Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:
  • ģimenes valsts pabalsts, piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai audzināšanu. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ir 11,38 euro mēnesī, par otro bērnu – divas reizes lielāks, par trešo bērnu– trīs reizes lielāks, bet par ceturto un katru nākamo bērnu 50,07 euro mēnesī.  Piemaksas apmērs par vairāku bērnu audzināšanu: par diviem bērniem - 10 euro mēnesī, par trīs bērniem – 66 euro mēnesī, bet par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 euro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, – 106,72 euro mēnesī;
  • bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta. Bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu:
   1. par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam – 171 euro mēnesī;
   2. par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;
    Ja bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, tad par katru nākamo bērnu papildus pabalstam valsts piešķir arī regulāri izmaksājamu piemaksu: par bērnu kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam – 171 euro mēnesī; par bērnu kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;
  • no 2019.gada 1.jūlija tiek ieviests jauns atbalsta veids personām, kuras adoptējušas bērnu no ārpusģimenes aprūpes līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai, – ikmēneša bērna adopcijas pabalsts, kura apmērs ir 107,50 euro mēnesī par bērnu līdz 6 gadiem (ieskaitot) un 129 euro mēnesī par bērnu vecumā no 7-18 gadiem;
  • pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (par katru aizbildnībā esošo bērnu) –valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā jeb par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% no minimālās algas (107,50 euro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 30% no minimālās algas (129 euro);
  • atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 54,07 euro mēnesī;
  • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, audžuģimenei, kura aprūpē 1 bērnu, – 171 euro mēnesī, kura aprūpē 2 bērnus, – 222,30 euro mēnesī, bet audžuģimenei ar 3 bērniem un vairāk – 273,60 euro mēnesī;
  • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 79,68 euro;
  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – nenodarbinātiem cilvēkiem, kuri par pieciem gadiem pārsnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu (sākot ar 2017.gadu – sasnieguši pensionēšanās vecumu), (turpmāk tekstā – vispārējā gadījumā), pabalsta apmērs ir 64,03 euro mēnesī; personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību: personām ar invaliditāti, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu (arī tādām personām ar invaliditāti, kurām ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju) – personām ar I invaliditātes grupu 83,24 euro mēnesī vai 138,74 euro mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā), personām ar II invaliditātes grupu 76,84 euro mēnesī vai 128,06 euro mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā), savukārt personām ar III invaliditātes grupu 64,03 euro vai 106,72 euro mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā); apgādnieku zaudējušiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai arī studē augstskolā, līdz 20 un 24 gadiem - no 2017.gada 1.aprīļa valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālais apmērs par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 92,5 euro (bērnam ar invaliditāti - 106,72 euro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 euro;
  • atlīdzība adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns: nodarbinātiem, kuri aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, – 70% no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, bet pārējiem 171 euro mēnesī;
  • bērna invalīda kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 213,43 euro mēnesī. No 2019.gada 1.jūlija bērna invalīda kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 313,43 euro mēnesī;
  • pabalsts personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama īpaša kopšana (personām ar invaliditāti vecumā pēc 18 gadiem, kurām sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana) – 213,43 euro mēnesī. No 2019.gada 1.jūlija pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, piešķir personai ar invaliditāti, kura saņēmusi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un kura:
   1. ir persona, kura pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana, – 213,43 euro mēnesī;
   2. vai ir persona, kura pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana un kurai invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, – 313,43 euro mēnesī (pabalsts tiks pārrēķināts un starpība izmaksāta līdz 01.09.2019.);
  • kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu (ja darbspēju zaudējuma pakāpe noteikta 10–25% apmērā un ir noteikta tās cēloņsakarība ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu), bet apgādājamajam – iztikas avota zaudēšanu;
  • valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm – 100 euro mēnesī;
  • valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze celiakija, – 106,72 euro mēnesī;
  • pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti – 17,07 euro nedēļā (par 10 stundām nedēļā).
 2. nodrošināt vienreiz izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:
  • bērna piedzimšanas pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu vai saistībā ar bērna vecumā līdz gadam ņemšanu aizbildnībā – 421,17 euro;
  • atlīdzība par bērna adopciju pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, – 1 422,87 euro apmērā par katru adoptēto bērnu;
  • apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs – pabalsts cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs: pabalsta apmērs personas ar II invaliditātes grupu miršanas gadījumā 153,68 euro un personas ar I invaliditātes grupu miršanas gadījumā 166,48 euro, personas ar II invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 256,12 euro un personas ar I invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 277,46 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):

1. Ģimenes valsts pabalsts

319 851

348 63833

351 838

353 609

356 318

2. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

7 740

7 812

7 691

7 673

7 657

3. Bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem

41 650

42 399

39 283

38 927

38 927

4. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

1 833

3 115

1 741

1 724

1 706

5. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

3 260

3 234

3 161

3 115

3 069

6. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

466

468

529

555

583

7. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

25 946

27 819

29 782

31 579

33 474

8. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

18 659

19 689

19 582

20 055

20 539

9. Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

23

33

40

42

43

10. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

2 052

2 099

2 072

2 082

2 092

11. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana34

15 129

16 180

15 932

16 250

16 567

 12. Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem

431

430

441

444

447

13. Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

3 342

3 348

3 235

3 204

3 171

14. Valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem

1 207

1 269

1 009

964

930

15. Bērna piedzimšanas pabalsts

1 718

1 881

1 667

1 667

1 667

16. Atlīdzība par bērna adopciju

11

12

14

15

16

17. Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs

34

36

38

40

42

18. Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti

2 114

2 148

2 185

2 217

2 247

19. Bērna adopcijas pabalsts35

-

-

1 250

1 250

1 250

33Rezultatīvais rādītājs precizēts saistībā ar ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loka paplašināšanu, jo ar 01.01.2018. tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu ir arī par bērniem vecumā līdz 20 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā, vai arī kurš atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju, atbilstoši grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā.

34Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

35Rādītāju uzsāk mērīt ar 2019.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

251 066 776

291 891 389

296 234 013

301 746 961

304 579 932

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40 824 613

4 342 624

5 512 948

2 832 971

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,3

1,5

1,9

0,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 756 132

14 098 756

4 342 624

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 620 025

3 620 025

Prioritārā pasākuma “Īpašas kopšanas pabalsta bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti kopš bērnības pilnveidošana” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3. punktam, tai skaitā:

-  īpašas kopšanas pabalsta personām ar I invaliditātes grupu un cēloni “Slimība no bērnības” izmaksām 1 449 600 euro apmērā saistībā ar pabalsta apmēra mēnesī palielināšanu par 100 euro no 01.01.2019.;

- īpašas kopšanas pabalsta bērniem ar invaliditāti izmaksām 1 243 200 euro apmērā saistībā ar pabalsta apmēra palielināšanu par 100 euro no 01.07.2019.

-

2 692 800

2 692 800

Prioritārā pasākuma “Adopcijas atbalsta pilnveidošana” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktam – jauna pabalsta adoptētājiem, kuri ir adoptējuši bērnu līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai, ieviešana, nodrošinot ikmēneša pabalstu  107,50 euro apmērā par bērnu līdz 6 gadu vecumam un 129 euro apmērā par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecumam (1 250 personām vidēji mēnesī).

-

927 225

927 225

Citas izmaiņas

9 756 132

10 478 731

722 599

Sociālie pabalsti, t. sk.:

9 756 132

10 478 731

722 599

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,04 euro (no 107,39 euro līdz 107,43 euro);

 • samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 107 personām vidēji mēnesī (no 19 689 personām līdz 19 582 personām)

137 937

8 834

-129 103

Palielinājums pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 963 personām vidēji mēnesī (no 27 819 personām līdz 29 782 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,84 euro (no 80,61 euro līdz 82,45 euro)

-

426 130

426 130

Valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,73 euro (no 102,84 euro līdz 103,57 euro);

- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 113 personām vidēji mēnesī (no 3 348 personām līdz 3 235 personām)

140 435

28 982

-111 453

Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā  apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 66,07 euro (no 113,94 euro līdz 180,01 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 11 personām vidēji mēnesī (no  430 personām līdz 441 personai)

-

364 687

364 687

Pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,61 euro (no 220,93 euro  līdz 224,54 euro);

- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 248 personām vidēji mēnesī (no 16 180 personām līdz 15 932 personām)

668 218

700 428

32 210

Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,22 euro (no 205,06 euro līdz 205,28 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 36 personām līdz 38 personām)

-

5 021

5 021

Samazinājums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 214 personām vidēji mēnesī (no 1 881 personas līdz 1 667 personām)

1 081 641

-

-1 081 641

Samazinājums bērna kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 116 personām vidēji mēnesī (no 42 399 personām līdz 39 283 personām)

5 025 111

-

-5 025 111

Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,35 euro (no 215,19 euro līdz 218,54 euro);
 • samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 27 personām vidēji mēnesī (no 2 099 personām līdz 2 072 personām)

70 808

84 489

13 681

Palielinājums ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 3 200 personām vidēji mēnesī (no 348 638 personām līdz 351 838 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,74 euro (no 25,71 euro līdz 27,45 euro)

-

8 320 112

8 320 112

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,41 euro (no 108,55 euro līdz 109,96 euro);
 • samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 121 personu vidēji mēnesī (no 7 812 personām līdz 7 691 personai)

159 658

131 894

-27 764

Samazinājums pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos  par 0,65 euro (no 123,96 euro līdz 123,31 euro) un saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 374 personām vidēji mēnesī (no 3 115 personām līdz 1 741 personai)

2 057 387

-

-2 057 387

Samazinājums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 73 personām vidēji mēnesī (no 3 234 personām līdz 3 161 personai)

47 708

-

-47 708

Valsts pabalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos  par 0,20 euro (no 107,81 euro līdz 108,01 euro);

- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 260 personām vidēji mēnesī (no 1 269 personām līdz 1 009 personām)

336 991

3 037

-333 954

Palielinājums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 25,04 euro (no 197,76 euro līdz 222,80 euro) un saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 61 personu vidēji mēnesī (no 468 personām līdz 529 personām)

-

303 707

303 707

Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām:

- palielinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 7 personām vidēji mēnesī (no 33 personām līdz 40 personām);

- samazinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 76,36 euro (no 489,30 euro līdz 412,94 euro)

30 238

34 687

4 449

Palielinājums atlīdzības par bērna adopciju izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 12 personām līdz 14 personām)

-

34 149

34 149

Palielinājums pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 37 personām vidēji mēnesī (no 2 148 personām līdz 2 185 personām)

-

32 574

32 574