Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadības audita plānošana, 7.marts

IKT pārvaldības audita rezultāti un Valsts kontroles pieeja IKT projektu novērtēšanā, 27.aprīlis

Par 2015.gada iekšējā audita darbības rezultātiem, 9.jūnijs

IKT pārvaldības audita pievienotā vērtība. Aktualitātes IKT projektu vadībā. IKT projektu vadības audita pieredze, 30.augusts

Par iekšējā audita attīstības stratēģiju, 7.novembris

IKT projektu vadības labā prakse. Pieredze IKT projektu vadības auditā. Valsts pārvaldes pakalpojumu audita stratēģiskā un gada plānošana, 2.oktobris 

Lai veicinātu valsts pārvaldes iekšējā audita attīstību līdzvērtīgi pasaules tendencēm un prioritātēm gan efektīvas pārvaldības, gan iekšējās kontroles sistēmas, gan iekšējā audita jomā, Finanšu ministrija Norvēģijas finanšu instrumenta (Norway Grants) projekta ietvaros 2016.gada 19.-20.decembrī valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem organizēja divpusējo pieredzes apmaiņas semināru, kura ietvaros Norvēģijas valsts pārvaldes eksperti dalījās zināšanās un pieredzē par efektīvas pārvaldības un audita jautājumiem.