Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2006.gada 27.janvārī

 

 1. Ekonomikas ministrijas Iekšējā audita un kvalitātes vadības departamenta pieredze kvalitātes vadības auditos - EM IAKV departamenta direktoreV.Feodorova
 2. Valsts kases Iekšējā audita departamenta pieredze kvalitātes vadības auditos - Valsts kases Iekšējā audita departamenta direktore A.Rozenblate
 3. Salīdzinošo pārbaužu plāns 2006.gadam - FM IAD Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītājas vietniece V.Gurkovska
 4. Informācija par sertificētajiem auditoriem valsts pārvaldē - V.Gurkovska
 5. Informācija par Iekšējā audita padomes sēdēm, lai izvērtētu un sagatavotu atzinumus par ministriju IA struktūrvienību apkopoto gada pārskatu - V.Gurkovska
 6. Diskusija par Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2008.gadam 18.uzdevumu "Finanšu revīziju veikšanas ieviešana un uzlabošana valsts pārvaldes iestādēs" - FM Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane
 7. Organizatoriskie jautājumi.

2.

2006.gada 24.februārī

 

 1. Personu datu aizsardzības audits - Datu valsts inspekcijas direktore S.Plūmiņa un padomnieks informācijas sistēmu drošības jautājumosM.Ruiķis.
 2. Valsts kases pieredze Iekšējā audita komitejas ieviešanā un darbībā - Valsts kases Iekšējā audita departamenta direktores vietniece S.Ananiča.
 3. Aizsardzības ministrijas pieredze Iekšējā audita padomes ieviešanā un darbībā - Aizsardzības ministrijas Iekšējā audita departamenta direktorsH.Haru.
 4. Pārskats par amatā ieceltajiem un atbrīvotajiem iekšējiem auditoriem ministrijās (institūcijās) un to padotības iestādēs 2005.gada otrajā pusgadā - FM IAD Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītājas vietnieceV.Gurkovska.
 5. Organizatoriskie jautājumi.

3.

2006. gada 28.aprīlis

 1. Elektroniskā paraksta ieviešana Latvijā - ĪUMEPLS Informācijas sabiedrības attīstības departamenta Stratēģijas koordinācijas nodaļas vadītāja E.Zvaigzne
 2. Baltijas valstu Valsts ieņēmumu dienestu iekšējo auditoru pieredzes apmaiņas seminārs - VID IAP Muitas un nodokļu sistēmu analīzes daļas priekšnieks N.Rudzītis
 3. Finanšu uzraudzība ES struktūrfondos un Kohēzijas fondā - Satiksmes ministrijas Iekšējā audita departamenta ES finansēto projektu audita nodaļas vadītāja E.Grante
 4. Organizatoriskie jautājumi.
4.

2006.gada 2.jūnijā
Dikļu pilī

 

 1. Ievads
 2. Valsts pārvaldes reformu stratēģija un tās turpmākā attīstība - Māra Sīmane
 3. Diskusijas
5.

2006.gada 29.septembrī

 1. Iekšējā audita standarti un terminoloģija - Iekšējo auditoru institūta valdes loceklis Pēteris Strazdiņš.
 2. ECIIA konferencē, Helsinkos izskatītie jautājumi - Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta direktore Nata Lasmane.

 3. Ministru kabineta noteikumu projekts "Salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtība" - FM IAD Koordinācijas metodikas nodaļas vadītājas vietniece Vija Gurkovska.

 4. Ministru kabineta instrukcijas projekts "Iekšējā audita rokasgrāmata" - FM IAD direktore Ingūna Zvane.

 5. Organizatoriskie jautājumi.

6.

 2006.gada 8.decembrī

 1. Foruma atklāšana - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Ingūna Zvane
 2. Iekšējā audita sistēmas attīstība Lietuvā - Lietuvas Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta pārstāvji Meila Cesnauskiene un Aleksandras Grodzenskis
 3. Darba izpildes novērtējuma audits balstīts uz efektivitāti - PricewaterhouseCoopers Daina Beļicka un Elīna Paura
 4. Organizatoriskie jautājumi