Programmas mērķis:

  • nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. Dziesmu un deju svētku tradīcijas, saglabāšanu un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. arhīvu, bibliotēku un muzeju krājumu veidošana, saglabāšana, dokumentēšana, izpēte un popularizēšana;
  2. materiālā kultūras mantojuma apzināšana, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaites nodrošināšana; no kultūras pieminekļu statusa izrietošo ierobežojumu un norādījumu izdošana, konsultāciju sniegšana; valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabātības stāvokļa uzraudzība un kontrole;
  3. bibliotēku, arhīvu un muzeju pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un pasākumi pieejamības veicināšanai;
  4. bibliotēku, arhīvu, muzeju krājuma vienību digitalizācija, digitalizēto materiālu pieejamības nodrošināšana un veicināšana;
  5. nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, pārmantojamības un attīstības veicināšana, t.sk., Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana;
  6. valsts konkursu, olimpiāžu un skašu organizēšana, kultūrizglītības un radošo industriju programmu izstrādes nodrošināšana, vērtēšanas kritēriju izstrāde, kultūras un radošās industrijas jomas speciālistu un pedagogu tālākizglītības organizēšana un koordinēšana.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rundāles pils muzejs, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienības „Kino muzejs” un „E.Smiļģa Teātra muzejs”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs, kā arī privātie akreditētie muzeji.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Kultūras mantojuma vērtību pieejamība sabiedrībai

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

-

1 570 000

1 535 500

1 635 500

1 645 500

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

-

35 000

35 000

35 000

35 000

Apmeklējumi muzejos (skaits)

3 534 066

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

Tematiski pasākumi un izstādes pieejamības veicināšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

-

550

700

700

700

Izstādes dokumentārā mantojuma vērtību popularizēšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai (skaits)

-

35

35

35

35

Ekspozīcijas, izstādes un muzeju izglītojošās aktivitātes kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai muzejos (skaits)

9 275

8 900

8 500

8 500

8 500

Nodrošināta krājumu papildināšana

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

107 600

75 000

100 000

100 000

100 000

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

84 330

50 000

53 500

53 500

53 500

Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaita pieaugums)

76 342

70 000

71 500

71 500

71 500

Nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

2 948

2 600

2 700

2 700

2 700

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (skaits)

556

800

650

650

650

Kultūras pieminekļi, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (% )

91,7

92

92

92

92

Digitalizēto krājuma vienību skaits bibliotēkās, arhīvos, muzejos

Digitalizētās krājuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

-

428 000

668 040

738 040

763 040

Digitāli pieejamās krājuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (pieaugums pret iepriekšējo gadu)

-

690 000

900 000

900 000

900 000

Digitāli pieejamās krājuma vienības muzejos (pieaugums pret iepriekšējo gadu)

-

15 000

71 500

71 500

71 500

Nodrošināta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, t.sk. dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība

Valsts apmaksātie virsdiriģenti/ virsvadītāji (skaits)

63

63

64

64

64

Ar valsts atbalstu organizētie tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

83

83

83

83

83

Tautas mākslas kolektīvi (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.), kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

1 644

1 650

1 650

1 650

1650

Tautas mākslas kolektīvu (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.) dalībnieki, kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

3 3530

35 000

35 000

35 000

35 000

LNKC organizēto kursu dalībnieki kultūrizglītības vadībai un pedagogiem (vadība, mūzika, māksla, deja) un tautas mākslas nozaru speciālistiem (Kori, Dejas, Pūtēju orķestri, Vokālie ansambļi, Amatierteātri, Tautas mūzika, Folklora, Tautas lietišķā māksla, Kultūras centri, mazākumtautības) (skaits)

1 686

1 700

1 500

1 700

1 700

Reģionu kultūras savdabības saglabāšanas un kopienu līdzdalības lokālo nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju saglabāšanā un tālāknodošanā nacionālajā līmenī veicināšanas pasākuma “Satiec savu meistaru” apmeklējumi (skaits)

5 391

3 500

4 000

3 500

3 500

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

37 425 918

39 447 816

50 801 728

40 899 402

41 087 169

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 021 898

11 353 912

-9 902 326

187 767

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,4

28,8

-19,5

0,5

Atlīdzība, euro

21 802 851

22 362 319

28 081 933

24 679 327

24 679 327

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 808

1 816

1 815

1 808

1 808

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

958

987

1 116

1 093

1 093

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 013 078

848 054

3 778 295

961 242

961 242

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 079 592

14 433 504

 

11 353 912

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 280 426

3 280 426

Mantojuma speciālistu atalgojuma tālākais pieaugums

-

740 426

740 426

Sakrālā mantojuma saglabāšanas mērķprogramma - Rīgas Sv.Jēkaba Romas katoļu baznīcas katedrāle, Rīgas Doma baznīca, Lestenes baznīca

-

2 000 000

2 000 000

Sabiedrības saliedētības, kultūras mantojuma un sociālās atmiņas pasākumi, tai skaitā atbalsts NVO

-

540 000

540 000

Vienreizēji pasākumi

1 704 848

1 000 000

- 704 848

Žaņa Lipkes memoriāla nodrošināšana

30 000

-

- 30 000

Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai muzeja darbības nodrošināšanai

30 000

-

- 30 000

Dotācija Latvijas Okupācijas muzejam par pagaidu telpu nomu Raiņa bulvārī 7

29 058

-

- 29 058

Telpu tehniskā stāvokļa uzlabošanas projekts Ojāra Vācieša rnuzejā

16 000

-

- 16 000

Alūksnes evanģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai

10 640

-

- 10 640

Rīgas Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcas katedrāles ēkas restaurācijai

700 000

-

- 700 000

Kalnciema - Klīves evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai

20 000

-

- 20 000

Biedrībai “Labākai ikdienai” Kuldīgas Svētās Annas baznīcas Latvijas ģērboņa atjaunošanai sienā

3 000

-

- 3 000

Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai Lestenes baznīcas atjaunošanas turpināšanai

50 000

-

- 50 000

Rīgas Doma baznīcas ērģeļu prospekta un instrumenta restaurācijai

350 000

-

- 350 000

Imanta Ziedoņa mantojuma pētniecības, saglabāšanas un radošo programmu īstenošanai

140 000

-

- 140 000

Latgaliešu Kultūras biedrībai Latgaliešu rakstniecības muzeja fondu saglabāšanas neatliekamām aktivitātēm- cietā kurināmā apkures katla uzstādīšanai Krāslavas ielā 4b, Rēzeknē

3 500

-

- 3 500

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Nr. 6181 restaurācija - baroka arhitektūra Rundāles pilī

50 000

-

- 50 000

Rīgas Latviešu biedrībai interaktīvās lapas dveseluputenis.lv nodrošināšanai/ svarīgāko 1915. – 1919. gada Latvijas vēstures notikumu atspoguļojumam

19 600

-

- 19 600

Latvijas Nacionālajam arhīvam vietnes RADURAKSTI atjaunošanai dzimtu vēstures pētīšanai

50 000

-

- 50 000

Biedrībai “Daugavpils mantojums” Latvijas armijas 10.Aizputes kājnieku pulka kritušajiem karavīriem veltītā pieminekļa atjaunošanai Daugavpils cietokšņa dārzā

12 000

-

- 12 000

Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzei vides sakopšanai-pr.Antona Rimoviča skvēra izveidošanai Balvos

21 000

-

- 21 000

Biedrībai “Zemgales mantojums” pieminekļa Bārbeles zemniekam atjaunošanai Bārbeles kapsētā

1 850

-

- 1 850

Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu nodaļai piemiņas vietas komunistiskā terora upuriem Cēsīs izveidošanai

5 000

-

- 5 000

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai atbalstam piemineklim latgaliešu gaismas nesējam, grāmatizdevējam un sabiedriskajam darbiniekam Vladislavam Lōcim, pieminekļa izgatavošanai un uzstādīšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īpašumā Atbrīvošanas alejā 90

18 000

-

- 18 000

Biedrībai “Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa” Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas zīmju uzstādīšanai Staiceles, Stienūžu kapos

1 800

-

- 1 800

Mūsu ceļš uz Latvijas simtgadi (biedrībai “Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa”)

1 400

-

-1 400

Biedrībai “KUKUŽI”  Latgales jaunatnes radošo un muzikālo kolektīvu mēģinājumu un koncertu tehniskās platformas Daugavpilī atbalstam.

7 000

-

- 7 000

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Lielie kapi” kultūras objektu izpētei, saglabāšanai un rekonstrukcijai

100 000

-

- 100 000

1991.g. Barikāžu dalībnieku biedrībai “Barikāžu muzeja” darbībai

20 000

-

- 20 000

Rīgas Latviešu biedrības kamīnzāles restaurācijai un nama vides ieejamības uzlabošanai personām ar īpašām vajadzībām

15 000

-

- 15 000

Sakrālo būvju kultūras mantojuma saglabāšanai, saskaņā ar likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” Saeimas 2.lasījumā atbalstīto priekšlikumu

-

1 000 000

1 000 000

Citas izmaiņas

1 374 744

10 153 078

8 778 334

Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai, saskaņā ar MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§

-

6 407 250

6 407 250

Iesākto kultūras objektu atvēršana un to satura radīšana

5 516

-

- 5 516

Atalgojuma palielinājumam virsvadītājiem un virsdiriģentiem, kā arī kultūras mantojuma speciālistiem vidēji par 10%

-

1 452 424

1 452 424

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

114 008

114 008

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

92 382

92 382

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervātsmājas jumta nomaiņas projekta īstenošanai

50 000

-

- 50 000

Pašu ieņēmumu izmaiņas no biļešu realizācijas

223 001

1 490 605

1 267 604

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai

5 838

-

- 5 838

Izdevumu izmaiņas finansējuma pārdalēm uz budžeta resoru „62. Mērķdotācijas pašvaldībām” pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

16 111

22 736

6 625

Izdevumu izmaiņas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, saskaņā ar MK 2016.gada 10.novembra rīkojumu Nr.670

1 074 278

1.673

-500 606