Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2007.gada 23.martā

 

 1. Elektronisko iepirkumu sistēma  -  Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras Iepirkumu nodaļas vadītājs L.Rožickis un Stratēģiskās plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs J.Gramsts;
 2. Iekšējā audita kvalitātes novērtējums, semināra pieredze Francijā  -  FM IAD direktore I.Zvane;
 3. Lauku atbalsta dienesta pieredze darbā ar ACL programmu  -  LAD AD Vadības sistēmu audita daļas vadītājs  D.Kalāns;
 4. Diskusija par Iekšējo auditoru sporta spēlēm un sezonas noslēguma forumu 2007.gada 15. un 16.jūnijā - Valsts kases IAD direktoreA.Rozenblate un FM IAD direktore I.Zvane;
 5. Organizatoriskie jautājumi.

2.

2007.gada 27.aprīlī

 1. Vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešana  -  Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore I.Stepanova;
 2. Pārskats par ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienību 2006.gada darbību  - Finanšu ministrijas IAD pārstāve V.Gurkovska;.
 3.  Iekšējo auditoru sporta spēles un sezonas noslēguma forums 15. un 16.jūnijā - Valsts kases IAD direktore A.Rozenblate un FM IAD direktore I.Zvane;
 4. Diskusija Vadības apstiprinātais ziņojums par inflāciju un tās ierobežošanas priekšlikumiem -  Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktores vietnieks I.Šņucins;
 5. Funkcionālais audits  -  Finanšu ministrijas IAD direktore I.Zvane;
 6. Organizatoriskie jautājumi.
3.

2007. gada 8. jūnijā

 1. Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa instrukcija Nr.8 "Iekšējā audita kārtība"  -  Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane;
 2. Salīdzinošo pārbaužu plāns 2007./2008.gadam  -  Finanšu ministrijas IAD pārstāve V.Gurkovska;
 3. Organizatoriskie jautājumi.
4.

2007.gada 14.septembrī

 1. Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā  -  Datu valsts inspekcijas direktore S.Plūmiņa;
 2. Valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldība -  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Valsts informācijas sistēmu nodaļas konsultants T.Ceļmillers;
 3. Revīzijas iestāde un tās funkcijas  -  Finanšu ministrijas Finanšu kontroles departamenta direktore L.Buivida;
 4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informatīvais ziņojums "Par finanšu revīziju valsts un pašvaldību iestādēs veikšanas nodrošināšanu" -  Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane;
 5. Iekšējo auditoru institūta konference Amsterdamā - Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējā audita pārvalde N.Rudzītis;
 6. Iekšējo auditoru institūta plānojamās aktivitātes - Iekšējo auditoru institūta Latvijas nodaļas valdes priekšsēdētājs A.Bergs;
 7. Organizatoriskie jautājumi.
5.

2007.gada 19.oktobrī

 1. Par finanšu kontroles valsts un pašvaldību iestādēs veikšanas nodrošināšanu  -  KNAB priekšnieka v.i. A.Vilks un galvenā speciāliste D.Bule;
 2. Iekšējā auditora amata statuss -  Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks M.Skudra un Civildienesta kontroles departamenta vecākā referente A.Skrīvere;
 3. Organizatoriskie jautājumi.
6.

2007.gada 30.novembrī

 1. Efektīva iekšējās kontroles sistēma korupcijas novēršanai  -  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedrisko attiecību un izglītošanas nodaļas vadītāja   un Korupcijas analīzes un politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste 
 2. Organizatoriskie jautājumi.
 7.

2007.gada 17.decembrī

 1. 1. Iekšējā kontroles novērtējums iekšējā audita ietvaros - SIA "Ernst & Young Baltic" projektu vadītāja, Iekšējo auditoru  institūta valdes locekle
  • un Lauku atbalsta dienesta Iekšējā audita departamenta direktore Nata Lasmane.
 2. Risku vadība un auditora loma šajā procesā - Lauku atbalsta dienesta Iekšējā audita departamenta direkotes vietnieks Pēteris Strazdiņš.
 3. Iekšējo auditoru institūta aktualitātes -  SIA "Ernst & Young Baltic" projektu vadītāja, Iekšējo auditoru  institūta valdes locekle Linda Sīle
 4. Organizatoriskie jautājumi.