Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:
  1. ģimenes valsts pabalsts un piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ir 11,38 euro mēnesī, par otro bērnu – divas reizes lielāks, par trešo bērnu– trīs reizes lielāks, bet par ceturto un katru nākamo bērnu 50,07 euro mēnesī.  Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, – 106,72 euro mēnesī;
  2. bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta. Bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu:
   1. par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam – 171 euro mēnesī;
   2. par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;
    Ja bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, tad par katru nākamo bērnu papildus pabalstam valsts piešķir arī regulāri izmaksājamu piemaksu: par bērnu kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam – 171 euro mēnesī; par bērnu kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;
  3. pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (par katru aizbildnībā esošo bērnu) –valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā jeb par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% no minimālās algas (95 euro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 30% no minimālās algas (114 euro);
  4. atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 54,07 euro mēnesī;
  5. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, – 113,83 euro mēnesī;
  6. pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 79,68 euro;
  7. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – nenodarbinātiem cilvēkiem, kuri par pieciem gadiem pārsnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu (sākot ar 2017.gadu – sasnieguši pensionēšanās vecumu), (turpmāk tekstā – vispārējā gadījumā), pabalsta apmērs ir 64,03 euro mēnesī; personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību: personām ar invaliditāti, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu (arī tādām personām ar invaliditāti, kurām ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju) – personām ar I invaliditātes grupu 83,24 euro mēnesī vai 138,74 euro mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā), savukārt personām ar II invaliditātes grupu 76,84 euro mēnesī vai 128,06 euro mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā); apgādnieku zaudējušiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai arī studē augstskolā, līdz 20 un 24 gadiem - no 2017.gada 1.aprīļa valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālais apmērs par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 92,5 euro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 euro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 euro;
  8. atlīdzība adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku – 171euro mēnesī;
  9. bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 213,43 euro mēnesī;
  10. pabalsts personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama īpaša kopšana (personām ar invaliditāti vecumā pēc 18 gadiem, kurām sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana) – 213,43 euro mēnesī;
  11. kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu (ja darbspēju zaudējuma pakāpe noteikta 10–25% apmērā un ir noteikta tās cēloņsakarība ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu), bet apgādājamajam – iztikas avota zaudēšanu;
  12. valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm – 100 euro mēnesī;
  13. valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze celiakija, – 106,72 euro mēnesī;
  14. pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti – 17,07 euro nedēļā (par 10 stundām nedēļā).
 2. nodrošināt vienreiz izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:
  • bērna piedzimšanas pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu vai saistībā ar bērna vecumā līdz gadam ņemšanu aizbildnībā – 421,17 euro;
  • atlīdzība par bērna adopciju pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, – 1 422,87 euro apmērā par katru adoptēto bērnu;
  • apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs – pabalsts cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs: pabalsta apmērs personas ar II invaliditātes grupu miršanas gadījumā 153,68 euro un personas ar I invaliditātes grupu miršanas gadījumā 166,48 euro, personas ar II invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 256,12 euro un personas ar I invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 277,46 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):

1. Ģimenes valsts pabalsts

313 106

317 095

324 147

328 512

332 985

2. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

7 755

7 998

7 943

8 041

8 134

3. Bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem

37 850

43 008

42 262

43 318

44 202

4. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

2 312

2 320

3 703

3 685

3 672

5. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

3 531

3 523

3 339

3 298

3 274

6. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

491

506

487

485

483

7. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

22 331

23 054

26 144

27 819

29 279

8. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

17 759

17 998

19 890

20 508

21 140

9. Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

23

28

29

31

33

10. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

2 013

2 126

2 106

2 146

2 188

11. Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana

13 837

15 478

15 402

16 256

17 157

 12. Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem

424

430

425

425

425

13. Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

3 434

3 393

3 391

3 375

3 359

14. Valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem

1 398

1 533

1 456

1 485

1 514

15. Bērna piedzimšanas pabalsts

1 838

1 862

1 927

1 968

2 003

16. Atlīdzība par bērna adopciju

12

15

16

18

20

17. Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs

28

28

30

31

32

18. Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti

2 036

2 045

2 186

2 233

2 273

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

231 026 443

248 416 170

259 346 187

265 955 668

272 349 268

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 389 727

10 930 017

6 609 481

6 393 600

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

4,4

2,5

2,4

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 114 254

14 044 271

10 930 017

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

7 861 551

7 861 551

Jaunās politikas iniciatīvas "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam, tai skaitā:

 • pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām 4 130 318 euro apmērā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 78,47 euro (no 30,11 euro līdz 108,58 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 781 personām vidēji mēnesī (no 1 922 personām līdz 3 703 personām);
 • atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām 34 563 euro apmērā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 99,32 euro (no 66,40 euro līdz 165,72 euro)

-

4 164 881

4 164 881

Prioritārā pasākuma "Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,83 euro (no 102,53 euro līdz 103,36 euro))

-

196 670

196 670

Prioritārā pasākuma "Ģimenes valsts pabalsta palielināšana, sākot no 4.bērna" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam (ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,90 euro (no 19,29 euro līdz 20,19 euro)

-

3 500 000

3 500 000

Citas izmaiņas

3 114 254

6 182 720

3 068 466

Sociālie pabalsti, t. sk.:

3 114 254

6 182 720

3 068 466

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 892 personām vidēji mēnesī (no 17 998 personām līdz 19 890 personām);
 • samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 3,12 euro (no 105,65 euro līdz 102,53 euro)

673 509

2 327 913

1 654 404

Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 3 090 personām vidēji mēnesī (no 23 054 personām līdz 26 144 personām);
 • samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 2,08 euro (no 81,97 euro līdz 79,89 euro)

95 904

493 720

397 816

Valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,07 euro (no 100,41 euro līdz 100,48 euro);
 • samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanas par 2 personām vidēji mēnesī (no 3 393 personām līdz 3 391 personai)

2 412

2 910

498

Kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajām personām izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar atlīdzības vidējā  apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 33,91 euro (no 73,90 euro līdz 107,81 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām atlīdzības aprēķinā atbilstoši 2016.gada 1.jūlijā izsludinātajam likumam “Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” (104 231 euro);
 • samazinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no  430 personām līdz  425 personām)

6 468

174 962

168 494

Samazinājums pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanas par 76 personām vidēji mēnesī (no 15 478 personām līdz 15 402 personām)

197 593

-

-197 593

Apbedīšanas pabalsta izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 28 personām līdz 30 personām);
 • samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 16,13 euro (no 221,19 euro līdz 205,06 euro)

5 419

4 921

-498

Palielinājums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 65 personām vidēji mēnesī (no 1 862 personām līdz 1 927 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,02 euro (no 421,18 euro līdz 421,20 euro)

-

328 984

1984

Samazinājums bērna kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 746 personām vidēji mēnesī (no 43 008 personām līdz 42 262 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,50 euro (no 135,20 euro līdz 134,70 euro)

1 465 278

-

-1 465 278

Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,16 euro (no 214,31 euro līdz 214,47 euro);
 • samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 20 personām vidēji mēnesī (no 2 126 personām līdz 2 106 personām)

51 474

4 183

-47 291

Palielinājums ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 7 052 personām vidēji mēnesī (no 317 095 personām līdz 324 147 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,23 euro (no 19,06 euro līdz 19,29 euro)

-

2 523 616

2 523 616

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,45 euro (no 107,34 euro līdz 107,79 euro);
 • samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 55 personām vidēji mēnesī (no 7 998 personām līdz 7 943 personām)

71 144

43 592

-27 552

Samazinājums pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 398 personām vidēji mēnesī (no 2 320 personām līdz 1 922 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 5,30 euro (no 35,41 euro līdz 30,11 euro)

291 353

-

-291 353

Atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,23 euro (no 54,20 euro līdz 54,43 euro);
 • samazinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 184 personām vidēji mēnesī (no 3 523 personām līdz 3 339 personām)

120 182

9 728

-110 454

Valsts pabalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,64 euro (no 107,17 euro līdz 107,81 euro);
 • samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 77 personām vidēji mēnesī (no 1 533 personām līdz 1 456 personām)

99 617

11 777

-87 840

Samazinājums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanas par 19 personām vidēji mēnesī (no 506 personām līdz 487 personām)

26 267

-

-26 267

Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 28 personām līdz 29 personām);
 • samazinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 22,72 euro (no 89,12 euro līdz 66,40 euro)

7 634

797

-6 837

Palielinājums atlīdzības par bērna adopciju izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 15 personām līdz 16 personām)

-

16 770

16 770

Palielinājums pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 141 personu vidēji mēnesī (no 2 045 personām līdz 2 186 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,67 euro (no 68,70 euro līdz 73,37 euro)

-

238 847

238 847