Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

Galvenās aktivitātes:

 1. izdienas pensijas izmaksas:
  • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
  • diplomātiem;
  • tiesnešiem;
  • prokuroriem;
  • valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;
  • Valsts drošības policijas amatpersonām;
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem.
 2. apbedīšanas pabalsta izmaksas personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris izdienas pensijas saņēmējs, un pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas pārdzīvojušajam laulātajam (pabalstu apmērs – divu mēnešu izdienas pensijas apmērā);
 3. piemaksas pie vecuma pensijām nodrošināšana, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)”;
 4. nodrošināt 2019.gada oktobrī veiktās izdienas pensiju indeksācijas izmaksas 2020.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2020.gada oktobrī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)) 1

Izdienas pensijas

8 125

8 617

8 971

8 999

8 999

Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas pensijas saņēmējs

5

5

5

5

5

Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

1

1

1

1

1

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

43 145 357

49 171 659

53 921 430

54 102 371

54 118 544

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 026 302

4 749 771

180 941

16 173

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,0

9,7

0,3

0,03

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

176 502

4926 273

4749 771

t. sk.:

Citas izmaiņas

176 502

4926 273

4749 771

1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

165 000

4922 611

4 757 611

1.1. Izdienas pensijas izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 354 personām vidēji mēnesī (no 8617 personām līdz 8 971 personai) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 25,46 euro (no 474,12 euro līdz 499,58 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 2 776 371 euro un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 563 841 euro;

- samazinājums saistībā ar līdzekļu pārdali 165 000 euro apmērā uz apakšprogrammu 05.63.00 “Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām”, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 18.punktam

165 000

4919 501

4754 501

1.2. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 43,20 euro (no 852,72 euro līdz 895,92 euro)

-

2 592

2 592

1.3. Palielinājums pārējo pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 43,17 euro (no 852,75 euro līdz 895,92 euro)

-

518

518

2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferta no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu izmaksām:

- palielinājums saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,72 euro (no 128,21 euro līdz 136,93 euro);

- samazinājums saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 7 personām vidēji mēnesī (no 35 personām līdz 28 personām). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 3 263 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 662 euro

11 502

3 662

- 7 840