Nr.p.k Datums  Foruma darba kārtība 
1.   2009.gada    
 17.marts 
  1.  Jautājumi saistībā ar plānoto ikgadējo divpusējo koordinācijas sanāksmi.  
    1. Audita stratēģija Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam 2007.-2013.gadam, Revīzijas iestādes rokasgrāmata – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane.
  2. Standarta Audita programmu izstrāde. Laika grafiks un apmācības – PricewaterhouseCoopers SIA menedžere I.Grūba.
  3. Informācijas par veiktajiem auditiem, atspoguļošana Vienotajā informācijas sistēmā – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta ES finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vecākā referente S.Kravčinska. 
 2.  2009.gada    
 21.decembris
  1. Revīzijas iestādes darbība 2009.gadā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta  direktora vietniece iekšējā audita politikas īstenošanas un uzraudzības jautājumos O.Janberga. 
  2. Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās vadības un kontroles sistēmas izmaiņu atbilstības novērtējums – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta ES finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vecākā referenteM.Markevica. 
  3. Gada kontroles ziņojums Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam 2007.-2013.gadam – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta ES finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vadītājas vietniece A.Štegmane.  
  4. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanas efektivitāte un drošība – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta ES finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vadītāja S.Štelmahere.  
  5. Informācijas par veiktajiem auditiem atspoguļošana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta ES finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vecākā referenteS.Kravčinska.