Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2016.gada 14.jūnijs

  1. Valsts kontroles darba aktualitātes – valsts kontroliere Elita Krūmiņa;
  2. Valsts kontroles darba rezultāti 2015.gadā un turpmākie darbības plāni – Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Zita Zariņa;
  3. Valsts pārvaldes iekšējā audita darba rezultāti 2015.gadā un turpmākie darbības plāni – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļas vadītāja Vija Gurkovska 
  4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 15.panta piemērošana – Pārkāpumu izvērtēšanas daļas vadītājs Aivars Ērglis;
  5. Atbilstības jautājumi (teorija un prakse), revīzijas ziņojuma formāta maiņa u.c. aktualitātes, kas saistītas ar pāreju uz divu veidu atzinumiem – Revīzijas un metodoloģijas departamenta Trešā sektora vadītāja Ilze Pavāre;
  6. Finanšu ministrijas resora iekšējā audita struktūrvienību darba plāni – diskusija par jau paveikto 2016.gadā un turpmāk plānoto – Valsts kontroles un Finanšu ministrijas pārstāvji.