Apakšprogrammas mērķis:

sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

Galvenās aktivitātes:

 1. izdienas pensijas izmaksas:
 • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
 • diplomātiem;
 • tiesnešiem;
 • prokuroriem;
 • valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;
 • Valsts drošības dienesta amatpersonām;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem.
 1. apbedīšanas pabalsta izmaksas personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris izdienas pensijas saņēmējs, un pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas pārdzīvojušajam laulātajam (pabalstu apmērs – divu mēnešu izdienas pensijas apmērā);
 2. piemaksas pie vecuma pensijām nodrošināšana, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)”;
 3. nodrošināt 2020. gada oktobrī veiktās izdienas pensiju indeksācijas izmaksas 2021. gadā, kā arī pensiju indeksāciju 2021. gada oktobrī, ja indeksācijas koeficients pārsniegs skaitli “1”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada  plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā, (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī))

Izdienas pensijas

8 462

8 971

9 311

9 732

10 188

Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas pensijas saņēmējs

5

5

5

5

5

Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

1

1

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada  plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

48 645 331

53 921 430

58 486 059

61 652 873

66 622 555

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 276 099

4 564 629

3 166 814

4 969 682

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,8

8,5

5,4

8,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 564 629

4 564 629

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 564 629

4 564 629

1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

-

4 548 996

4 548 996

1.1. Palielinājums izdienas pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 340 personām vidēji mēnesī (no 8 971 personas līdz 9 311 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 22,44 euro (no 499,58 euro līdz 522,02 euro). Plānoti izdevumi 2020. gada pensiju indeksācijām 2021. gadā 1 391 063 euro apmērā.

-

4 545 934

4 545 934

1.2. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 42,53 euro (no 895,92 euro līdz 938,45 euro)

-

2 552

2 552

1.3. Palielinājums pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 42,5 euro (no 895,92 euro līdz 938,42 euro)

-

510

510

2. Palielinājums valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 14,15 euro (no 136,93 euro līdz 151,08 euro) un piemaksas pie vecuma pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 6 personām vidēji mēnesī (no 28 personām līdz 34 personām). Plānoti izdevumi 2020. gada pensiju indeksācijai 2021. gadā 2 285 euro apmērā

-

15 633

15 633