Iekšējā audita struktūrvienību vadītāju ikmēneša tikšanās  

Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

 

2010.gada 25.februāris

 1. Ievads
  Nata Lasmane, CGAP, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta direktore
 2. Iekšējā audita padomes atzinumi par 2009.gada pārskatiem
  Leo Ašmanis, Iekšējā audita padomes loceklis
 3. Kultūras ministrijas pieredze iekšējās kontroles izvērtējumā
  Zaiga Eglīte, Kultūras ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja
 4. Izglītības un zinātnes ministrijas pieredze horizontālo auditu veikšanā 
  Aiva Kenkle, Izglītības un zinātnes ministrijas  Iekšējā audita nodaļas vadītāja
 5. Grozījumi Iekšējā audita likumā 
 6. Vija Gurkovska, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments
 7. Diskusija par 2010.gada audita prioritātēm  
  Nata Lasmane, CGAP, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta direktore

2.

2010.gada 29.aprīlis

 1. Ievads
  Nata Lasmane, CGAP, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta direktore
 2. Ministru kabineta noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"
  Arta Frolova, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta Koordinācijas un metodikas  nodaļa                                                                                                    
 3. Ministru kabineta noteikumu projekts "Iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtība"
  Elīna Gabranova, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļa                                                                                                    
 4. Apsvērumi un jautājumi, kas ņemti vērā un risināti darba grupā, gatavojot Ministru kabineta noteikumu projektu "Iekšējā audita veikšanas kārtība"
  Ingrīda Ivanova, Valsts kases Iekšējā audita departamenta direktore                             
 5. Diskusijas jautājumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Iekšējā audita veikšanas kārtība"
  Nata Lasmane, CGAP, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta direktore    
 6. Diskusija par Iekšējā audita likuma prasību piemērošanu atvasinātām publiskām personām(Diskusijā piedalījās tās ministrijas, kuru padotībā ir atvasinātas publiskas personas)
  3.   2010.gada
  14.oktobris
 1. Ievads
  Auditējamās prioritātes 2011.gadam
  Nata Lasmane, CGAP, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta direktore    
 2. Jaunākais iekšējo auditu reglamentējošajos normatīvajos aktos
  Vija Gurkovska, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments
 3. Stratēģiskā un gada plānošana
  Dana Stauvere, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments

Diskusijas

Pieredzes apmaiņa

 •  notika pieredzes apmaiņa starp Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju auditoriem
 •  notika pieredzes apmaiņa starp Veselības ministrijas un Tieslietu ministriju auditoriem
 • 13.jūlijā notika pieredzes apmaiņa starp Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas auditoriem