Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2005.gada 7.janvārī

 1. Diskusija - Lauku atbalsta dienesta, Vides ministrijas u Finanšu ministrijas iekšējo auditoru pieredzes apmaiņa par struktūrfondu un Kohēzijas fonda veiktajām pārbaudēm, metodiku, rezultātiem un būtiskākajām problēmām
 2. Eiropas Komisijas eksperta Endija Palmera (Endy Palmer ) prezentācija par krāpšanas lietu izmeklēšanas pieredzi viņa auditu veikšanas praksē.
 3. Organizatoriski jautājumi.

2.

2005.gada 8.aprīlī

 1. Struktūrfondu vadības un kontroles sistēma - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D.Nulle.
 2. Iepazīšanās ar Eiropas Komisijas struktūrfondu audita rokasgrāmatu, tās izmantošanas iespējas, veicot auditus Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijās - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja I.Zvane.
 3. Pirmā līmeņa starpniekinstitūciju akreditācija un ieteikumu ieviešana - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības programmu un projektu auditu nodaļas vadītājas vietniece I.Grīnerte.
 4. Iepazīšanās ar Eiropas Komisijas un Latvijas iekšējo auditoru plānotajiem auditiem 2005.gadā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D.Nulle.
 5. Organizatoriski jautājumi.

3.

2005.gada 22.aprīlis

 1. ERAF pieprasījumu un izdevumu atbilstības pārbaudes rezultāti - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu auditu nodaļas vecākā referente E.Kraukle.
 2. Iepazīšanās ar Eiropas Komisijas un Latvijas iekšējo auditoru plānotajiem auditiem 2005.gadā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D.Nulle.
 3. Ikgadējā ziņojuma par veiktajām kontrolēm sagatavošana iesniegšanai Eiropas Komisijai - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vadītājaO.Janberga.
 4. Veikto 5% pārbaužu gaitā iegūtā pieredze, rezultāti, problēmas - Lauku atbalsta dienesta Iekšējā audita departamenta direktore N.Lasmane.
 5. Veikto 5% pārbaužu pieredze - Profesionālās izglītības attīstības aģentūras Iekšējā audita nodaļas vadītāja A.Štāne.
 6. Struktūrfondu administrēšana / atbildes uz sanāksmes dalībnieku jautājumiem - Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Kontroles un plānošanas nodaļas vadītāja I.Aleksandroviča.
 7. Organizatoriskie jautājumi.

4.

2005.gada 14.oktobrī

 1. Informācija par EK sagatavoto dokumentu ""Veicamie pasākumi ceļā uz integrētu iekšējās kontroles ietvaru" un 14.ikgadējo Struktūrfondu un Kohēzijas fonda Eiropas finanšu kontroles iestāžu sanāksmi (The Homologues Group) - Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane.
 2. Vadošās iestādes Informācija par aktualitātēm - Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Kontroles un plānošanas nodaļas vadītājaI.Aleksandroviča.
 3. Informācija par plānotajām starpposmu pārbaudēm - Finanšu kontroles departamenta vecākā referente O.Gorbunova.
 4. EK ERAF auditoru vizīte, atziņas un secinājumi par 5% pārbaužu metodiku un veiktajām pārbaudēm - Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane.
 5. Organizatoriskie jautājumi.

5.

2005.gada 10.novembrī

 1. Konsolidētā plāna izstrāde, tā aktualizācija un iesniegšana Eiropas Komisijai.
 2. Starpniekinstitūciju, grantu shēmu apsaimniekotāju, Valsts kases, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta auditu plānu un Finanšu kontroles departamenta pārbaužu plāna apspriešana.