Juridiskā atbalsta sistēmas audita programma, 17.janvāris. 

Horizontālie, vertikālie auditi, 21.februāris. 

Darba izpildes novērtēšana (Performance audit), 20.marts. 

Izlase, 17.aprīlis, 

Risku vadība, 15.maijs, 

Ziņošana un ieteikumu ieviešanas uzraudzība, 19.jūnijs, 

Pārliecības sniegšanas pakalpojumi un pielietojamie standarti, 17. jūlijs, 

Aktualitātes IAI standartos, 21. augusts, 

Politiku auditi, 18. septembris, 

Politikas auditu veikšana, 18. septembris, 

Iekšējās kontroles sistēma no ES fondu aspekta, 16. oktobris, 

Riska noteikšana iekšējā audita plānošanā, 15. novembris, 

Sistēmas analīze: kā instruments efektīvam darba rezultātam, 18. decembris,