Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

 

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas un darba aizsardzības politiku, kas vērsta uz kvalitatīvu darba vietu veidošanu un drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem, kā arī nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 2. kontrolēt darba devēju un darbinieku savstarpēji noslēgtos darba līgumos un darba koplīgumos noteikto pienākumu izpildi;
 3. veicināt sociālo dialogu;
 4. veikt pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus;
 5. veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 6. kontrolēt darba vietās esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 7. analizēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu;
 8. piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 9. sniegt darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
 10.  nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts darba inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu

1. Uzņēmumu apsekojumi (skaits), t.sk.:

10 024

10 000

10 000

10 000

10 000

1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks, (skaits)

3 076

3 000

3 000

2 000

2 000

1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos (%)

14,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs

4/626

4/600

4/600

4/600

4/600

1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2.rādītājā norādītais uzņēmumu apsekojumu skaits)

2 261

2 200

2 200

3 000

3 000

2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas

1/277

1/200

1/200

1/200

1/200

3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi, (%)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4. Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.), (izglītoto personu skaits)

699

650

650

650

650

5. Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, t.sk. nereģistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio)

1 513

1 350

1 350

1 350

1350

Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība

Apsekojumu īpatsvars no 1.darbības rezultāta 1.1.rādītāja, kuros atklātas nelegāli nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu vēl nav paziņots Valsts ieņēmumu dienestam, (tikko noslēgts darba līgums, %)

27,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

76,0

74,0

75,0

75,0

75,0

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 608 408

2 842 605

3 241 470

3 241 470

3 241 470

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

234 197

398 865

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,0

14,0

-

-

Atlīdzība, euro

2 130 835

2 336 009

2 786 230

2 786 230

2 786 230

Vidējais amata vietu skaits gadā

162,2

180,3

179,8

179,8

179,8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 091,8

1 077,7

1 289,3

1 289,3

1 289,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 833

4 347

4 364

4 364

4 364

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 874

409 739

398 865

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

400 000

400 000

Prioritārā pasākuma “Valsts darba inspekcijas administratīvās kapacitātes stiprināšana darbā ar ēnu ekonomikas samazināšanu” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam

-

400 000

400 000

Ilgtermiņa saistības

977

881

-96

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI

977

881

-96

Citas izmaiņas

9 897

8 858

-1 039

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam

-

8 858

8 858

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

9 897

-

-9 897

Izdevumu pārdale saistībā ar IT drošības pārvaldnieka funkcijas centralizāciju, t.sk:

- 1 260 euro apakšprogrammai 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” darba vietas uzturēšanai;

- 8 637 euro apakšprogrammai 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” IT drošības pārvaldnieka atlīdzības nodrošināšanai (pārdalot 0,5 amata vietas)

9 897

-

-9 897