Programmas mērķis:

  • nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. Dziesmu un deju svētku tradīcijas, saglabāšanu un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. arhīvu, bibliotēku un muzeju krājumu veidošana, saglabāšana, dokumentēšana, izpēte un popularizēšana;
  2. materiālā kultūras mantojuma apzināšana, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaites nodrošināšana; no kultūras pieminekļu statusa izrietošo ierobežojumu un norādījumu izdošana, konsultāciju sniegšana; valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabātības stāvokļa uzraudzība un kontrole;
  3. bibliotēku, arhīvu un muzeju pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un pasākumi pieejamības veicināšanai;
  4. bibliotēku, arhīvu, muzeju krājuma vienību digitalizācija, digitalizēto materiālu pieejamības nodrošināšana un veicināšana;
  5. nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, pārmantojamības un attīstības veicināšana, t.sk., Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana;
  6. valsts konkursu, olimpiāžu un skašu organizēšana, kultūrizglītības un radošo industriju programmu izstrādes nodrošināšana, vērtēšanas kritēriju izstrāde, kultūras un radošās industrijas jomas speciālistu un pedagogu tālākizglītības organizēšana un koordinēšana.

Programmas izpildītāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rundāles pils muzejs, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienības „Kino muzejs” un „E.Smiļģa Teātra muzejs”, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs, kā arī citi akreditētie muzeji.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Kultūras mantojuma vērtību pieejamība sabiedrībai

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

2 001 598

2081 000

2081 000

2081 000

2081 000

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

33 600

30 000

30 000

30 000

25 000

Apmeklējumi muzejos (skaits)

3 751 729

3300 000

3300 000

3300 000

1330 000

Tematiski pasākumi un izstādes pieejamības veicināšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

836

750

750

750

750

Izstādes dokumentārā mantojuma vērtību popularizēšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai (skaits)

20

15

15

15

15

Ekspozīcijas, izstādes un muzeju izglītojošās aktivitātes kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai muzejos (skaits)

12017

8 500

8 500

8 500

10 000

Nodrošināta krājumu papildināšana

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

175 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

57 300

51 800

51 800

51 800

51 800

Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaita pieaugums)

84 648

71 500

71 500

71 500

71 500

Nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

4 422

2 660

2 700

2 700

2 700

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (skaits)

887

800

850

850

850

Kultūras pieminekļi, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (% )

92

92

92

92

92

Digitalizēto krājuma vienību skaits bibliotēkās, arhīvos, muzejos

Digitalizētās krājuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

683 422

738 650

763 650

800650

800650

Digitāli pieejamās krājuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (pieaugums pret iepriekšējo gadu)

10111450

1 300 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Digitāli pieejamās krājuma vienības muzejos (pieaugums pret iepriekšējo gadu)

98 000

71 500

71 500

71 500

71 500

Nodrošināta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, t.sk. dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība

Valsts apmaksātie virsdiriģenti/ virsvadītāji (skaits)

63

64

64

61

61

Ar valsts atbalstu organizētie tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

83

83

83

83

83

Tautas mākslas kolektīvi (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.), kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

1 615

1 600

1 600

1 600

1 600

Tautas mākslas kolektīvu (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.) dalībnieki, kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

34 260

34 000

34 000

34 000

34 000

LNKC organizēto kursu dalībnieki kultūrizglītības vadībai un pedagogiem (vadība, mūzika, māksla, deja) un tautas mākslas nozaru speciālistiem (Kori, Dejas, Pūtēju orķestri, Vokālie ansambļi, Amatierteātri, Tautas mūzika, Folklora, Tautas lietišķā māksla, Kultūras centri, mazākumtautības) (skaits)

1 689

1 650

1 650

1 650

1 650

Reģionu kultūras savdabības saglabāšanas un kopienu līdzdalības lokālo nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju saglabāšanā un tālāknodošanā nacionālajā līmenī veicināšanas pasākuma “Satiec savu meistaru” apmeklējumi (skaits)

4 360

3 500

3 500

3500

3 500

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

57122 930

41255 596

48319 702

45010 790

46422 108

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15867 334

7064 106

-3208 912

1411 318

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-27,8

17,1

-6,7

3,1

Atlīdzība, euro

25940 202

25184 433

27498 534

27551 137

28160 243

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 813

1 822

1 822

1 813

1 813

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 107

1 114

1 223

1 231

1 259

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1852496

817 619

763 208

763 208

763 208

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

55 931

7120 037

7 064106

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4948 992

4948 992

Atalgojuma celšana kultūras nozarē nodarbinātajiem

-

2241 479

2241 479

Kultūras mantojuma digitālā infrastruktūra un pakalpojumi

-

352 000

352 000

Kultūras infrastruktūras ēku atjaunošanas programma "Mantojums 2030" - Rundāles pils muzeja jumta remontam

-

2 155 513

2 155 513

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) ieviešana

-

100 000

100 000

Brīvības pieminekļa izgaismošana

-

100 000

100 000

Citas izmaiņas

55 931

2171 045

2115 114

Latvijas Nacionālajam arhīvam - LPSR VDK dokumentu publicēšanai

-

1 799

1 799

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodā līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana

19 500

-

-19 500

Sakrālo būvju kultūras mantojuma saglabāšanai

-

500 000

500 000

Sakrālā mantojuma saglabāšanas mērķprogramma - Rīgas Sv.Jēkaba Romas katoļu baznīcas ēkas restaurācijas darbu turpināšanai

-

500 000

500 000

Finansējums Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai, atbilstoši 12.06.2018. MK rīkojuma Nr.267 2.2.apakšpunktam

-

135 354

135 354

Finansējums Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam pārcelšanās izdevumu segšanai, atbilstoši 12.06.2018. MK rīkojuma Nr.267 2.6.apakšpunktam

319

-

-319

Finansējums Rakstniecības un mūzikas muzejam pārcelšanās izdevumu segšanai, atbilstoši 12.06.2018. MK rīkojuma Nr.267 2.7.apakšpunktam

36 112

-

-36 112

Finansējuma palielinājums Rīgas Kino muzejam pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, atbilstoši 12.06.2018.rīkojuma Nr.267 2.8.apakšpunktam

-

10 383

10 383

Finansējuma palielinājums Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, atbilstoši MK 12.06.2018.rīkojuma Nr.267 2.9.apakšpunktam

-

365 431

365 431

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu un ar tiem saistīto izdevumu izmaiņas sakarā ar apmeklētāju skaita pieaugumu

-

652 103

652103

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

5975

5975

Finansējuma pārdale no budžeta resora 62. “Mērķdotācijas pašvaldībām” finansējuma māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām uz budžeta programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums”, jo samazinājies kolektīvu skaits pašvaldībās, attiecīgi palielinājies to kolektīvu skaits, kuru dibinātāji nav pašvaldības

-

2 473

2 473

Finansējuma atjaunošana no programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” par veiktajiem izdevumiem Latvijas valsts simtgades svinību mārketinga stratēģijas izstrādei un īstenošanai laikā no 2016.gada maija līdz 2019.gada februārim

-

3 502

3502