Programmas mērķis:

nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. Dziesmu un deju svētku tradīcijas, saglabāšanu un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. arhīvu, bibliotēku un muzeju krājumu veidošana, saglabāšana, dokumentēšana, izpēte un popularizēšana;
  2. materiālā kultūras mantojuma apzināšana, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaites nodrošināšana; no kultūras pieminekļu statusa izrietošo ierobežojumu un norādījumu izdošana, konsultāciju sniegšana; valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabātības stāvokļa uzraudzība un kontrole;
  3. bibliotēku, arhīvu un muzeju pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un pasākumi pieejamības veicināšanai;
  4. bibliotēku, arhīvu, muzeju krājuma vienību digitalizācija, digitalizēto materiālu pieejamības nodrošināšana un veicināšana;
  5. nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, pārmantojamības un attīstības veicināšana, t.sk., Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana;
  6. valsts konkursu, olimpiāžu un skašu organizēšana, kultūrizglītības un radošo industriju programmu izstrādes nodrošināšana, vērtēšanas kritēriju izstrāde, kultūras un radošās industrijas jomas speciālistu un pedagogu tālākizglītības organizēšana un koordinēšana.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rundāles pils muzejs, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienības „Kino muzejs” un „E.Smiļģa Teātra muzejs”, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs, kā arī citi akreditētie muzeji.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Kultūras mantojuma vērtību pieejamība sabiedrībai

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

2 579 117

2 081 000

2 081 000

2 081 000

2 081 000

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

37 000

30 000

30 000

25 000

25 000

Apmeklējumi muzejos (skaits)

3 317 382

3 300 000

1 980 000

2 310 000

2 640 000

Tematiski pasākumi un izstādes pieejamības veicināšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

1 184

750

750

500

500

Izstādes dokumentārā mantojuma vērtību popularizēšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai (skaits)

19

15

15

15

15

Ekspozīcijas, izstādes un muzeju izglītojošās aktivitātes kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai muzejos (skaits)

11 234

8 500

8 500

10 000

10 000

Nodrošināta krājumu papildināšana

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

160 379

100 000

100 000

100 000

100 000

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

59 737

51 800

51 800

51 800

51 800

Muzeju krājumu papildinājums (vienību pieaugums) (skaits)

90 486

71 500

71 500

71 500

71 500

Nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

3 783

2 700

2 700

2 700
 

2 700

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (skaits)

1 094

850

850

850

850

Kultūras pieminekļi, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%)

92

92

92

92

92

Digitalizēto krājuma vienību skaits bibliotēkās, arhīvos, muzejos

Digitalizētās krājuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

762 809

763 650

950 000

1 000 000

1 030 000

Digitāli pieejamās krājuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (pieaugums pret iepriekšējo gadu) (skaits)

5 587 410

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Digitāli pieejamās krājuma vienības muzejos (pieaugums pret iepriekšējo gadu) (skaits)

116 888

71 500

71 500

71 500

71 500

Nodrošināta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, t.sk. dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība

Valsts apmaksātie virsdiriģenti/ virsvadītāji (skaits)

64

64

64

61

61

Ar valsts atbalstu organizētie tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

83

83

83

83

83

Tautas mākslas kolektīvi (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.), kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

Tautas mākslas kolektīvu (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.) dalībnieki, kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

Latvijas Nacionālaā kultūras centra organizēto kursu dalībnieki kultūrizglītības vadībai un pedagogiem (vadība, mūzika, māksla, deja) un tautas mākslas nozaru speciālistiem (Kori, Dejas, Pūtēju orķestri, Vokālie ansambļi, Amatierteātri, Tautas mūzika, Folklora, Tautas lietišķā māksla, Kultūras centri, mazākumtautības) (skaits)

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

Reģionu kultūras savdabības saglabāšanas un kopienu līdzdalības lokālo nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju saglabāšanā un tālāknodošanā nacionālajā līmenī veicināšanas pasākuma “Satiec savu meistaru” apmeklējumi (skaits)

3 500

3 500

3 500

3 500

 

3 500

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

42 293 063

48 319 702

47 719 678

48 124 769

53 813 759

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 026 639

-600 024

 405 091

5 688 990

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,2

-1,2

0,8

11,8

Atlīdzība, euro

25 246 194

27 498 534

27 655 486

28 383 106

28 163 736

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

1 806

1 822

1 813

1 813

1 813

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 120

1 223

1 237

1 270

1 272

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

972 485

763 208

754 830

755 089

480 163

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 292 335

3 692 311

-600 024

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

750 000

750 000

Finansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai, saskaņā ar 2020. gada 2. decembrī Saeimas 2. lasījumā nolemto

-

510 000

510 000

Finansējums Brīvības pieminekļa izgaismošanas projektam, saskaņā ar 2020. gada 2. decembrī Saeimas 2. lasījumā nolemto

-

100 000

100 000

Finansējums Imanta Ziedoņa muzeja krājumu saglabāšanai un uzturēšanai saskaņā ar 2020. gada 2. decembrī Saeimas 2. lasījumā nolemto

-

140 000

140 000

Vienreizēji pasākumi

39 362

395 433

356 071

Finansējums Rakstniecības un mākslas muzejam Dziesmu svētku ekspozīcijas audio vizuālo materiālu izstrādei (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punkts))

-

100 000

100 000

Finansējums Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam apkures sistēmas atjaunošanai un muzeja eksponātēku restaurācijas darbiem (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr. 51 55.§ 2. punkts))

-

295 433

295 433

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

39 362

-

-39 362

Citas izmaiņas

4 252 973

2 546 878

-1 706 095

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

111 875

-

-111 875

Brīvības pieminekļa izgaismošana

100 000

-

-100 000

Kultūras infrastruktūras ēku atjaunošanas programmai “Mantojums 2030”- Rundāles pils muzeja jumta remontam

2 155 513

-

-2 155 513

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

 

92 443

92 443

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri

 

132 038

132 038

Kultūras mantojuma digitālā infrastruktūra un pakalpojumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§ 2. punkts)

-

100 000

100 000

Latvijas Nacionālā kultūras centra izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem Dziesmu un deju svētku sagatavošanās procesa nodrošināšanai

-

136 920

136 920

Latvijas Nacionālajam arhīvam – LPSR VDK dokumentu publicēšanai

134 018

-

-134 018

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

-

171 607

171 607

Finansējuma samazinājums sakrālā mantojuma saglabāšanas mērķprogrammā – Rīgas Sv.Jēkaba Romas katoļu baznīcas ēkas restaurācijas darbu turpināšanai

500 000

-

-500 000

Finansējums sabiedrības saliedētības, kultūras mantojuma un sociālās atmiņas pasākumiem (MK 14.09.2017. sēdes prot. Nr. 46  3§ 2. punkts)

140 000

-

-140 000

Finansējums Kultūras informācijas sistēmu centra projekta „Mašīntulkošana” platformas Hugo.lv uzturēšanas izmaksu nodrošināšanai

-

100 000

100 000

Izdevumi no Izglītības un zinātnes ministrijas transferta Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” īstenošanai

-

104 551

104 551

Finansējuma samazinājums Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam 2020. gada pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, izdevumu segšanai (MK 12.06.2018. rīkojuma Nr. 267 2.6. apakšpunkts)

187 583

-

-187 583

 

Finansējuma samazinājums Rakstniecības un mūzikas muzejam 2020. gada pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, izdevumu segšanai (MK 12.06.2018. rīkojuma Nr. 267 2.7. apakšpunkts)

33 952

-

-33 952

Finansējuma samazinājums Rīgas Kino muzejam pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai (MK 12.06.2018. rīkojuma Nr. 267 2.8. apakšpunkts)

10 383

-

-10 383

Finansējuma samazinājums Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai (MK 12.06.2018. rīkojuma Nr. 267 2.9. apakšpunkts)

365 431

-

-365 431

Pašu ieņēmumu izmaiņas, sakarā ar muzeju apmeklētāju skaita samazināšanos

6 513

-

-6 513

Nomas attiecību nodibināšanai par Latvijas Nacionālā arhīva izmantotajām telpām Komandanta ielā 9, Daugavpilī, un Skandu ielā 14, Rīgā, par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izmantotajām telpām Torņa ielā 1, Rīgā (MK 18.08.2020. sēdes Nr. 49 protokollēmuma 12.7. apakšpunkts)

-

1 481 210

1245 272

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

507 705

228 109

-279 596

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 19.07.00 “Mākslas un literatūra” VSIA "Dailes teātris" telpu labiekārtošanai un VSIA “Leļļu teātris” pagaidu telpu nomai un uzturēšanai (MK 15.09.2020. sēdes prot. Nr. 54 39.§ 4. punkts)

507 381

-

-507 381

Finansējuma izmaiņas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ņemot vērā pašvaldību kolektīvu un to kolektīvu skaits, kuru dibinātāji nav pašvaldības skaita izmaiņas

324

4 097

3 773

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.07.00 “Nomas maksas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” programmas “Mantojums-2018” ietvaros” Kino muzeja, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Memoriālo muzeju apvienības, Tautas frontes muzeja, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nekustamo īpašumu nomas maksas un papildu maksājumu segšanai (MK 03.11.2020. sēdes prot. Nr. 66 19.§ 3. punkts)

 

224 012

224 012