Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

27163 258

28180 870

56250 899

27979 717

27979 717

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1017 612

28070 029

-28271 182

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,7

99,6

-50,3

-

Atlīdzība, euro

14360 656

14396 183

14396 183

14399 012

14399 012

Vidējais amata vietu skaits gadā1

655

660

648

648

648

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 817

1 807

1 840

1 840

1 840

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

80 840

87 774

87 774

87 774

87 774

Piezīmes.

1LAD sākot ar 2020.gadu veikts 12 amata vietu samazinājums.

 

 

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

Apakšprogrammas mērķis:

 • ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

 • valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Valsts atbalsts lauksaimniecībā

Īstenoto atbalsta programmu skaits

6

6

10

6

6

Apstiprināto pieteikumu skaits

22 320

19 000

38 600

19 000

19 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

8410 017

8720 490

36794 561

8720 490

8720 490

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

310 473

28 074 071

-28074071

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,7

321,9

-76,3

-

Atlīdzība, gadā1

273 693

-

-

-

-

Piezīmes.

1Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

28 074 071

28074 071

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

28074 071

28074 071

Palielināti izdevumi atbilstoši MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 16.punktam un MK 17.09.2019. sēdes prot.Nr.42, 34.§, 12.punktam 28074 071 euro, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalsts iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, t.sk., 16000 000 euro valsts atbalsts vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai,5 074071 euro valsts atbalsts investīciju veicināšanai – daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī lauksaimniecības, zvejniecības un zvejas produktu pārstrādes un apstrādes komersantiem, 3000000 euro valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un 4 000000 euro ienākumu atbalsts mazajiem ražojošajiem lauksaimniekiem de minimis ietvaros.

-

28074 071

28074 071

 

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

 1. valsts un ES atbalsta administrēšana:
  • atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
  • atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
  • fizisko kontroļu veikšana;
 2. informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
 3. lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
 4. Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
 5. lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
 6. atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.

Apakšprogrammas izpildītāji: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam un SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)1

240 179

220 000

153 000

152 000

155 000

Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits2

24 488

23 000

24 000

21 000

20 000

Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles

Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm

9,3

8,0

7,5

7,5

7,5

Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām

88,7

60,0

65

70

70

Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām

Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā

82,0

85,0

87,0

87,0

87,0

Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība

Traktortehnikas reģistrācija (skaits)

13 860

15 500

15 500

15 500

15 500

Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai

54 595

57 500

57 500

57 500

57 500

Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Muzeju apmeklētāju skaits

11 151

7 000

7 000

7 000

7 000

Ekspozīciju skaits

42

40

40

40

40

Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā

Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits

218

180

180

180

180

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits

80

100

100

100

100

Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze

Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

Ziņojumu skaits, t.sk. Eiropas Komisijai

400

400

492

492

492

Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana

Sertificēto objektu skaits

249

150

150

150

150

Piezīmes.

1Finansējums Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumam “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi” ir izlietots, līdz ar to pieteikumu skaits turpmākajos gados plānots mazāks;

2Nākamajā plānošanas periodā (2020-2022) nebūs Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām un atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai (MK not. Nr. 59 no 03.02.2015.), līdz ar to plānots mazāks pieteikumu skaits.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

18753 241

19460 380

19456 338

19259 227

19259 227

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

707 139

-4 042

-197 111

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

0,0

-1,0

-

Atlīdzība, euro

14086 963

14396 183

14396 183

14399 012

14399 012

Vidējais amata vietu skaits gadā1

655

660

648

648

648

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 782

1 807

1 840

1 840

1 840

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

80 840

87 774

87 774

87 774

87 774

Piezīmes.

1LAD sākot ar 2020.gadu veikts 12 amata vietu samazinājums.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 042

-

-4 042

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 042

-

4 042

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam, tai skaitā: LAD 85 euro; LDC 85 euro.

170

-

-170

Samazināti izdevumi par maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019., tai skaitā: LAD 85 euro; VTUA 3 787 euro.

3 872

-

-3 872