Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2006. gada 20. janvāris

 

 1. Publicitātes prasības ES struktūrfondu īstenotajos projektos:
  Sanda Rieksta - Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Informācijas un publicitātes nodaļas vadītāja;
 2. Eiropas Komisijas auditoru ziņojumu galvenie konstatējumi 2005.gadā:
  Ilze Aleksandroviča - Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Kontroles un attīstības nodaļas vadītāja;
 3. Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta ES finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas auditu un pārbaužu plāns 2006.gadam:
  Olita Janberga - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vadītāja;
 4. Finanšu kontroles departamenta 2005.gadā veikto Starpposmu pārbaužu būtiskākie secinājumi un plānotās pārbaudes 2006.gadā:
  Finanšu ministrijas Finanšu kontroles departamenta pārstāvis;
 5. Ikgadējā divpusējā koordinācijas sanāksme
  • Ingūna Zvane - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore
  • Par SF ziņojuma saņemto atzinumu no EK
  • KF ziņojuma papildinājumi
  • Aizpildītās tabulas
  • Ziņojumu sniegšana EK saskaņā ar vienošanos.
2.

2006.gada 
4.aprīlī

 1. 8.martā notikušajā Ikgadējā bilaterālās koordinācijas sanāksmē izskatītie audita un veikto pārbaužu jautājumi - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane.
 2. Saskaņā ar EK regulas Nr.1386/2002 12.panta un regulas Nr.438/2001 13.panta prasībām iesniedzamā ziņojuma izmaiņas - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta ES finansēto programmu sistēmu novērtējumu nodaļas vadītājas vietniece O.Guza.
 3. MK noteikumu projektā par ES fondu finanšu kontroli un auditu ietvertās prasības par kārtību, kādā veic projekta finansējuma (maksājumu) pieprasījuma un izdevumu deklarācijas izlases veida pārbaudes - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta ES finansēto programmu sistēmu novērtējumu nodaļas vadītāja O.Janberga.
 4. Saņemto auditu un izlases pārbaužu ziņojumu izvērtējumu kārtība - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta ES finansēto programmu sistēmu novērtējumu nodaļas vadītāja O.Janberga.
 5. Organizatoriskie jautājumi.
3.

2006. gada 8.septembris

 1. Eiropas Savienības struktūrfondu Vadības informācijas sistēma - Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta ERAF, ELVGF Virzības daļas un ZVFI nodaļas vecākā referente Ineta Jansone; 
 2. Konsolidētais plāns 2006.gadam (papildus jautājumi arī par 2005.gada plāna izpildi) - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vadītāja Olita Janberga;
 3. No starpniekinstitūcijām, grantu shēmu apsaimniekotājiem, maksājumu iestādes un FM Finanšu kontroles departamenta saņemto ziņojumu izvērtējums un ieteikumu uzraudzība - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vadītājas vietniece Olga Guza;
 4. Ziņojumu izvērtēšanas procedūra - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vadītāja Olita Janberga;
 5. Pārbaužu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu izlases veida pārbaužu veikšanas kārtību Kohēzijas fonda starpniekinstitūcijās un Eiropas Savienības struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijās rezultāti - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja Elīna Kraukle;
 6. Citi organizatoriskie jautājumi
4.

2006.gada 15.novembris

 1. Sanāksmes atklāšana un organizatoriskie jautājumi;
 2. Informācija par Homologue sanāksmi, kura notika Varšavā;
 3. Informācija par EK ikgadējo divpusējo koordinācijas sanāksmi, kura notiks Briselē;
 4. Pārskats par 2006.gada konsolidētā audita plāna izpildi un 2006.gadā veikto auditu galvenajiem konstatējumiem un secinājumiem;
 5. Informācija par 2007.gada konsolidēto audita plānu.