Programmas mērķis:

  • attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un vietējā mērogā, veicināt darba ar jaunatni sistēmas attīstību un vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, sniegt atbalstu pašvaldībām un jaunatnes organizācijām darba ar jaunatni īstenošanai, sekmēt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu profesionālo kvalifikāciju, savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, īstenot pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalstīt darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās;
  2. atbalstīt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
  3. palielināt jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētību;
  4. attīstīt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā;
  5. attīstīt regulāru situācijas monitoringu, izpēti un analīzi jaunatnes politikas jomā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar iepirkumu konkursa rezultātā noteikto kandidātu, kā arī biedrību „Latvijas Jaunatnes padome”, biedrību “Street Basket”, biedrību “Latvijas Mazpulki”, biedrību “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, biedrību “Next”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Madonas novada pašvaldību.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās

Apmācības, informatīvie semināri un pasākumi (skaits)

13

22

12

22

22

Atbalstītie projekti (skaits)

43

40

40

40

40

Atbalsts jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē

Atbalstītas jauniešu organizācijas (skaits)

-

5

5

5

5

Atbalstītas jauniešu organizāciju iniciatīvas (skaits)

10

11

10

10

10

Atbalsts starptautiskajai sadarbībai jaunatnes jomā

Organizētie pasākumi (skaits)

10

2

4

4

4

ES Strukturētā dialoga konsultācijās iesaistītie jaunieši (skaits)

900

900

-

-

-

Atbalsts  jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētības palielināšanai

Nodrošināta jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas regulāra uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Ikgadējā monitoringa veikšana jaunatnes politikas nozarē/ Regulārs situācijas monitorings, izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā

Veiktais ikgadējais monitorings par aktuāliem aspektiem jaunatnes politikas nozarē (skaits)

-

1

 

-

1

-

Veiktie pētījumi par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits)

1

-

1

-

1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

319 187

561 493

720 684

359 684

332 484

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

242 306

159 191

-361 000

-27 200

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

75,9

28,4

-50,1

-7,6

Atlīdzība, euro

32 204

32 290

32 421

32 421

32 421

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 342

1 345

1 351

1 351

1 351

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

229 140

388 331

159 191

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

350 000

350 000

Nodrošināt atbalsta mehānismu  jaunatnes organizācijām un paredzēt papildus valsts budžeta finansējumu to darbības nodrošināšanai.

-

350 000

350 000

Vienreizēji pasākumi

229 140

-

-229 140

Biedrībai “Latvijas Mazpulki” valstiskās audzināšanas programmas īstenošanai.

100 000

-

-100 000

Biedrībai “Radām novadam” studentu biznesa projektu konkursa “Radām novadam” norisei.

29 140

-

-29 140

Biedrības "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" darbības nodrošināšanai.

100 000

-

-100 000

Citas izmaiņas

-

38 331

38 331

Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades projekta "TU.ESI.LV" īstenošanai.

-

38 200

38 200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

131

131