Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu (tostarp references laboratorijas funkciju) veikšanu valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai pārtikas aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā un pētījumu realizācijai, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni.

Galvenās aktivitātes:

  1. laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
  2. laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” (turpmāk – BIOR).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē

Laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē (skaits)

17 275

10 000

10 000

10 000

10 000

Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā

Laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā (skaits)

9 907

9 000

9 000

9 000

9 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

895 247

868 390

895 247

895 247

895 247

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-26 857

26 857

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,0

3,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

26 857

26 857

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

26 857

26 857

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

26 857

26 857