Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

Galvenās aktivitātes:

 1. izdienas pensijas izmaksas:
  • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
  • diplomātiem;
  • tiesnešiem;
  • prokuroriem;
  • valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;
  • Valsts drošības policijas amatpersonām;
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem;
 2. apbedīšanas pabalsta izmaksas personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris izdienas pensijas saņēmējs, un pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas pārdzīvojušajam laulātajam (pabalstu apmērs – divu mēnešu izdienas pensijas apmērā);
 3. piemaksas pie vecuma pensijām nodrošināšana, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” (atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””).

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):

Izdienas pensijas

7 449

7 849

8 359

8 858

9 394

Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas pensijas saņēmējs

4

4

5

5

5

Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

34 038 275

37 084 567

45 765 389

51 067 847

56 718 929

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 046 292

8 680 822

5 302 458

5 651 082

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,9

23,4

11,6

11,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

8 680 822

8 680 822

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

8 680 822

8 680 822

1. Sociālie pabalsti

-

8 621 556

8 621 556

1.1. Palielinājums izdienas pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 510 personām vidēji mēnesī (no 7 849 personām līdz 8 359 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 62,05 euro (no 389,35 euro līdz 451,40 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 1 810 559 euro un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 550 242 euro.

-

8 606 933

8 606 933

1.2. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 4 personām līdz 5 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 99,27 euro (no 622,96 līdz 722,23 euro)

-

13 432

13 432

1.3. Palielinājums pārējo pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 99,25 euro (no 623,00 euro līdz 722,25 euro)

-

1 191

1 191

2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferta no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu palielinājums saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 26 personām vidēji mēnesī (no 254 līdz 280 personām) un piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 7,14 euro (no 113,05 līdz 120,19 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 21 470 euro un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 6 536 euro.

-

59 266

59 266