (no 529 personām līdz 555 personām)

-

69 514

69 514

1.16.Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām:

- palielinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 43,47 euro (no 412,94 euro līdz 456,41 euro);

- samazinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 40 personām līdz 38 personām)

10 954

20 864

9 910

1.17.Palielinājums atlīdzības par bērna adopciju izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 14 personām līdz 15 personām)

-

17 074

17 074

1.18.Palielinājums pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 32 personām vidēji mēnesī (no 2 185 personām līdz 2 217 personām)

-

28 174

28 174

1.19.Palielinājums bērna adopcijas pabalsta izmaksām saistībā ar 12 mēnešu izmaksas periodu (pabalsts tika ieviests ar 2019.gada 1.jūliju). Pabalsta saņēmēju skaits un pabalsta apmērs vidēji mēnesī saglabājas 2019.gada līmenī (1 250 personas ar pabalsta vidējo apmēru mēnesī 123,63 euro)

-

927 225

927 225

2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferta no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu izmaksām:

- palielinājums, lai nodrošinātu transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 19.1.apakšpunktam

-

65 736

65 736