Programmas mērķis:

nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. Dziesmu un deju svētku tradīcijas, saglabāšanu un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. arhīvu, bibliotēku un muzeju krājumu veidošana, saglabāšana, dokumentēšana, izpēte un popularizēšana;
  2. materiālā kultūras mantojuma apzināšana, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaites nodrošināšana; no kultūras pieminekļu statusa izrietošo ierobežojumu un norādījumu izdošana, konsultāciju sniegšana; valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabātības stāvokļa uzraudzība un kontrole;
  3. bibliotēku, arhīvu un muzeju pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un pasākumi pieejamības veicināšanai;
  4. bibliotēku, arhīvu, muzeju krājuma vienību digitalizācija, digitalizēto materiālu pieejamības nodrošināšana un veicināšana;
  5. nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, pārmantojamības un attīstības veicināšana, t.sk. Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana;
  6. valsts konkursu, olimpiāžu un skašu organizēšana, kultūrizglītības un radošo industriju programmu izstrādes nodrošināšana, vērtēšanas kritēriju izstrāde, kultūras un radošās industrijas jomas speciālistu un pedagogu tālākizglītības organizēšana un koordinēšana;
  7. kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana, lai nodrošinātu regulāru pieeju (vismaz vienu kultūras norisi katrā mācību semestrī) kultūras norisēm mācību procesa ietvaros vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēniem, kas apgūst klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas pamata un vidējās izglītības posmā.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rundāles pils muzejs, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienības „Kino muzejs” un „E.Smiļģa Teātra muzejs”, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs, kā arī citi akreditētie muzeji.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Kultūras mantojuma vērtību pieejamība sabiedrībai

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

3 763 048

2 081 000

2 710 000

2 710 000

2 710 000

Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

14 855

30 000

30 000

25 000

25 000

Apmeklējumi muzejos (skaits)

1 666 718

1 980 000

1 700 000

1 903 000

2 204 000

Tematiski pasākumi un izstādes pieejamības veicināšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

676

750

500

500

500

Izstādes dokumentārā mantojuma vērtību popularizēšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai (skaits)

8

15

15

15

15

Ekspozīcijas, izstādes un muzeju izglītojošās aktivitātes kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai muzejos (skaits)

6 552

8 500

5 500

6 080

7 080

Nodrošināta krājumu papildināšana

Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

226 000

100 000

200 000

200 000

200 000

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)

57 865

51 800

57 800

57 800

57 800

Muzeju krājumu papildinājums (vienību pieaugums) (skaits)

73 365

71 500

71 500

71 500

71 500

Nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)

2 879

2 700

2 700

2 700
 

2 700

Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (skaits)

874

850

850

850

850

Kultūras pieminekļi, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%)

92

92

92

93

93

Digitalizēto krājuma vienību skaits bibliotēkās, arhīvos, muzejos

Digitalizētās krājuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)

860 511

950 000

950 000

1 000 000

1 030 000

Digitāli pieejamo krājuma vienību Latvijas Nacionālajā arhīvā pieaugums pret iepriekšējo gadu (skaits)

2 972 580

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Digitāli pieejamo krājuma vienību muzejos pieaugums pret iepriekšējo gadu (skaits)

161 131

71 500

130 000

110 000

100 000

Nodrošināta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, t.sk. dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība

Valsts apmaksātie virsdiriģenti/ virsvadītāji (skaits)

63

64

64

64

64

Ar valsts atbalstu organizētie tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)

44

83

47

47

47

Tautas mākslas kolektīvi (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.), kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

1 724

1 600

1 638

1 638

1 638

Tautas mākslas kolektīvu (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.) dalībnieki, kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

35 000

34 000

35 000

37 000

37 000

Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēto kursu dalībnieki kultūrizglītības vadībai un pedagogiem (vadība, mūzika, māksla, deja) un tautas mākslas nozaru speciālistiem (Kori, Dejas, Pūtēju orķestri, Vokālie ansambļi, Amatierteātri, Tautas mūzika, Folklora, Tautas lietišķā māksla, Kultūras centri, mazākumtautības) (skaits)

2 278

1 650

2300

2300

2300

Reģionu kultūras savdabības saglabāšanas un kopienu līdzdalības lokālo nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju saglabāšanā un tālāknodošanā nacionālajā līmenī veicināšanas pasākuma “Satiec savu meistaru” apmeklējumi (skaits)

3 000

3 500

3 500

3 500

 

3 500

Programmā “Latvijas skolas soma” iesaistīti izglītojamie (skaits)

-

-

200 000

200 000

200 000

Dziesmu un deju svētku tradīcijas 150 gadu ekspozīcijas apmeklējumi (skaits)

-

-

-

80 000

18 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

44 060 836

47 719 678

63 139 299

62 313 448

55 495 292

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 658 842

15 419 621

-825 851

-6 818 156

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,3

32,3

-1,3

-10,9

Atlīdzība, euro

24 392 562

27 656 486

32 702 575

32 248 061

32 158 061

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1 806

1 813

1861

1 861

1 861

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 087

1 237

1 431

1423

1 418

 

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

843 164

754 830

755 089

480 163

480 163

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 490 749

16 910 370

15 419 621

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

14 673 727

14 673 727

Kultūras nozares darba samaksas pieaugums saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

3 768 880

3 768 880

Finansējums Vispārējo latviešu dziesmu un Deju svētku tradīcijai 150 gadu saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

4 012 289

4 012 289

Sakrālā mantojuma un pieminekļu glābšanas programmai un Doma baznīcas atjaunošanai saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

2 500 000

2 500 000

Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbības nodrošināšanai saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

97 096

97 096

Valsts nozīmes vēsturisko un piemiņas vietu saglabāšanai (Brīvības pieminekļa un Brāļu kapu uzturēšanai un saglabāšanai saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

500 129

500 129

Latvijas valsts simtgadē uzsākto iniciatīvu ilgtspējai Latvijas skolas somai saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

2 500 000

2 500 000

I.Ziedoņa muzeja darbības nodrošināšanai saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

140 000

 

140 000

 

Finansējums prioritārajam pasākumam “Grāmatu iepirkums, grāmatu starta un lasīšanas veicināšanas programma” saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

400 000

400 000

Finansējums prioritārajam pasākumam “Kultūras programmas īstenošana - starptautiskā atpazīstamība – mākslas reprezentējošo izstāžu nodrošināšana” saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

100 000

 

100 000

 

Finansējums prioritārajam pasākumam “Tehnoloģijas. IT procesu pilnveide nozarē (LNA, Microsoft licences)” saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

165 000

165 000

Finansējums prioritārajam pasākumam “Kultūras nozares infrastruktūras izdevumi, t. sk. apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma” saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. p.

-

233 333

233 333

Finansējums Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšanai un saglabāšanai atbilstoši 2.lasījuma priekšlikumam Nr.139

-

97 000

97 000

Finansējums sakrālā mantojuma sakārtošanas projektam Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un infrastruktūras atjaunošana Preiļu Romas katoļu baznīcas teritorijā atbilstoši 2.lasījuma priekšlikumam Nr.140

-

20 000

20 000

Finansējums Latvijas Nacionālā arhīva VDK dokumentu digitalizācijas projekta turpināšanai atbilstoši 2.lasījuma priekšlikumam Nr.141

-

20 000

20 000

Finansējums Latvijas Politiski represēto apvienībai Amatas represēto pieminekļa izveidei atbilstoši 2.lasījuma priekšlikumam Nr.143

-

20 000

20 000

Finansējums biedrībai “Vilhelma Purvīša māja – muzejs” V.Purvīša muzeja izveidei atbilstoši 2.lasījuma priekšlikumam Nr.145

-

100 000

100 000

Vienreizēji pasākumi

395 433

39 362

-356 071

Finansējums Rakstniecības un mākslas muzejam Dziesmu svētku ekspozīcijas audio vizuālo materiālu izstrādei (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

100 000

-

-100 000

Finansējums Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam apkures sistēmas atjaunošanai un muzeja eksponātēku restaurācijas darbiem (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākums 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

295 433

-

-295 433

Izdevumu atjaunošana komandējumiem, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

39 362

39 362

Citas izmaiņas

1 095 316

2 197 281

1 101 965

Finansējums Memoriālo muzeju apvienības un Latvijas Nacionālā arhīva nomas maksas palielinājuma segšanai saskaņā ar 24.08.2021. MK sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.3. apakšpunktu

-

166 805

166 805

Finansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai saskaņā ar 2020. gada 2. decembrī Saeimas 2. lasījumā nolemto

510 000

-

-510 000

Finansējums Brīvības pieminekļa izgaismošanas projektam saskaņā ar 2020. gada 2. decembrī Saeimas 2. lasījumā nolemto

100 000

-

-100 000

Finansējums Imanta Ziedoņa muzeja krājumu saglabāšanai un uzturēšanai saskaņā ar 2020. gada 2. decembrī Saeimas 2. lasījumā nolemto

140 000

-

-140 000

Izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumam par 0,5% punktiem saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

2 938

-

-2 938

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

640 450

640 450

Kultūras mantojuma digitālā infrastruktūra un pakalpojumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā saskaņā ar MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr. 42 34.§ 2. punktu

-

40 293

40 293

Finansējuma palielinājums no pašu ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem, lai Latvijas Nacionālais kultūras centrs nodrošinātu finansējumu cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistei XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos – starplaika pasākumos un svētku norises laikā

-

238 080

238 080

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

109 200

-

-109 200

Transferta palielinājums no Latvijas Kultūras akadēmijas, lai Latvijas Nacionālā bibliotēka nodrošinātu noslēgtā līguma VPP-KM-LKRVA-2020/1- 0003 “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” nosacījumu īstenošanu

-

79 329

79 329

Transferta palielinājums no Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta, lai Latvijas Nacionālā bibliotēka nodrošinātu noslēgtā līguma VPP-IZM-DH-2020/1-0001 “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” nosacījumu izpildi

-

74 375

74 375

Finansējuma pārdale starp budžeta programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums” un budžeta resoru 62. “Mērķdotācijas pašvaldībām”, lai nodrošinātu finansējumu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši kolektīvu dibinātāju juridiskajam statusam

3 171

324

-2 847

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) ieviešanai saskaņā ar MK 17.09.2019.  sēdes protokola Nr.42  34.§ 2. punktu

100 000

-

-100 000

Pašu ieņēmumu izmaiņas sakarā ar muzeju apmeklētāju skaita samazināšanos

10 000

-

-10 000

Izdevumi no Izglītības un zinātnes ministrijas transferta projektu “Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” un “Dokumentālā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” īstenošanai

118 472

-

-118 472

Finansējuma palielinājums Rakstniecības un mūzikas muzejam 2021. gada nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” saskaņā ar MK 16.10.2018. rīk. Nr.522 2.2. apakšpunktu

-

947 587

947 587

Finansējuma palielinājums Rakstniecības un mūzikas muzejam 2021.gada pārcelšanās izdevumu segšanai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” saskaņā ar MK 16.10.2018. rīk. Nr.522 2.3. apakšpunktu

-

10 038

10 038

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 535

-

-1 535

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 19.03.00 “Filmu nozare”, lai Nacionālais Kino centrs nodrošinātu nomas maksu par telpām nekustamajā īpašumā Peitavas ielā 10, Rīgā

1 535

-

-1 535