Programmas mērķis:

  • attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un vietējā mērogā, veicināt darba ar jaunatni sistēmas attīstību un vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, sniegt atbalstu pašvaldībām un jaunatnes organizācijām darba ar jaunatni īstenošanai, sekmēt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu profesionālo kvalifikāciju, savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, īstenot pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalstīt darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās;
  2. atbalstīt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
  3. palielināt jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētību;
  4. attīstīt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā;
  5. attīstīt regulāru situācijas monitoringu, izpēti un analīzi jaunatnes politikas jomā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar iepirkumu konkursa rezultātā noteikto kandidātu, kā arī biedrību „Latvijas Jaunatnes padome” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās

Apmācības, informatīvie semināri un pasākumi (skaits)

-

-

22

32

32

Atbalstītie projekti (skaits)

-

40

40

40

40

Atbalsts jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē

Atbalstītas jauniešu organizācijas (skaits)

-

-

5

5

5

Atbalstītas jauniešu organizāciju iniciatīvas (skaits)

8

10

11

10

10

Atbalsts starptautiskajai sadarbībai jaunatnes jomā

Organizētie pasākumi (skaits)

-

-

2

4

4

ES Strukturētā dialoga konsultācijās iesaistītie jaunieši (skaits)

-

-

900

1 000

1 100

Atbalsts  jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētības palielināšanai

Nodrošināta jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas regulāra uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits)

-

-

1

1

1

Ikgadējā monitoringa veikšana jaunatnes politikas nozarē/ Regulārs situācijas monitorings, izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā

Veiktais ikgadējais monitorings par aktuāliem aspektiem jaunatnes politikas nozarē (skaits)

1

-

1

 

-

1

Veiktie pētījumi par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits)

-

-

-

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

306 876

332 353

561 493

332 353

332 353

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25 477

229 140

-229 140

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,3

-68,9

-40,8

-

Atlīdzība, euro

-

32 290

32 290

32 290

32 290

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 345

1 345

1 345

1 345

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

229 140

229 140

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

229 140

229 140

Biedrībai "Latvijas Mazpulki" valstiskās audzināšanas programmas īstenošanai.

-

100 000

100 000

Biedrībai “Radām novadam” studentu biznesa projektu konkursa “Radām novadam” norisei.

-

29 140

29 140

Biedrības "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" darbības nodrošināšanai.

-

100 000

100 000