Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu piešķirto piemaksu veidā vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas. No 2018. gada 1. jūlija  personām, kurām vecuma pensija ir piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim, kā arī personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija un pensijas vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim, par katru apdrošināšanas gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gadam (ieskaitot), piemaksas apmērs ir 1,50 euro par katru gadu. Sākot ar 2012. gada 1. janvāri, piemaksu piešķiršana jaunpiešķirtām vecuma un invaliditātes pensijām pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, kas līdz 2012. gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas;
  2. nodrošināt 2021. gada oktobrī veiktās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijas izmaksas 2022. gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2022. gada oktobrī.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020 līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošinātas piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem

Piemaksu pie vecuma pensijām saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

324 100

320 662

296 354

281 654

267 454

Piemaksu pie invaliditātes pensijām saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

28 759

26 463

24 155

22 063

20 143

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

167 204 098

163 190 847

152 161 460

147 597 972

146 331 704

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 013 251

-11 029 387

-4 563 488

-1 266 268

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,4

-6,8

-3,0

-0,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 528 737

1 499 350

-11 029 387

t. sk.:

Citas izmaiņas

12 528 737

1 499 350

-11 029 387

1. Piemaksas pie vecuma pensijām izmaksām, tai skaitā:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,36 euro (no 41,43 euro līdz 41,79 euro). Plānoti izdevumi 2021. gada piemaksu pie vecuma pensijām indeksācijai 2022. gadā 5 832 247 euro un piemaksu pie vecuma pensijām indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 871 708 euro;

- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 24 308 personām (no 320 662 personām līdz 296 354 personām)

12 190 245

1 387 670

-10 802 575

2. Piemaksas pie invaliditātes pensijām izmaksām, tai skaitā:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,35 euro (no 11,87 euro līdz 12,22 euro). Plānoti izdevumi 2021. gada piemaksu pie invaliditātes pensijām indeksācijai 2022. gadā 142 031 euro un piemaksu pie invaliditātes pensijām indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 20 779 euro;

 - samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 2 308 personām (no 26 463 personām līdz 24 155 personām)

338 492

111 680

-226 812