Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu piešķirto piemaksu veidā vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas. No 2018.gada 1.jūlija  personām, kurām vecuma pensija ir piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim, kā arī personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija un pensijas vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim, par katru apdrošināšanas gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gadam (ieskaitot), piemaksas apmērs ir 1,50 euro par katru gadu līdzšinējā 1 euro vietā. Sākot ar 2012.gada 1.janvāri, piemaksu piešķiršana jaunpiešķirtām vecuma un invaliditātes pensijām pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas;
  2. nodrošināt piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, pārskatīšanu 2019.gada oktobrī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošinātas piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī), t.sk.:

pie vecuma pensijām

379 856

362 469

350 152

337 402

322 698

pie invaliditātes pensijām

38 282

34 973

31 799

29 091

26 060

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

150 314 001

154 911 144

166 646 603

167 352 604

165 521 516

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 597 143

11 735 459

706 001

-1 831 088

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,1

7,6

0,4

-1,1

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 162 018

17 897 477

11 735 459

t. sk.:

Citas izmaiņas

6 162 018

17 897 477

11 735 459

Piemaksas pie vecuma pensijām izmaksām, tai skaitā:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,11 euro (no 34,45 euro līdz 38,56 euro), tai skaitā saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, palielināšanu personām, kurām vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim (1 913 571 euro), saistībā ar piemaksas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, iekļaušanu apbedīšanas pabalsta apmērā (1 821 210 euro) un  saistībā ar izmaiņām pabalsta pārdzīvojušajam laulātajam aprēķinā, tajā ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (739 867 euro) atbilstoši 2018.gada 3.maijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””, kā arī saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksēšanu (2 408 988 euroatbilstoši 2018.gada 4.oktobrī izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””;

 - samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 12 317 personām (no 362 469 personām līdz 350 152 personām)

5 698 709

17 868 614

12 169 905

Piemaksas pie invaliditātes pensijām izmaksām, tai skaitā:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,06 euro (no 12,10 euro līdz 12,16 euro),  tai skaitā saistībā ar izmaiņām pabalsta pārdzīvojušajam laulātajam aprēķinā, tajā ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (13 969 euro) atbilstoši 2018.gada 3.maijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””, kā arī saistībā ar piemaksas pie invaliditātes pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksēšanu (72 007 euro) atbilstoši 2018.gada 4.oktobrī izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””;

- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 174 personām vidēji mēnesī (no 34 973 personām līdz 31 799 personām)

463 309

28 863

-434 446