Apakšprogrammas mērķis:

sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:

 • ģimenes valsts pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai audzināšanu. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ir 11,38 euro mēnesī, par otro bērnu – divas reizes lielāks, par trešo bērnu – trīs reizes lielāks, bet par ceturto un katru nākamo bērnu 50,07 euro mēnesī.  Piemaksas apmērs par vairāku bērnu audzināšanu: par diviem bērniem – 10 euro mēnesī, par trīs bērniem – 66 euro mēnesī, bet par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 euro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 20 gadu vecumu, – 106,72 euro mēnesī;
 • bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta. Bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu:
 1. par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam – 171 euro mēnesī;
 2. par bērna kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;

Ja bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, tad par katru nākamo bērnu papildus pabalstam valsts piešķir arī regulāri izmaksājamu piemaksu: par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam – 171 euro mēnesī; par bērna kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;

 • pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (par katru aizbildnībā esošo bērnu):

1) par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107,50 euro mēnesī līdz 2021. gada 30. jūnijam un no 2021. gada 1. jūlija 215 euro mēnesī;

2) par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129 euro mēnesī līdz 2021. gada 30. jūnijam un no 2021. gada 1. jūlija 258 euro mēnesī;

 • atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 54,07 euro mēnesī;
 • bērna adopcijas pabalsts par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna adopciju līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai - 107,50 euro mēnesī par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai un 129 euro mēnesī par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas;
 • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, audžuģimenei, kura aprūpē 1 bērnu, – 171 euro mēnesī, kura aprūpē 2 bērnus, – 222,30 euro mēnesī, bet audžuģimenei ar 3 bērniem un vairāk – 273,60 euro mēnesī;
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 79,68 euro;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ar 2021. gada 1. janvāri:
 • personai, kurai nav tiesību saņemt valsts vecuma pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību, – 109 euro mēnesī;
 • personai ar III invaliditātes grupu (arī tādām personām ar invaliditāti, kurām ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju) – 109 euro mēnesī vai 136 euro mēnesī (ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības);
 • personai ar II invaliditātes grupu – 130,80 euro mēnesī vai 163,20 euro mēnesī (ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības);
 • personai ar I invaliditātes grupu – 152,60 euro mēnesī vai 190,40 euro mēnesī (ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības);
 • personai ar II invaliditātes grupu, ja tā nav nodarbināta, izmaksā piemaksu proporcionāli dienām, kad persona nav nodarbināta, 20% apmērā no II invaliditātes grupas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta – līdz 26,16 euro mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājum pabalstu – līdz 156,96 euro mēnesī) vai līdz 32,64 euro mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – līdz 195,84 euro mēnesī), ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
 • personai ar I invaliditātes grupu, ja tā nav nodarbināta, izmaksā piemaksu proporcionāli dienām, kad persona nav nodarbināta, 30% apmērā no I invaliditātes grupas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta – līdz 45,78 euro mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājum pabalstu – līdz 198,38 euro mēnesī) vai līdz 57,12 euro mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – līdz 247,52 euro mēnesī), ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
 • bērniem, kas zaudējuši apgādnieku, līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 136 euro, bet pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz bērna pilngadībai – 163 euro mēnesī.  Pabalstu turpina izmaksāt, ja persona pēc pilngadības sasniegšanas nav stājusies laulībā,  mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāka par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāka par 24 gadiem.
 • atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns: nodarbinātiem, kuri aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, – 70% no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, bet pārējiem 171 euro mēnesī;
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 313,43 euro mēnesī;
 • pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, – to piešķir personai ar invaliditāti, kura saņēmusi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un kura:

1) ir persona, kura pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana, – 213,43 euro mēnesī;

2) vai ir persona, kura pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana un kurai invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, – 313,43 euro mēnesī;

 • kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu (ja darbspēju zaudējuma pakāpe noteikta 10–25% apmērā un ir noteikta tās cēloņsakarība ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu), bet apgādājamajam – iztikas avota zaudēšanu;
 • valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm ar 2021. gada 1. janvāri – 109 euro mēnesī;
 • valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze celiakija, – 106,72 euro mēnesī;
 • pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti – 17,07 euro nedēļā (par 10 stundām nedēļā).

2) nodrošināt vienreiz izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:

 • bērna piedzimšanas pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu vai saistībā ar bērna vecumā līdz gadam ņemšanu aizbildnībā – 421,17 euro;
 • atlīdzība par bērna adopciju pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, – 1 422,87 euro apmērā par katru adoptēto bērnu;
 • apbedīšanas pabalsts personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā  ar 2021. gada 1. janvāri:
 • personas, kura sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju, nāves gadījumā – 218 euro,
 • personas ar III invaliditātes grupu nāves gadījumā 218 euro vai 272 euro, ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības,
 • personas ar II invaliditātes grupu nāves  gadījumā 313,92 euro vai 391,68, ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības,
 • personas ar I invaliditātes grupu nāves gadījumā 396,76 euro vai 495,04 euro, ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības,
 • apgādnieku zaudējuša bērna līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai nāves gadījumā – 272  euro, bet bērna pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas nāves gadījumā – 326 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada  plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts, (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī))

Ģimenes valsts pabalsts

345 024

349 786

351 355

352 524

352 524

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti

7 783

7 782

7 907

7 947

7 985

Bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem

37 480

36 395

35 985

 

35 787

35 787

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

1 278

1 414

2 660

3 478

3 478

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

3 077

3 115

2 939

2 895

2 895

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

541

555

596

626

657

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

30 427

31 867

34 846

37 276

39 896

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

19 358

20 055

20 239

20 481

20 718

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

33

38

38

38

38

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts

2 251

2 270

2 575

2 666

2 760

Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana

15 357

16 250

16 567

16 567

16 567

 Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem

433

444

433

433

433

Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

3 193

3 204

3 056

2 989

2 924

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

979

964

910

905

905

Bērna piedzimšanas pabalsts

1 542

1 496

1 517

1 517

1 517

Atlīdzība par bērna adopciju

10

15

13

14

15

Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs

34

40

42

43

44

Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti

2 186

2 217

2 247

2 278

2 309

Bērna adopcijas pabalsts

850

1 250

1 113

1 124

1 135

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada     plāns

2021.gada  plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

289 000 602

301 159 500

315 896 143

319 872 626

321 176 149

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 158 898

14 736 643

3 976 483

1 303 523

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,2

4,9

1,3

0,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 096 738

17 833 381

14 736 643

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 

10 759 076

10 759 076

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts), tai skaitā:

1. apakšpasākuma “Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra pārskatīšana” īstenošanai 10 195 604 euro apmērā, tai skaitā:

- valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta personām ar invaliditāti izmaksām 8 899 910 euro apmērā, nodrošinot 18 248 personām vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 44,34 euro (no 125,36 euro līdz 169,70 euro);

- noteikto pensijas vecumu sasniegušām personām valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām 829 562 euro apmērā, nodrošinot 1 677 personām vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 44,97 euro (no 64,03 euro līdz 109 euro);

- vienreizējās piemaksas nodrošināšanai 2021.gada maijā 466 132 euro apmērā, lai pārietu uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi;

2. apakšpasākuma “Ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi” īstenošanai 376 542 euro apmērā, tai skaitā:

- valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām 330 048 euro apmērā, nodrošinot 3 056 personām vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 9 euro (no 100 euro līdz 109 euro);

- apbedīšanas pabalsta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā izmaksām 46 494 euro apmērā, nodrošinot 42 personām vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 92,25 euro (no 215,06 euro līdz 307,31 euro)

3. apakšpasākuma “Atbalsts bērniem apgādnieka nāves gadījumā” ietvaros valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām 186 930 euro apmērā, nodrošinot 314 personām vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 54,12 euro (no 105,88 euro līdz 160 euro)

-

10 759 076

10 759 076

 Vienreizēji pasākumi

-

311 454

311 454

Palielinājums valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu prioritārā pasākuma “Ģimenes valsts pabalsta un bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju loka paplašināšana” īstenošanai, veicot transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” IS pielāgošanas nodrošināšanai (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 19.punkts)

-

311 454

311 454

 Citas izmaiņas

3 096 738

6 762 851

3 666 113

1. Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas, t. sk.:

3 096 738

6 426 843

3 330 105

1.1.Palielinājums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 184 personām vidēji mēnesī (no 20 055 personām līdz 20 239 personām)

-

273 708

273 708

1.2.Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 979 personām vidēji mēnesī (no 31 867 personām līdz 34 846 personām);

- samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos  par 0,80 euro (no 81,70 euro līdz 80,90 euro)

51 411

481 991

430 580

1.3.Samazinājums valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 148 personām vidēji mēnesī (no 3 204  personām līdz 3 056  personām)

183 941

-

-183 941

1.4.Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā - viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, izmaksām:

- palielinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos  par 41,95  euro (no 180,01 euro līdz 221,96 euro);

- samazinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 11 personām vidēji mēnesī (no  444 personas līdz 433 personām)

29 299

223 508

194 209

1.5.Palielinājums pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,31 euro (no 240,02 euro līdz 240,33 euro un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 317 personām vidēji mēnesī (no 16 250 personām līdz 16 567 personām)

-

974 302

974 302

1.6.Apbedīšanas pabalsta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā  izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 40 personām līdz 42 personām);

- samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos  par 0,49 euro (no 215,55 euro līdz 215,06 euro)

236

5 161

4 925

1.7.Palielinājums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 21 personu vidēji mēnesī (no 1 496 personām līdz 1 517 personām)

-

106 142

106 142

1.8.Samazinājums bērna kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 410 personām vidēji mēnesī (no 36 395 personām līdz 35 985 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 2,39 euro (no 134,39 euro līdz 132 euro)

1 693 038

-

-1 693 038

1.9.Palielinājums bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,04 euro (no 318,58 euro līdz 318,62 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 305 personām vidēji mēnesī (no 2 270 personām līdz 2 575 personām)

-

1 167 238

1 167 238

1.10.Palielinājums ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 569 personām vidēji mēnesī (no 349 786 personām līdz 351 355 personām), tai skaitā prioritārā pasākuma Nr. 18_07_P “Ģimenes valsts pabalsta un bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju loka paplašināšana” īstenošanai 215 451 euro, lai nodrošinātu ģimenes valsts pabalsta personām, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, kas ir vecāks par 15 gadiem un neturpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecumam, izmaksas

-

522 410

522 410

1.11.Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti izmaksām:

- palielinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 125 personām vidēji mēnesī (no 7 782 personām līdz 7 907 personām);

- samazinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,99 euro (no 108,42 euro līdz 107,43 euro)

92 629

161 145

68 516

1.12 Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām1:

- palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 556 personām vidēji mēnesī (no 1 104 personām līdz 2 660 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,42 euro (no 110,83 euro līdz 120,25 euro) prioritārā pasākuma “Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu apmēra dubultošana” īstenošanai ar 2021. gada 1. jūliju  2 370 251 euro apmērā, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu - samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr. 55 38.§ 20.3.apakšpunkts);

- samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 12,48 euro (no 123,31 euro līdz 110,83 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 310 personām vidēji mēnesī (no 1 414 personām līdz 1 104 personām)

624 048

2 370 251

1 746 203

1.13.Samazinājums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 176 personām vidēji mēnesī (no 3 115 personām līdz 2 939 personām)

114 749

-

-114 749

1.14.Samazinājums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 54 personām vidēji mēnesī (no 964 personām līdz 910 personām)

69 991

-

-69 991

1.15.Palielinājums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 41 personu vidēji mēnesī (no 555 personām līdz 596 personām)

-

109 617

109 617

1.16.Palielinājums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 10,86 euro (no 456,41 euro līdz 467,27 euro)

-

4 956

4 956

1.17.Samazinājums atlīdzības par bērna adopciju izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 personām  vidēji mēnesī (no 15 personām līdz 13 personām)

34 148

-

-34 148

1.18.Palielinājums pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 30 personām vidēji mēnesī (no 2 217 personām līdz 2 247 personām)

-

26 414

26 414

1.19.Samazinājums bērna adopcijas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 137 personām vidēji mēnesī  (no 1 250 personām līdz  1 113 personām)

203 248

-

-203 248

2. Palielinājums valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, tai skaitā:

- VSAA īstenotā projekta “LatEESSI” ietvaros izveidotās SAIS Eiropas datu apmaiņas apakšsistēmas uzturēšanas nodrošināšanai 88 787 euro apmērā;

- 2020.-2022. gada prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanai 10 560 euro apmērā (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 19.1.apakšpunkts)

-

99 347

99 347

3. Palielinājums valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu VSAA īstenotā projekta “LatEESSI” ietvaros izveidotās SAIS Eiropas datu apmaiņas apakšsistēmas uzturēšanas nodrošināšanai

-

236 661

236 661

Piezīmes.
1 MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esošā bērna uzturēšanai” 3.punkts nosaka,  ja par bērnu Latvijas Republikā ir piešķirta pensija par apgādnieka zaudējumu, apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Ņemot vērā, ka ar 2021.gadu pabalsta apmērs tiek dubultots, tad 2021.gadā pabalstu saņems arī tās personas, kuras 2020.gadā pabalstu nesaņēma, jo cits