Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

25 520 499

26 808 408

27 984 326

28 023 430

28 023 430

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 287 909

1 175 918

39 104

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,0

4,4

0,1

-

Atlīdzība, euro

13 049 230

12 989 750

14 241 279

14 241 279

14 241 279

Vidējais amata vietu skaits gadā

656

682

682

682

682

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 653

1 574

1 729

1 729

1 729

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

34 959

110 239

87 774

87 774

87 774

 

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

Apakšprogrammas mērķis:

 • ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

 •  valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Valsts atbalsts lauksaimniecībā

Īstenoto atbalsta programmu skaits

9

6

6

6

6

Apstiprināto pieteikumu skaits

19 537

22 000

22 000

22 000

22 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 511 633

8 723 490

8 720 490

8 720 490

8 720 490

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

211 857

-3 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,5

-

-

-

Atlīdzība, euro

219 546

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 115

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 000

-

-3 000

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

3 000

-

-3 000

Izdevumu samazinājums, kas tika piešķirts atbilstoši 2017.gada 2.lasījuma priekšlikumam Nr.219 un Nr.190 Biedrības Siera klubs grāmatas “Jāņa siers” atkārtotai izdošanai

3 000

-

-3 000

 

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

 1. valsts un ES atbalsta administrēšana:
  • atbalsta administrēšanu un izmaksāšana;
  • atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
  • fizisko kontroļu veikšana;
 2. informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
 3. lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
 4. Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
 5. lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
 6. atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums apakšprogrammā paredzēts arī Agroresursu un ekonomikas institūtam un VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

255 797

225 000

223 000

220 000

218 000

Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits

25 323

23 000

23 000

23 000

23 000

Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles

Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm

11,8

9,0

9,0

9,0

9,0

Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām

87,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām

Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā

83,0

69,0

83,0

85,0

85,0

Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā

×

80,0

80,0

80,0

80,0

Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība

Traktortehnikas reģistrācija (skaits)

14 957

15 000

15 500

15 500

15 500

Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai

55 248

57 000

57 000

57 500

57 500

Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Muzeju apmeklētāju skaits

6 230

7 000

7 000

7 000

7 000

Ekspozīciju skaits

40

40

40

40

40

Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu)  piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas  motoru  radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā

Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits

0

160

160

180

180

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits

0

50

80

100

100

Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze

Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

Ziņojumu skaits Eiropas Komisijai

400

400

400

400

400

Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana

Sertificēto objektu skaits

353

330

160

150

130

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 008 328

18 084 918

19 263 836

19 302 940

19 302 940

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 076 590

1 178 918

39 104

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,3

6,5

0,2

-

Atlīdzība, euro

12 829 684

12 989 750

14 241 279

14 241 279

14 241 279

Vidējais amata vietu skaits gadā

656

682

682

682

682

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 627

1 574

1 729

1 729

1 729

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

25 844

110 239

87 774

87 774

87 774

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

210 000

1 388 918

1 178 918

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

750 000

750 000

LAD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai)

-

750 000

750 000

Citas izmaiņas

210 000

638 918

635 594

Palielināti LDC izdevumi 140 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku skaita palielinājumu un dzīvnieku identifikācijas līdzekļu pasūtījumu palielinājumu izdevumi tiks novirzīti izdevumiem darbinieku atlīdzībai un izdevumiem precēm un pakalpojumiem.

-

140 000

140 000

Palielināti izdevumi LDC 80 200 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1.janvāri, par kontroles funkciju veikšanu saimniecībās pamatojoties uz 10.03.2015.MK noteikumiem Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, izdevumus plānojot darbinieku darba algas palielināšanai, piemaksām par papildu darbu darbiniekiem, kuri veic kontroles saimniecībās, kā arī informācijas sistēmas pilnveidošanai, degvielas iegādei, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem

-

80 200

80 200

Palielināti izdevumi 2018., 2019. un 2020. gadam un turpmāk ik gadu par 199 940 euro valsts budžeta apakšprogrammā 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu LAD informācijas sistēmas izmaiņas, uzturēšanu un attīstību, atbilstoši MK 30.05.2017. sēdes prot. Nr.28 42.§

-

199 940

199 940

Palielināti izdevumi sakarā ar VTUA plānoto maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu, t.sk., izdevumi precēm un pakalpojumiem 90 000 euro apmērā valsts informatīvās sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” uzturēšanai, sakarā ar interneta ātruma palielinājuma izmaksām un, izdevumi atlīdzībai 80 000 euro apmērā, lai izveidotu IT sistēmas analītiķa amatu atbilstoši 28.07.2015. MK noteikumiem Nr.442 no “Kārtība kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, veicot izmaiņas VTUA amatu klasificēšanā un nepalielinot amatu vietu skaitu iestādē, kā arī izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās prasības

-

170 000

170 000

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

1 400

1 400

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

44 054

44 054

Izdevumu samazinājums finansējumam, kas tika piešķirts LAD 2017. gadam esošās integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas pilnveidošanai Lauku atbalsta dienesta Ģeogrāfiskajā kartogrāfijas informācijas sistēmā

200 000

-

-200 000

Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumu par LAD lietošanā esošo ēku plānoto nomas maksas samazināšanos saistībā ar 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu

10 000

-

-10 000

Palielināti izdevumi Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS), Zemkopības ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības sistēmas (ZM IKT) un ZM IKT infrastruktūras uzturēšanai, atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 2.§

-

3 324

3 324

t.sk.iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

 

 

līdzekļu pārdale starp iestādēm 21.02.00 apakšprogrammas ietvaros samazināti LAD izdevumi, palielināti ZM izdevumi saistībā ar ZM tās padotībā esošo iestāžu un SIA “Lattelekom” savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildi datu pārraides tīkla pakalpojumu nodrošināšanai

14 615

14 615

0

līdzekļu pārdale LAD ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem, t.sk., pārskatīti izdevumi sakaru pakalpojumiem, materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un uzturēšanai, degvielas iegādei, kā rezultātā palielināta  atlīdzība, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi, nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu, mazinātu interešu konflikta risku, kā arī lai novērstu iespējamo dienesta “atslēgas” darbinieku zaudēšanas risku

160 200

160 200

0

līdzekļu pārdale VTUA ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību veikta, lai nodrošinātu amatpersonu/darbinieku atlīdzības pieaugumu sakarā ar kategorijas paaugstināšanu, ņemot vērā ikgadējās amatpersonu/darbinieku novērtēšanas rezultātus, palielināt mēnešalgu 12 darbiniekiem, savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem tika pārskatīti saistībā ar plānotajām Pievienotās vērtības likuma izmaiņām, jo pakalpojumus un materiālus, kas saistīti ar valsts funkciju nodrošināšanu ar PVN neapliek.

39 709

39 709

-

līdzekļu pārdale LDC ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību veikta pārskatot  un optimizējot komandējumu izdevumus, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi

14 669

14 669

-