Programmas mērķis:

  • nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. Dziesmu un deju svētku tradīcijas, saglabāšanu un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. arhīvu, bibliotēku un muzeju krājumu veidošana, saglabāšana, dokumentēšana, izpēte un popularizēšana;
  2. materiālā kultūras mantojuma apzināšana, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaites nodrošināšana; no kultūras pieminekļu statusa izrietošo ierobežojumu un norādījumu izdošana, konsultāciju sniegšana; valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabātības stāvokļa uzraudzība un kontrole;
  3. bibliotēku, arhīvu un muzeju pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un pasākumi pieejamības veicināšanai;
  4. bibliotēku, arhīvu, muzeju krājuma vienību digitalizācija, digitalizēto materiālu pieejamības nodrošināšana un veicināšana;
  5. nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, pārmantojamības un attīstības veicināšana, t.sk., Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana;
  6. valsts konkursu, olimpiāžu un skašu organizēšana, kultūrizglītības un radošo industriju programmu izstrādes nodrošināšana, vērtēšanas kritēriju izstrāde, kultūras un radošās industrijas jomas speciālistu un pedagogu tālākizglītības organizēšana un koordinēšana.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rundāles pils muzejs, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienības „Kino muzejs” un „E.Smiļģa Teātra muzejs”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Kultūras mantojuma vērtību pieejamība sabiedrībai

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

-

-

1 570 000

1 575 000

1 580 000

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

-

-

35 000

35 000

40 000

Apmeklējumi muzejos (skaits)

-

-

3 300 000

3 350 000

3 350 000

Tematiski pasākumi un izstādes pieejamības veicināšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

-

-

550

570

600

Izstādes dokumentārā mantojuma vērtību popularizēšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai (skaits)

-

-

35

35

35

Ekspozīcijas, izstādes un muzeju izglītojošās aktivitātes kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai muzejos (skaits)

-

-

8 900

9 000

9 000

Nodrošināta krājumu papildināšana

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

144 000

75 000

75 000

75 000

75 000

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

47 800

50 000

50 000

50 000

50 000

Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaita pieaugums)

-

-

70 000

70 000

70 000

Nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

2 990

2 600

2 600

2 600

2 600

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (skaits)

873

800

800

800

800

Kultūras pieminekļi, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (% )

-

-

92

92

93

Digitalizēto krājuma vienību skaits bibliotēkās, arhīvos, muzejos

Digitalizēto krājuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

-

-

428 000

430 000

432 000

Digitāli pieejamo krājuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (pieaugums pret iepriekšējo gadu)

-

-

690 000

690 000

690 000

Digitāli pieejamo krājuma vienības muzejos (pieaugums pret iepriekšējo gadu)

-

-

15 000

15 000

15 000

Nodrošināta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, t.sk. dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība

Valsts apmaksātie virsdiriģenti/ virsvadītāji (skaits)

63

66

63

63

63

Ar valsts atbalstu organizētie tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

83

83

83

85

85

Tautas mākslas kolektīvi (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.), kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

-

-

1 650

1 670

1 650

Tautas mākslas kolektīvu (ansambļi, kopas, studijas ,pulciņi u.c.) dalībnieki, kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

-

-

35 000

40 000

38 000

LNKC organizēto kursu dalībnieki kultūrizglītības vadībai un pedagogiem (vadība, mūzika, māksla, deja) un tautas mākslas nozaru speciālistiem (Kori, Dejas, Pūtēju orķestri, Vokālie ansambļi, Amatierteātri, Tautas mūzika, Folklora, Tautas lietišķā māksla, Kultūras centri, mazākumtautības) (skaits)

-

-

1 700

1 700

1 700

Reģionu kultūras savdabības saglabāšanas un kopienu līdzdalības lokālo nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju saglabāšanā un tālāknodošanā nacionālajā līmenī veicināšanas pasākuma “Satiec savu meistaru” apmeklējumi (skaits)

-

-

3 500

3 500

3 500

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

35 212 624

34 906 253

39 447 816

45 490 664

36 675 319

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-306 371

4 541 563

6 042 848

-8 815 345

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,9

13,0

15,3

-19,4

Atlīdzība, euro

21 345 453

20 968 488

22 362 319

25 237 571

22 042 482

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1 795

1 817

1 816

1 816

1 816

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

945

922

987

974

974

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 002 736

865 399

848 054

4 005 652

817 406

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 742 738

62 84 301

4 541 563

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 555 175

2 555 175

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

-

8 026

8 026

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

208 082

208 082

Izdevumu palielinājums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai

-

634 219

634 219

Žaņa Lipkes memoriāla nodrošināšana

-

30 000

30 000

Rīgas Latviešu biedrības kamīzāles restaurācijai un nama vides pieejamības uzlabošanai personām ar īpašām vajadzībām

-

15 000

15 000

Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai muzeja darbības nodrošināšanai

-

30 000

30 000

Dotācija Latvijas Okupācijas muzejam par pagaidu telpu nomu Raiņa bulvārī 7

-

29 058

29 058

Telpu tehniskā stāvokļa uzlabošanas projekts Ojāra Vācieša muzejā

-

16 000

16 000

Alūksnes evanģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai

-

10 640

10 640

Rīgas Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcas katedrāles ēkas restaurācijai

-

700 000

700 000

Kalnciema - Klīves evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai

-

20 000

20 000

Biedrībai “Labākai ikdienai” Kuldīgas Svētās Annas baznīcas Latvijas ģērboņa atjaunošanai sienā

-

3 000

3 000

Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai Lestenes baznīcas atjaunošanas turpināšanai

-

50 000

50 000

Rīgas Doma baznīcas ērģeļu prospekta un instrumenta restaurācijai

-

350 000

350 000

Imanta Ziedoņa mantojuma pētniecības, saglabāšanas un radošo programmu īstenošanai

-

140 000

140 000

Latgaliešu Kultūras biedrībai Latgaliešu rakstniecības muzeja fondu saglabāšanas neatliekamām aktivitātēm- cietā kurināmā apkures katla uzstādīšanai Krāslavas ielā 4b, Rēzeknē

-

3 500

3 500

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Nr. 6181 restaurācija - baroka arhitektūra Rundāles pilī

-

50 000

50 000

Rīgas Latviešu biedrībai interaktīvās lapas dveseluputenis.lv nodrošināšanai/ svarīgāko 1915. – 1919. gada Latvijas vēstures notikumu atspoguļojumam

-

19 600

19 600

Latvijas Nacionālajam arhīvam vietnes RADURAKSTI atjaunošanai dzimtu vēstures pētīšanai

-

50 000

50 000

Biedrībai “Daugavpils mantojums” Latvijas armijas 10.Aizputes kājnieku pulka kritušajiem karavīriem veltītā pieminekļa atjaunošanai Daugavpils cietokšņa dārzā

-

12 000

12 000

Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzei vides sakopšanai-pr.Antona Rimoviča skvēra izveidošanai Balvos

-

21 000

21 000

Biedrībai “Zemgales mantojums” pieminekļa Bārbeles zemniekam atjaunošanai Bārbeles kapsētā

-

1 850

1 850

Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu nodaļai piemiņas vietas komunistiskā terora upuriem Cēsīs izveidošanai

-

5 000

5 000

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai atbalstam piemineklim latgaliešu gaismas nesējam, grāmatizdevējam un sabiedriskajam darbiniekam Vladislavam Lōcim, pieminekļa izgatavošanai un uzstādīšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īpašumā Atbrīvošanas alejā 90

-

18 000

18 000

Biedrībai “Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa” Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas zīmju uzstādīšanai Staiceles, Stienūžu kapos

-

1 800

1 800

Mūsu ceļš uz Latvijas simtgadi (biedrībai “Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa”)

-

1 400

1 400

Biedrībai “KUKUŽI”  Latgales jaunatnes radošo un muzikālo kolektīvu mēģinājumu un koncertu tehniskās platformas Daugavpilī atbalstam

-

7 000

7 000

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Lielie kapi” kultūras objektu izpētei, saglabāšanai un rekonstrukcijai

-

100 000

100 000

1991.g. Barikāžu dalībnieku biedrībai “Barikāžu muzeja” darbībai

-

20 000

20 000

Vienreizēji pasākumi

58 000

-

-58 000

Izdevumu samazinājums Imanta Ziedoņa fondam „Viegli”, lai nodrošinātu Imanta Ziedoņa muzeja akreditāciju

50 000

-

-50 000

Izdevumu samazinājums Dobeles novada pašvaldībai, lai nodrošinātu kāpņu atjaunošanu Dobeles Livonijas ordeņa pils kompleksā

7 000

-

-7 000

Izdevumu samazinājums nodibinājumam „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds” Rīgas Brāļu kapu restaurācijai

1 000

-

-1 000

Citas izmaiņas

1 684 738

3 729 126

2 044 388

Izdevumu palielinājums iesākto kultūras objektu atvēršanai un to satura radīšanai, atbilstoši MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§

-

135 000

135 000

Izdevumu palielinājums Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai, atbilstoši MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§

-

186 000

186 000

Izdevumu palielinājums Latvijas Nacionālā mākslas muzeja darbības nodrošināšanai pēc rekonstrukcijas Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10a, atbilstoši 2015.gada 27.augusta Ministru kabineta protokola Nr.42 3.§ 6.13.apakšpunktam

-

380 810

380 810

Izdevumu samazinājums terminētai jaunajai politikas iniciatīvai 2014. – 2016.gadam privātajiem muzejiem (Latvijas Okupācijas muzejam un Ž.Lipkes memoriālam)

142 287

-

-142 287

Izdevumu samazinājums terminētai jaunajai politikas iniciatīvai 2014. – 2016.gadam Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbības nodrošināšanai un muzeja attīstībai

30 000

-

-30 000

Finansējuma pārdale uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” Latvijas valsts simtgades svinību mārketinga stratēģijas izstrādei un īstenošanai

21 007

-

-21 007

Iestāžu izdevumu palielinājums, kas tiek segti no pašu ieņēmumiem no biļešu realizācijas

-

1 200 617

1 200 617

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 19.07.00 “Mākslas un literatūra”, lai nodrošinātu teātru, koncertorganizāciju un operas materiāltehniskās bāzes minimālu atjaunošanu un  aktieru atalgojuma konkurētspēju

-

132 494

132 494

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 19.07.00 “Mākslas un literatūra”, lai nodrošinātu finansējuma pārstrukturizāciju Kultūras ministrijas padotībā esošo muzeju efektīvu nozares stratēģisko mērķu īstenošanai, atbilstoši Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam „Radošā Latvija”

-

124 006

124 006

Izdevumu izmaiņas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu bojāšanās novēršanai, pārvietošanai no Rīgas pils telpām, saglabāšanai un pieejamībai, saskaņā ar MK 2014.gada 20.augusta rīkojumu Nr.437 un MK 2013.gada 22.oktobra rīkojumu Nr.482

1 388 680

1 339 677

-49 003

Izdevumu palielinājums memoriālo muzeju apvienības ES Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros ieviestā projekta Nr. 13-03-L32300-000016 „Latgales tradicionālās kultūras un amatu mājas izveide Raiņa muzejā „Jasmuiža”” uzturēšanas izdevumu segšanai

-

5 584

5 584

Finansējuma pārdale no programmas 20.00.00 “Kultūrizglītība”, apakšprogrammas 22.05.00 “Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”, apakšprogrammas 25.01.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana” un programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” veikto ieguldījumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” atgriešanai, telpu nomas un apkures izdevumu segšanai un Eiropas Savienības struktūrfondu realizēto projektu uzturēšanai

-

82 751

82 751

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti uz apakšprogrammu 22.02.00 “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas”, lai nodrošinātu R.Paula 80.gadu jubilejas un J.Rozentāla 150.gades jubilejas pasākumus

-

117 734

117 734

Izdevumu izmaiņas finansējuma pārdalēm uz budžeta resoru „62. Mērķdotācijas pašvaldībām” pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

22 736

24 453

1 717

Samazināti izdevumi saskaņā ar 2016.gada 10.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.670 “Par finansējumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”

80 028

-

-80 028