Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

26 372 058

27 984 326

28 180 870

28 176 828

27 976 888

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 612 268

196 544

-4 042

-199 940

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,1

0,7

0,0

-0,7

Atlīdzība, euro

13 195 032

14 241 279

14 396 183

14 396 183

14 396 183

Vidējais amata vietu skaits gadā6

658

682

660

660

660

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 659

1 729

1 807

1 807

1 807

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

92 646

87 774

87 774

87 774

87 774

LAD sākot ar 2019.gadu veikts 22 amata vietu samazinājums

 

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

Apakšprogrammas mērķis:

 • ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

 •  valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Valsts atbalsts lauksaimniecībā

Īstenoto atbalsta programmu skaits

6

6

6

6

6

Apstiprināto pieteikumu skaits7

22 058

22 000

19 000

19 000

19 000

7 Saimniecību pārstrukturizācijas tendences rezultātā - samazinoties saimniecību skaitam un palielinoties saimniecību vidējam lielumam, iesniegto pieteikumu skaits samazinās.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

8 470 045

8 720 490

8 720 490

8 720 490

8 720 490

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

250 445

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

-

-

-

Atlīdzība8euro

266 163

-

-

-

-

8 Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524

 

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

 1. valsts un ES atbalsta administrēšana:
  • atbalsta administrēšanu un izmaksāšana;
  • atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
  • fizisko kontroļu veikšana;
 2. informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
 3. lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
 4. Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
 5. lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
 6. atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums apakšprogrammā paredzēts arī Agroresursu un ekonomikas institūtam un VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

237 503

223 000

220 000

217 000

220 000

Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits

23 654

23 000

23 000

23 000

23 000

Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles

Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm9

14,0

9,0

8,0

7,5

7,5

Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām

94,0

50,0

60,0

65,0

70,0

Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām

Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā

82,0

83,0

85,0

87,0

87,0

Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība

Traktortehnikas reģistrācija (skaits)

14 650

15 500

15 500

15 500

15 500

Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai

54 528

57 000

57 500

57 500

15 500

Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Muzeju apmeklētāju skaits

7 028

7 000

7 000

7 000

7 000

Ekspozīciju skaits

40

40

40

40

40

Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā

Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits

194

160

180

180

180

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits

62

80

100

100

100

Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze

Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

Ziņojumu skaits, t.sk. Eiropas Komisijai

400

400

400

400

400

Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana

Sertificēto objektu skaits10

492

160

150

150

150

9Pārbaužu uz vietas paredzamais skaita samazinājums skaidrojums ar to, ka ar 2019.gadu ir beidzies finansējums pasākumam “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi” (ADSI), kura ietvaros tika veiks ievērojams pārbaužu skaits, kā arī turpmākajos gados samazināsies pārbaužu skaits, par cik 2014.-2020.plānošanas periods tuvojas noslēgumam un finansējums samazinās

10 Ar 2018. gadu būtiski samazināsies transportlīdzekļu „Tipu sertifikātu atzīšanas” pakalpojuma apjoms. Šim pakalpojumam nepieciešamā finansējuma (vidēji sastādīja 10 % no kopējā piešķirtā finansējuma) sagaidāmo krituma starpību ar iepriekšējiem gadiem tiek plānots novirzīt pārējo divu pakalpojumu (“Pārbūvētas traktortehnikas atbilstības novērtēšana” un „Individuālu transportlīdzekļu apstiprināšana”) finansēšanai, tā samazinot klienta segto vidējo pakalpojuma cenu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

17 902 013

19 263 836

19 460 380

19 456 338

19 256 398

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 361 823

196 544

-4 042

-199 940

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,6

1,0

0,0

-1,0

Atlīdzība, euro

12 928 869

14 241 279

14 396 183

14 396 183

14 396 183

Vidējais amata vietu skaits gadā11

658

682

660

660

660

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 626

1 729

1 807

1 807

1 807

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

92 646

87 774

87 774

87 774

87 774

11LAD sākot ar 2019.gadu veikts 22 amata vietu samazinājums

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

151 336

347 880

196 544

t. sk.:

Citas izmaiņas

151 336

347 880

196 544

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. Prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam, tai skaitā: LAD 1 298 euro; LDC 38 euro.

1 336

-

-1 336

Palielināti izdevumi par 39 104 euro prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros (atbilstoši MK 18.08.2016.sēdes prot.Nr.41 2.§) Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas, ZM informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības sistēmas un infrastruktūras uzturēšanai.

-

39 104

39 104

Palielināti izdevumi 304 904 euro apmērā: lai nodrošinātu VTUA 63 amatpersonu /darbinieku atlīdzības pieaugumu, palielinot 8 un 9 algu grupu mēnešalgu līdz maksimālajai skalai. Tas nepieciešams kadru mainības novēršanai iestādē kopumā, kā arī Tehniskās uzraudzības departamenta reģionālo nodaļu birojos, jo ar esošo atlīdzības apmēru nav iespējams piesaistīt un noturēt iestādē kompetentus kadrus valsts noteikto funkciju izpildei.

-

304 904

304 904

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu atlikumiem, ņemot vērā līdzekļu atlikums uz 01.01.2019., kas izveidojies sakarā ar neizpildītiem izdevumiem, kas tika plānoti IT iegādāto iekārtu un programmatūru ieviešanas un uzstādīšanas darbu veikšanai, jo plānotie darbi tika pabeigti 2019. gada janvārī. Finanšu līdzekļi paredzēti pabeigto IT plānoto darbu apmaksai un K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” ēku apsaimniekošanai un signalizācijas uzstādīšanai.

-

3 787

3 787

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu atlikumiem, ņemot vērā līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019., kas izveidojies no telpu nomas maksājumiem. Izdevumus paredzēts veikt iestādes komunālo maksājumu rēķinu apmaksai.

-

85

85

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros uz ZM valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai.

150 000

-

-150 000