Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

Galvenās aktivitātes:

 1. izdienas pensijas izmaksas:
  • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
  • diplomātiem;
  • tiesnešiem;
  • prokuroriem;
  • valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;
  • Valsts drošības policijas amatpersonām;
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbiniekiem;
 2. apbedīšanas pabalsta izmaksas personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris izdienas pensijas saņēmējs, un pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas pārdzīvojušajam laulātajam (pabalstu apmērs – divu mēnešu izdienas pensijas apmērā);
 3. piemaksas pie vecuma pensijām nodrošināšana, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” (atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””).

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):

Izdienas pensijas

7 013

7 415

7 849

8 232

8 616

Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas pensijas saņēmējs

3

3

4

5

5

Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

30 611 391

35 412 243

37 084 567

40 542 242

44 075 114

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 800 852

1 672 324

3 457 675

3 532 872

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,7

4,7

9,3

8,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

707 467

2 379 791

1 672 324

t. sk.:

Citas izmaiņas

707 467

2 379 791

1 672 324

1. Sociālie pabalsti

707 467

2 035 211

1 327 744

1.1. Izdienas pensijas izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 434 personām vidēji mēnesī (no 7 415 personām līdz 7 849 personām), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (101 700 euro). Plānoti izdevumi 2016.gada pensiju indeksācijai 2017.gadā 483 184 euro un pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 302 973 euro;
 • samazinājums saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 7,86 euro (no 397,21 euro līdz 389,35 euro)

699 634

2 027 735

1 328 101

1.2. Apbedīšanas pabalsta izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 3 personām līdz 4 personām);
 • samazinājums saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 163,18 euro (no 786,14 euro līdz 622,96 euro)

5 875

7 476

1 601

1.3. Samazinājums pārējo pabalstu izmaksām saistībā ar vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 163,14 euro (no 786,14 euro līdz 623,00 euro)

1 958

-

-1 958

2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferta no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu palielinājums, lai atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" nodrošinātu piemaksas pie vecuma pensijām, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)", tajā skaitā pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 3 631 euro

-

344 580

344 580