Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:
  • ģimenes valsts pabalsts un piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ir 11,38 euro mēnesī, par otro bērnu – divas reizes lielāks, par trešo bērnu– trīs reizes lielāks, bet par ceturto un katru nākamo bērnu 50,07 euro mēnesī.  No 2018.gada 1.marta tiek ieviesta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai audzināšanu. Piemaksas apmērs par diviem bērniem - 10 euro mēnesī, par trīs bērniem – 66 euro mēnesī, bet par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 euro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. No 2018.gada 1.janvāra paplašināts ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loks, paredzot tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu par bērniem vecumā līdz 20 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā, vai arī  kurš atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, – 106,72 euro mēnesī;
  • bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta. Bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu:
   1. par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam – 171 euro mēnesī;
   2. par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;
    Ja bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, tad par katru nākamo bērnu papildus pabalstam valsts piešķir arī regulāri izmaksājamu piemaksu: par bērnu kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam – 171 euro mēnesī; par bērnu kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;
  • pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (par katru aizbildnībā esošo bērnu) –valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā jeb par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% no minimālās algas (107,50 euro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 30% no minimālās algas (129 euro);
  • atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 54,07 euro mēnesī;
  • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, audžuģimenei, kura aprūpē 1 bērnu, – 171 euro mēnesī, kura aprūpē 2 bērnus, – 222,30 euro mēnesī, bet audžuģimenei ar 3 bērniem un vairāk – 273,60 euro mēnesī;
  • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 79,68 euro;
  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – nenodarbinātiem cilvēkiem, kuri par pieciem gadiem pārsnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu (sākot ar 2017.gadu – sasnieguši pensionēšanās vecumu), (turpmāk tekstā – vispārējā gadījumā), pabalsta apmērs ir 64,03 euro mēnesī; personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību: personām ar invaliditāti, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu (arī tādām personām ar invaliditāti, kurām ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju) – personām ar I invaliditātes grupu 83,24 euro mēnesī vai 138,74 euro mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā), savukārt personām ar II invaliditātes grupu 76,84 euro mēnesī vai 128,06 euro mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā); apgādnieku zaudējušiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai arī studē augstskolā, līdz 20 un 24 gadiem - no 2017.gada 1.aprīļa valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālais apmērs par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 92,5 euro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 euro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 euro;
  • atlīdzība adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns: nodarbinātiem, kuri aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, – 70% no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, bet pārējiem 171 euro mēnesī;
  • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 213,43 euro mēnesī;
  • pabalsts personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama īpaša kopšana (personām ar invaliditāti vecumā pēc 18 gadiem, kurām sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana) – 213,43 euro mēnesī;
  • kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu (ja darbspēju zaudējuma pakāpe noteikta 10–25% apmērā un ir noteikta tās cēloņsakarība ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu), bet apgādājamajam – iztikas avota zaudēšanu;
  • valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm – 100 euro mēnesī;
  • valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze celiakija, – 106,72 euro mēnesī;
  • pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti – 17,07 euro nedēļā (par 10 stundām nedēļā).
 2. nodrošināt vienreiz izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:
  • bērna piedzimšanas pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu vai saistībā ar bērna vecumā līdz gadam ņemšanu aizbildnībā – 421,17 euro;
  • atlīdzība par bērna adopciju pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, – 1 422,87 euro apmērā par katru adoptēto bērnu;
  • apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs – pabalsts cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs: pabalsta apmērs personas ar II invaliditātes grupu miršanas gadījumā 153,68 euro un personas ar I invaliditātes grupu miršanas gadījumā 166,48 euro, personas ar II invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 256,12 euro un personas ar I invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 277,46 euro.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):

1. Ģimenes valsts pabalsts*

317 835

324 147

327 129

330 329

330 329

2. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

7 753

7 943

7 812

7 843

7 843

3. Bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem

40 527

42 262

42 399

43 652

43 652

4. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

1 993

3 703

3 115

3 078

3 078

5. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

3 382

3 339

3 234

3 195

3 195

6. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

482

487

468

463

463

7. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

24 498

26 144

27 819

29 279

29 279

8. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

18 063

19 890

19 689

20 457

20 457

9. Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

20

29

33

35

35

10. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

2 038

2 106

2 099

2 130

2 130

11. Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana

14 468

15 402

16 180

17 071

17 071

 12. Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem

423

425

430

430

430

13. Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

3 395

3 391

3 348

3 332

3 332

14. Valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem

1 379

1 456

1 269

1 267

1 267

15. Bērna piedzimšanas pabalsts

1 832

1 927

1 881

1 914

1 914

16. Atlīdzība par bērna adopciju

11

16

12

12

12

17. Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs

30

30

36

38

38

18. Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti

2 106

2 186

2 148

2 170

2 170

* Tai skaitā ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loka paplašināšana atbilstoši grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā,

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

241 265 573

259 346 187

291 891 389

301 664 017

301 664 017

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18 080 614

32 545 202

9 772 628

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

12,5

3,3

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 207 860

34 753 062

32 545 202

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

28 828 754

28 828 754

Prioritārā pasākuma "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, tai skaitā:

 - atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām 124 812 euro apmērā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 303,95 euro (no 185,35 euro līdz 489,30 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 31 personas līdz 33 personām);

- atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām 463 942 euro apmērā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 82,61 euro (no 115,15 euro līdz 197,76 euro)

-

588 754

588 754

Prioritārā pasākuma "Ģimenes valsts pabalsta apmēra palielināšana" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 7,19 euro (no 20,21 euro līdz 27,40 euro)

-

28 240 000

28 240 000

Citas izmaiņas

2 207 860

5 924 308

3 716 448

Sociālie pabalsti, t. sk.:

2 207 860

5 924 308

3 716 448

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,03 euro (no 103,36 euro līdz 107,39 euro);

 • samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 201 personu vidēji mēnesī (no 19 890 personām līdz 19 689 personām)

259 026

962 654

703 628

Palielinājums pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 675 personām vidēji mēnesī (no 26 144 personām līdz 27 819 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,72 euro (no 79,89 euro līdz 80,61 euro)

-

307 633

307 633

Valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,36 euro (no 100,48 euro līdz 102,84 euro);
 • samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 43 personām vidēji mēnesī (no 3 391 personas līdz 3 348 personām)

53 068

96 213

43 145

Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā  apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,13 euro (no 107,81 euro līdz 113,94 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no  425 personām līdz 430 personām)

-

38 132

38 132

Palielinājums pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 778 personām vidēji mēnesī (no 15 402 personām līdz 16 180 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,50 euro (no 217,43 līdz 220,93 personām)

-

2 708 420

2 708 420

Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 6 personām vidēji mēnesī (no 30 personām līdz 36 personām)

-

14 764

14 764

Samazinājums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 46 personām vidēji mēnesī (no 1 927 personām līdz 1 881 personai)

232 504

-

-232 504

Bērna kopšanas pabalsta izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 137 personām vidēji mēnesī (no 42 262 personām līdz 42 399 personām);

- samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,31 euro (no 134,70 euro līdz 134,39 euro)

157 819

220 937

63 118

Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,72 euro (no 214,47 euro līdz 215,19 euro);
 • samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 7 personām vidēji mēnesī (no 2 106 personām līdz 2 099 personām)

18 076

18 096

20

Palielinājums ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 982 personām vidēji mēnesī (no 324 147 personām līdz 327 129 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,02 euro (no 20,19 euro līdz 20,21 euro)

-

785 741

785 741

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,76 euro (no 107,79 euro līdz 108,55 euro);
 • samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 131 personu vidēji mēnesī (no 7 943 personām līdz 7 812 personām)

170 641

72 048

-98 593

Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,38 euro (no 108,58 euro līdz 123,96 euro);

- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 588 personām vidēji mēnesī (no 3 703 personām līdz 3 115 personām)

874 662

683 508

-191 154

Samazinājums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,08 euro (no 54,43 euro līdz 54,35 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 105 personām vidēji mēnesī (no 3 339 personām līdz 3 234 personām)

71 686

-

-71 686

Samazinājums valsts pabalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 187 personām vidēji mēnesī (no 1 456 personām līdz 1 269 personām)

241 920

-

-241 920

Samazinājums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,06 euro (no 115,21 euro līdz 115,15 euro) un saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 19 personām vidēji mēnesī (no 487 personām līdz 468 personām)

26 603

-

-26 603

Palielinājums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 31 personai) un saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 19,63 euro (no 165,72 euro līdz 185,35 euro)

-

11 279

11 279

Atlīdzības par bērna adopciju izmaksām:

- palielinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 25,44 euro (no 1 397,43 euro līdz 1422,87 euro);

- samazinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 16 personām līdz 12 personām)

68 297

4 883

-63 414

Samazinājums pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 38 personām vidēji mēnesī (no 2 186 personām līdz 2 148 personām)

33 558

-

-33 558