Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2015.gada 5.augusts    

  1. Valsts kontroles darba aktualitātes – valsts kontroliere Elita Krūmiņa;
  2. Valsts kontroles darba rezultāti 2014.gadā un turpmākie darbības plāni – Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Lelde Dimante;
  3. Valsts pārvaldes iekšējā audita darba rezultāti 2014.gadā un turpmākie darbības plāni – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Arina Andreičika. 
  4. Lietderības revīziju būtiskākie aspekti – Revīzijas un metodoloģijas departamenta Trešā sektora vadītāja Ilze Pavāre un citi sektoru vadītāji;
  5. Valsts kontroles pieredze, veicot ieteikumu ieviešanas revīzijas – Revīzijas un metodoloģijas departamenta Trešā sektora vadītāja Ilze Pavāre; 
  6. Noslēgums – jautājumi un diskusijas