Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas un darba aizsardzības politiku, kas vērsta uz kvalitatīvu darba vietu veidošanu un drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem, kā arī nodrošināt šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 2. kontrolēt darba devēju un darbinieku savstarpēji noslēgtos darba līgumos un darba koplīgumos noteikto pienākumu izpildi;
 3. veicināt sociālo dialogu;
 4. veikt pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus;
 5. veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 6. kontrolēt darba vietās esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 7. analizēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu;
 8. piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 9. sniegt darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
 10. nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts darba inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu

Uzņēmumu apsekojumi (skaits), t.sk.:

10 494

10 000

10 000

10 000

10 000

apsekojumi uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks, (skaits) 1

2 862

2 000

2 000

2000

2 000

atkārtoto apsekojumu īpatsvars uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks (%)1

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

tematiskās pārbaudes (skaits)/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs (skaits) 1

4/664

4/600

4/600

4/600

4/600

uzņēmumu preventīvie apsekojumi, t.sk. uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs (skaits) 1

2 380

3 000

3 000

3000

3 000

ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas (skaits) 1

1/210

1/200

1/200

1/200

1/200

Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi, (%)

4,7

5,0

5,0

5,0

5,0

Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.) izglītoto personu skaits1

669

650

650

650

650

Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, t.sk. nereģistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio), (skaits) 1

1 453

1 350

1 350

1 350

1 350

Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība

Apsekojumu īpatsvars uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks un kuros atklātas nereģistrēti nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu nav paziņots Valsts ieņēmumu dienestam, (%)1

26,8

25,0

25,0

25,0

25,0

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

81,0

75,0

77,0

78,0

79,0

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3262 045

3240 887

3240 821

3240 821

3240 821

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21 158

-66

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,6

-

-

-

Atlīdzība, euro

2786 230

2786 230

2786 230

2786 230

2786 230

Vidējais amata vietu skaits gadā

158,5

179,8

179,8

179,8

179,8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1458,1

1276,6

1287,8

1287,8

1287,8

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12990

31743

7663

7663

7663

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

872

806

-66

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

787

806

19

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI

787

806

19

Citas izmaiņas

85

-

-85

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

85

-

-85