Programmas mērķis:

  • attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un vietējā mērogā, veicināt darba ar jaunatni sistēmas attīstību un vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, sniegt atbalstu pašvaldībām un jaunatnes organizācijām darba ar jaunatni īstenošanai, sekmēt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu profesionālo kvalifikāciju, savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, īstenot pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalstīt darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās;
  2. atbalstīt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
  3. palielināt jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētību;
  4. attīstīt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā;
  5. attīstīt regulāru situācijas monitoringu, izpēti un analīzi jaunatnes politikas jomā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar iepirkumu konkursa rezultātā noteikto kandidātu, kā arī biedrību „Latvijas Jaunatnes padome”, biedrību “Street Basket”, biedrību “Latvijas Mazpulki”, biedrību “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, biedrību “Next”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Madonas novada pašvaldību, Valsts izglītības saturu centru.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās

Apmācības, informatīvie semināri un pasākumi (skaits)

36

12

22

22

22

Atbalstītie projekti (skaits)

24

40

40

40

40

Atbalsts jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē

Atbalstītas jauniešu organizācijas (skaits)

4

5

5

5

5

Atbalstītas jauniešu organizāciju iniciatīvas (skaits)

6

10

10

10

10

Atbalsts starptautiskajai sadarbībai jaunatnes jomā

Organizētie pasākumi (skaits)

2

4

4

4

4

ES Strukturētā dialoga konsultācijās iesaistītie jaunieši (skaits)

902

-

-

-

-

Atbalsts  jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētības palielināšanai

Nodrošināta jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas regulāra uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Ikgadējā monitoringa veikšana jaunatnes politikas nozarē/ Regulārs situācijas monitorings, izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā

Veiktais ikgadējais monitorings par aktuāliem aspektiem jaunatnes politikas nozarē (skaits)

1

-

 

1

-

1

Veiktie pētījumi par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits)

-

1

-

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

586 935

720 684

544 852

332 484

332 484

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

133 749

-175 832

-212 368

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

22,8

-24,4

-39,0

-

Atlīdzība, euro

33 520

32 421

37 421

32 421

32 421

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 397

1 351

1 351

1 351

1 351

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

5 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

361 000

185 168

-175 832

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

185 168

185 168

Nodrošināt atbalsta mehānismu  jaunatnes organizācijām un paredzēt papildus valsts budžeta finansējumu to darbības nodrošināšanai.

-

185 168

185 168

Vienreizēji pasākumi

350 000

-

-350 000

Finansējums, kas 2018.gadā piešķirts vienreizējam pasākumam “Nodrošināt atbalsta mehānismu jaunatnes organizācijām un paredzēt papildus valsts budžeta finansējumu to darbības nodrošināšanai.”

350 000

-

-350 000

Citas izmaiņas

11 000

 -

-11 000

Latvijas valsts simtgades projekta "TU.ESI.LV" īstenošanai (transferts no Kultūras ministrijas).

11 000

 -

-11 000