IKT projektu vadības auditu rezultātu pievienotā vērtība, 31.marts

Par informatīvo ziņojumu par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2016.gadā, 17.maijs

Valsts pārvaldes pakalpojumi, administratīvais slogs un audita vadlīniju piemērošana, 30.maijs

Valsts pārvaldes pakalpojumu audita vadlīniju piemērošana, 14.jūnijs

Valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība  cilvēkiem ar invaliditāti, 27.jūnijs

Nozarēs veikto ieguldījumu efektivitātes analīzes metodika, 29.septembris

IIA Prezidenta - Ričarda Čambersa vizīte Latvijā, 8.novembris

Jaunās datu drošības prasības - vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešana un spēkā esošais normatīvais regulējums par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, 18.decembris

Lai paaugstinātu auditoru kompetenci un popularizētu efektivitātes auditu pieeju, Finanšu ministrija 2017.gadā Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta ietvaros  valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem organizēja vairāk nekā 80 mācību stundu garu apmācību kursu “Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide”, kas aptvēra četrus tematus:

1. Mūsdienīgs un efektīvs iekšējā audita pakalpojums valsts pārvaldē, tanī skaitā: pārvaldība, riski, kontroles – iekšējā audita loma efektīvas pārvaldības veicināšanā; iekšējā audita plānošanas, darba izpildes un kvalitātes uzraudzības process; efektīva iekšējā audita veikšana – jaunākās tendences un izaicinājumi; iekšējā audita sadarbība ar citiem pārliecības sniedzējiem, piemērojot starptautiskos standartus; iekšējā audita pieeja.

2. Komandas vadība;

3. Argumentācijas māksla;

4. Efektīva komunikācija un profesionālā ētika;

Vienlaicīgi Finanšu ministrija organizēja divpusējās pieredzes apmaiņas seminārus, lai nodrošinātu metodoloģisko atbalstu valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem atbilstoši labākajai starptautiskajai praksei un Iekšējo auditoru institūta standartiem. Trīs semināru ietvaros Šveices Iekšējo auditoru institūta eksperti dalījās pieredzē par tematiem “Pārliecības karte un pārliecības ietvars”, “Lietderības audits” un “Efektīva tehnika veiksmīga uz risku balstīta audita veikšanai”.