Programmas mērķis:

  • nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. Dziesmu un deju svētku tradīcijas, saglabāšanu un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. arhīvu, bibliotēku un muzeju krājumu veidošana, saglabāšana, dokumentēšana, izpēte un popularizēšana;
  2. materiālā kultūras mantojuma apzināšana, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaites nodrošināšana; no kultūras pieminekļu statusa izrietošo ierobežojumu un norādījumu izdošana, konsultāciju sniegšana; valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabātības stāvokļa uzraudzība un kontrole;
  3. bibliotēku, arhīvu un muzeju pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un pasākumi pieejamības veicināšanai;
  4. bibliotēku, arhīvu, muzeju krājuma vienību digitalizācija, digitalizēto materiālu pieejamības nodrošināšana un veicināšana;
  5. nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, pārmantojamības un attīstības veicināšana, t.sk., Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana;
  6. valsts konkursu, olimpiāžu un skašu organizēšana, kultūrizglītības un radošo industriju programmu izstrādes nodrošināšana, vērtēšanas kritēriju izstrāde, kultūras un radošās industrijas jomas speciālistu un pedagogu tālākizglītības organizēšana un koordinēšana.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rundāles pils muzejs, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienības „Kino muzejs” un „E.Smiļģa Teātra muzejs”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs, kā arī citi akreditētie muzeji.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kultūras mantojuma vērtību pieejamība sabiedrībai

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

1 576 704

1 535 500

2 081 000

2 081 000

2 081 000

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

35 700 

35 000

30 000

30 000

30 000

Apmeklējumi muzejos (skaits)

3 714 975

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

Tematiski pasākumi un izstādes pieejamības veicināšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

809

700

750

750

750

Izstādes dokumentārā mantojuma vērtību popularizēšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai (skaits)

30

35

15

15

15

Ekspozīcijas, izstādes un muzeju izglītojošās aktivitātes kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai muzejos (skaits)

10 376

8 500

8 500

8 500

8 500

Nodrošināta krājumu papildināšana

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

123 850 

100 000

100 000

100 000

100 000

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

56 364

53 500

51 800

51 800

51 800

Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaita pieaugums)

86 126

71 500

71 500

71 500

71 500

Nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

3 230 

2 700

2 660

2 700

2 700

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (skaits)

766

650

800

850

850

Kultūras pieminekļi, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (% )

92

92

92

92

92

Digitalizēto krājuma vienību skaits bibliotēkās, arhīvos, muzejos

Digitalizētās krājuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

453 238

668 040

738 650

763 650

800 650

Digitāli pieejamās krājuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (pieaugums pret iepriekšējo gadu)

959 448

900 000

1 300 000

1 400 000

900 000

Digitāli pieejamās krājuma vienības muzejos (pieaugums pret iepriekšējo gadu)

127 131

71 500

71 500

71 500

71 500

Nodrošināta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, t.sk. dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība

Valsts apmaksātie virsdiriģenti/ virsvadītāji (skaits)

63

64

64

64

61

Ar valsts atbalstu organizētie tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

80

83

83

83

83

Tautas mākslas kolektīvi (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.), kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

1 564

1 650

1 600

1 600

1 600

Tautas mākslas kolektīvu (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.) dalībnieki, kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

35 000

35 000

34 000

34 000

34 000

LNKC organizēto kursu dalībnieki kultūrizglītības vadībai un pedagogiem (vadība, mūzika, māksla, deja) un tautas mākslas nozaru speciālistiem (Kori, Dejas, Pūtēju orķestri, Vokālie ansambļi, Amatierteātri, Tautas mūzika, Folklora, Tautas lietišķā māksla, Kultūras centri, mazākumtautības) (skaits)

1 708

1 500

1 650

1 650

1 650

Reģionu kultūras savdabības saglabāšanas un kopienu līdzdalības lokālo nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju saglabāšanā un tālāknodošanā nacionālajā līmenī veicināšanas pasākuma “Satiec savu meistaru” apmeklējumi (skaits)

6 493

4 000

3 500

3 500

3 500

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

40 678 525

50 801 728

41 255 596

43 818 608

41 319 242

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 123 203

-9 546 132

2 563 012

-2 499 366

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24,9

-18,8

6,2

-5,7

Atlīdzība, euro

22 735 573

28 081 933

25 184 433

25 181 708

25 047 690

 

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 808

1 815

1 822

1 822

1 813

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

996

1 116

1 114

1 114

1 114

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 124 283

3 778 295

817 619

817 619

810 540

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 502 734

1 956 602

 

-9 546 132

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

236 717

236 717

LPSR VDK dokumentu publicēšanai, lai veicinātu sabiedrības spējas atpazīt Latvijas okupācijas periodā valdījušā totalitārisma režīma sekas un tās pārvarētu, nosodītu noziegumus pret cilvēci, veicinātu demokrātiskas valsts un sabiedrības attīstību

-

168 077

168 077

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana

-

68 640

68 640

Citas izmaiņas

11 502 734

1 719 885

-9 782 849

Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai, saskaņā ar MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§

7 004 250

-

-7 004 250

Sakrālo būvju kultūras mantojuma saglabāšana

1 000 000

-

-1 000 000

Sakrālā mantojuma saglabāšanas mērķprogramma - Rīgas Sv.Jēkaba Romas katoļu baznīcas katedrāle, Rīgas Doma baznīca, Lestenes baznīca

2 000 000

-

-2 000 000

Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanas izdevumiem

-

73 559

73 559

Finansējums Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, saskaņā ar MK 2016.gada 10.novembra rīkojumu Nr.670

573 673

-

-573 673

Finansējums, lai nodrošinātu pāreju uz nomas attiecībām Eiropas Savienības projektu ietvaros rekonstruētajiem nekustamajiem īpašumiem

-

487 712

487 712

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" Rakstniecības un mūzikas muzeja telpu nomas maksas izdevumu segšanai, atbilstoši 2017.gada 31.jūlija Ministru kabineta rīkojuma Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai" 1.2.2.apakšpunktam

126 234

-

-126 234

Finansējums Rakstniecības un mūzikas muzeja telpu nomas maksas izdevumu segšanai, ņemot vērā, ka atbilstoši 2017.gada 31.jūlija Ministru kabineta rīkojuma Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai" 1.2.2.apakšpunktam ir precizējies nepieciešamais nomas maksas apmērs

42 555

-

-42 555

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

8 857

-

-8 857

Finansējums Rīgas pils konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai atbilstoši 12.06.2018. MK rīkojumam Nr.267

-

648 007

648 007

Finansējums Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam pārcelšanās izdevumu segšanai, atbilstoši 12.06.2018. MK rīk. Nr.267 2.6.apakšpunktam

-

187 902

187 902

 

Finansējums Rakstniecības un mūzikas muzejam pārcelšanās izdevumu segšanai, atbilstoši 12.06.2018. MK rīk. Nr.267 2.7.apakšpunktam

-

70 064

70 064

Finansējuma pārdale no  budžeta resora „62. Mērķdotācijas pašvaldībām” pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

-

12 726

12 726

Pašu ieņēmumu un ar tiem saistīto izdevumu izmaiņas saistībā ar XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norisi 2018.gadā

347 165

-

-347 165

Finansējums Latvijas Nacionālai bibliotēkai valsts  pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentālā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" īstenošanai (transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas)

-

175 575

175 575

Sabiedrības saliedētības, kultūras mantojuma un sociālās atmiņas pasākumi, tai skaitā atbalsts NVO

400 000

-

-400 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

64 340

64 340

Finansējuma atjaunošana no 2018.gadā veiktās pārdales uz apakšprogrammu 19.07.00 “Profesionālā māksla”, lai nodrošinātu Kultūras ministrijas padotībā esošo muzeju efektīvu nozares stratēģisko mērķu īstenošanu

-

9 835

9 835

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotā projekta „Kultūras kanons” nodrošināšanai

-

37 000

37 000

Finansējuma atjaunošana no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” par veiktajiem izdevumiem simtgades pasākumu mārketinga stratēģijas izstrādei un īstenošanai

-

17 505

17 505