Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2008. gada 14.marts

 1. 2007.-2013.gadu plānošanas periodam izveidotās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma  2.posma rezultāti - R.Strazdiņa (Ernst & Young Baltic).
 2. 2007.-2013.gadu plānošanas periodam izveidotās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma  2.posma rezultātā izteikto ieteikumu Revīzijas iestādei ieviešanas pasākumu plāns - I.Zvane (Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore).

 2.

 2008. gada 9.maijs

 1.  Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā" -  I. Zvane
 2. Gada kontroles ziņojuma (GKZ)  sagatavošana.Iesaistīto institūciju atbildības un procesa apskats - Z.Zilberga
 3. Citi jautājumi
   3.  2008.gada 
22.augusts
 1. Prasības institūcijām 2004.-2006.g. plānošanas perioda ES struktūrfondu noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaužu un atzinuma sagatavošanai nodrošināšanai
 2. Vienotās revīzijas stratēģijas sagatavošana 2007.-2013.g. plānošanas periodam.
   4.  2008.gada 
 12.decembris 
 1. Eiropas Komisijas vadlīnijas par krāpšanas indikatoriem, vadlīnijas par paļaušanos uz citu auditoru darbiem, vadlīnijas par gada kontroles ziņojuma un atzinuma sagatavošanu. 
 2. Š.g. 20.-21.oktobrī notikušās Homologu sanāksmes laikā pārrunātie jautājumi. 
 3. Vienotā revīzijas stratēģija 2007.-2013.g. plānošanas periodam.
 4. ES fondu Gada kontroles ziņojuma 2007.-2013.g. plānošanas periodam izstrādāšanas prasības.