Nr.p.k Datums  Foruma darba kārtība 
 1.  2010.gada    
 4.februāris
 1. Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr.455 „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā” grozījumi - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktores vietniece iekšējā audita politikas īstenošanas un uzraudzības jautājumos O.Janberga.
 2. Revīzijas iestādes  Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Gada kontroles ziņojuma sagatavošana un viedokļa sniegšana par periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 30.jūnijam – Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  Eiropas Savienības finansēto programmu sistēmu novērtējuma nodaļas vadītājaA.Štegmane. 
 3. Jautājumu un komentāru izskatīšana par  Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda  audita programmām un pārbaužu lapām – PricewaterhouseCoopers SIA konsultāciju nodaļas menedžereI.Grūba.  
 4. Auditoru pieredze programmu un pārbaužu lapu pielietošanā, diskusija par programmu izmantošanu auditu veikšanā, galvenās priekšrocības un trūkumi - sanāksmes dalībnieku diskusija. 
 2.  2010.gada    
 24.marts
 1. Prezentācija par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) pieredzi vadības un kontroles sistēmu auditu veikšanā un pamatprasību izvērtēšanu Eiropas Savienības fondu sistēmas auditos - RAPLM Audita departamenta direktora vietnieks E.Sniķeris.
 2. Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbības pamatprasību pārbaude un rezultātu atspoguļošanas auditu ziņojumos metodoloģija - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktores vietniece iekšējā audita politikas īstenošanas un uzraudzības jautājumos O.Janberga.   
 3. Kopsavilkums un būtiskie secinājumi par 2010.gada 8.marta ikgadējo koordinācijas sanāksmi - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktore N.Lasmane.
 4. Citi jautājumi. 
 3. 2010.gada 28.jūnijs
 1. Gūtā pieredze tehniskās sanāksmes laikā starp dalībvalstu Revīzijas iestāžu pārstāvjiem un EK pārstāvjiem - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktore N.Lasmane. 
 2. Eiropas Komisijas (DG EMPL) auditoru vizītes Latvijā provizoriskie rezultāti un gūtā pieredze citās valstīs - Andris Skrastiņš, Eiropas Komisijas DG EMPL.
 3.  
  1. ARD - Revīzijas iestādes 2010.gada darba rezultāti - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktores vietniece iekšējā audita politikas īstenošanas un uzraudzības jautājumos O.Janberga
  2. 2004.-2006.g. plānošanas perioda rezultāti par ES struktūrfondu  noslēguma izdevumu deklarāciju revīzijām. 2007.-2013.gada plānošanas perioda sertificēto izdevumu revīziju rezultāti - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  ES fondu finanšu revīzijas nodaļas vadītāja Agnese Abula
  3. Kohēzijas fonda projektu noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaužu rezultāti - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta ES Kohēzijas fonda un ārvalstu finanšu palīdzības finanšu kontroles nodaļas vadītāja Maija Paškeviča
 4. 2007.-2013.gada plānošanas perioda Vienotā revīzijas stratēģija. - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktores vietniece iekšējā audita politikas īstenošanas un uzraudzības jautājumos O.Janberga 
 5. Citi jautājumi. 
 4. 2010.gada 28.septembris
 1. Sanāksmes atklāšana. Strukturālās izmaiņas Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamentā - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktore N.Lasmane. 
 2. MIS apmācības Londonā IT auditu jomā - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības audita politikas izstrādes nodaļas vecākā eksperteS.Kravčinska. 
 3. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2004.-2006.gada plānošanas periodā apguve - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības sistēmu audita nodaļas vadītājas vietniece I.Vilciņa 
 4. Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda sertificēto izdevumu revīziju rezultāti - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības revīzijas nodaļas vadītāja L.Buivida. 
 5. Revīzijas iestādes veikto horizontālo vadības un kontroles sistēmas auditu rezultāti š.g. III ceturksnī - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības audita politikas izstrādes nodaļas vadītājas vietnieceM.Markevica. 
 6. Iekšējā audita struktūrvienību ziņojumu izvērtēšanas rezultāti - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktores vietniece iekšējā audita politikas īstenošanas un uzraudzības jautājumos O.Janberga 
 7. Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā” - Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta  direktores vietniece iekšējā audita politikas īstenošanas un uzraudzības jautājumos O.Janberga. 
 8. Citi jautājumi.