Programmas mērķis:

attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un vietējā mērogā, veicināt darba ar jaunatni sistēmas attīstību un vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, lai sniegtu atbalstu jauniešu personīgajai attīstībai un stiprinātu viņu līdzdalību visās dzīves jomās; uzlabotu jauniešu sociālo un emocionālo labklājību, radot apstākļus, kas ļaus jauniešiem apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās prasmes un īstenot savu potenciālu; veicinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, kā arī mazinātu neiecietību.

Galvenās aktivitātes:

  1. attīstīt darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās;
  2. stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā pašvaldību līmenī un iesaisti starptautiskās programmās;
  3. paaugstināt jauniešu līdzdalību nevalstisko organizāciju darbībā un skolēnu studējošo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvaldēs un līdzpārvaldēs, iesaistoties to rīkotajās aktivitātēs un pamatdarbībā;
  4. paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto profesionālās prasmes, kā arī stiprināt savstarpējo sadarbību, labās prakses apmaiņu;
  5. celt darba ar jaunatni atpazīstamību un prestižu.

Programmas izpildītājs: IZM sadarbībā ar iepirkumu konkursa rezultātā noteikto kandidātu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un atklātajos projektu konkursos apstiprinātajiem projektu iesniedzējiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās un jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē

Apmācības, informatīvie semināri un pasākumi (skaits)

20

15

54

54

54

Atbalstītie projekti (skaits)

44

40

82

82

82

Atbalstītas jauniešu organizācijas (skaits)

10

6

12

12

12

Īstenoti sadarbības pasākumi jaunatnes politikas attīstībai dažādos līmeņos (skaits)

-

23

15

15

15

Regulāra situācijas izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā

Veiktie pētījumi, analīze un izpēte par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits)

1

-

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

507 258

574 446

 1 328 902

1 328 902

1 328 902

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

67 188

754 456

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,2

131,3

-

-

Atlīdzība, euro

37 421

40 499

74 080

74 080

74 080

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 559

1 479

1 919

1 919

1 919

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

5 000

5 000

5 000

5 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

                Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

754 456

754 456

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

754 380

754 380

Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveidei un attīstībai, tai skaitā jauniešu līdzdalības veicināšanai

-

754 380

754 380

Vienreizēji pasākumi

-

76

76

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam).

-

76

76