Programmas mērķis:

attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un vietējā mērogā, veicināt darba ar jaunatni sistēmas attīstību un vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, lai sniegtu atbalstu jauniešu personīgajai attīstībai un stiprinātu viņu līdzdalību visās dzīves jomās; uzlabotu jauniešu sociālo un emocionālo labklājību, radot apstākļus, kas ļaus jauniešiem apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās prasmes un īstenot savu potenciālu; veicinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, kā arī mazinātu neiecietību.

Galvenās aktivitātes:

  1. attīstīt digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai sasniegtu tos jauniešus, kuri dzīvo tālāk no klātienes pakalpojumu centriem;
  2. stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā pašvaldību līmenī un iesaisti starptautiskās programmās;
  3. paaugstināt jauniešu līdzdalību nevalstisko organizāciju darbībā un skolēnu studējošo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvaldēs un līdzpārvaldēs, iesaistoties to rīkotajās aktivitātēs un pamatdarbībā;
  4. paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto profesionālās prasmes, kā arī stiprināt savstarpējo sadarbību, labās prakses apmaiņu;
  5. celt darba ar jaunatni atpazīstamību un prestižu.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar iepirkumu konkursa rezultātā noteikto kandidātu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un atklātajos projektu konkursos apstiprinātajiem projektu iesniedzējiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās un jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē

Apmācības, informatīvie semināri un pasākumi (skaits)

20

22

15

8

8

Atbalstītie projekti (skaits)

39

40

40

40

40

Atbalstītas jauniešu organizācijas (skaits)

5

5

6

6

6

Īstenoti sadarbības pasākumi jaunatnes politikas attīstībai dažādos līmeņos (skaits)

-

-

23

8

8

Regulāra situācijas izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā

Veiktie pētījumi, analīze un izpēte par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits)

1

1

-

1

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

531 696

517 652

574 446

574 522

574 522

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14 044

56 794

76

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,6

11,0

-

-

Atlīdzība, euro

37 978

32 421

40 499

40 499

40 499

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 374

1 351

1 479

1 479

1 479

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 000

-

5 000

5 000

5 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

240

57 034

56 794

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

76

-

-76

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

76

-

-76

Citas izmaiņas

164

57 034

56 870

2020. gadā piešķirtais finansējums atbalsta mehānisma  jaunatnes organizācijām nodrošināšanai, paredzot papildus valsts budžeta finansējumu to darbības nodrošināšanai

-

57 034

57 034

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

164

-

-164