Apakšprogrammas mērķis:

sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

Galvenās aktivitātes:

 1. izdienas pensijas izmaksas:
 • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
 • diplomātiem;
 • tiesnešiem;
 • prokuroriem;
 • valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;
 • Valsts drošības dienesta amatpersonām;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem.
 1. apbedīšanas pabalsta izmaksas personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris izdienas pensijas saņēmējs, un pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas pārdzīvojušajam laulātajam (pabalstu apmērs – divu mēnešu izdienas pensijas apmērā);
 2. piemaksas pie vecuma pensijām nodrošināšana, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)”;
 3. nodrošināt 2021. gada oktobrī veiktās izdienas pensiju indeksācijas izmaksas 2022. gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2022. gada oktobrī.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā

Izdienas pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

8 855

9 311

9 717

10 290

10 845

Apbedīšanas pabalsta, ja miris izdienas pensijas saņēmējs, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

5

5

5

5

5

Pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

1

1

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

55 727 994

58 486 059

66 736 792

73 910 206

84 063 633

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 758 065

8 250 733

7 173 414

10 153 427

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,9

14,1

10,7

13,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

8 250 733

8 250 733

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

8 250 733

8 250 733

1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

-

8 243 108

8 243 108

1.1. Palielinājums izdienas pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 406 personām vidēji mēnesī (no 9 311 personas līdz 9 717 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 48,86  euro (no 522,02 euro līdz 570,88 euro), tajā skaitā 148 000 euro apmērā no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, lai nodrošinātu likuma “Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā” (pieņemts Saeimā 25.11.2021.) izpildi atbilstoši MK 12.10.2021. sēdes prot. Nr.69 26.§ 3.punkam, priekšlikumam Nr.127 un Nr.98 2.lasījumam. Plānoti izdevumi 2021. gada pensiju indeksācijai 2022. gadā 1 968 428 euro un pensiju indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 304 311 euro

-

8 240 139

8 240 139

1.2. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 41,23 euro (no 938,45 euro līdz 979,68 euro)

-

2 474

2 474

1.3. Palielinājums pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 41,25 euro (no 938,42 euro līdz 979,67 euro)

-

495

495

2. Palielinājums valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 13,84 euro (no 151,08 euro līdz 164,92 euro) un piemaksas pie vecuma pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 34 personām līdz 35 personām). Plānoti izdevumi 2021. gada pensiju indeksācijai 2022. gadā 2 684 euro un pensiju indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 366 euro

-

7 625

7 625