Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

Galvenās aktivitātes:

 1. izdienas pensijas izmaksas:
  • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
  • diplomātiem;
  • tiesnešiem;
  • prokuroriem;
  • valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;
  • Valsts drošības policijas amatpersonām;
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem;
 2. apbedīšanas pabalsta izmaksas personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris izdienas pensijas saņēmējs, un pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas pārdzīvojušajam laulātajam (pabalstu apmērs – divu mēnešu izdienas pensijas apmērā);
 3. piemaksas pie vecuma pensijām nodrošināšana, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)”;
 4. nodrošināt 2018.gada oktobrī veiktās izdienas pensiju indeksācijas izmaksas 2019.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2019.gada oktobrī.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):

Izdienas pensijas

7 870

8 359

8 617

9 098

9 098

Apbedīšanas pabalsta, ja miris izdienas pensijas saņēmējs

5

5

5

5

5

Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

38 412 094

45 765 389

49 171 659

54 531 747

54 558 915

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 353 295

3 406 270

5 360 088

27 168

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,1

7,4

10,9

0,05

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

376 936

3 783 206

3 406 270

t. sk.:

Citas izmaiņas

376 936

3 783 206

3 406 270

1. Sociālie pabalsti

-

3 756 268

3 756 268

1.1. Palielinājums izdienas pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 258 personām vidēji mēnesī (no 8 359 personām līdz 8 617 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 22,72 euro (no 451,40 euro līdz 474,12 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 2 014 310 euro un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 590 511 euro.

-

3 746 873

3 746 873

1.2. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 130,48 euro (no 722,23 līdz 852,72 euro)

-

7 829

7 829

1.3. Palielinājums pārējo pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 130,50 euro (no 722,25 euro līdz 852,75 euro)

-

1 566

1 566

2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferta no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu izmaksām:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,02 euro (no 120,19 līdz 128,21 euro);

- samazinājums saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 245 personām vidēji mēnesī (no 280 personām līdz 35 personām). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 2 953 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 935 euro.

376 936

26 938

-349 998